We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 151438-2022

Submission deadline has been amended by:  221022-2022
23/03/2022    S58

Poland-Rzeszów: Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

2022/S 058-151438

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
National registration number: PL823
Postal address: ul. Rynek 1
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-064
Country: Poland
Contact person: Kinga Żukowska-Michno
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Telephone: +48 178754636
Internet address(es):
Main address: http://bip.erzeszow.pl
Address of the buyer profile: http://bip.erzeszow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.erzeszow.pl
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Urząd Miasta Rzeszowa-Wydział Zamówień Publicznych, ul. Joselewicza 4 Rzeszów 35-064
National registration number: PL823
Postal address: ul. Joselewicza 4
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-064
Country: Poland
Contact person: Kinga Żukowska-Michno
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Telephone: +48 178754636
Internet address(es):
Main address: http://bip.erzeszow.pl
Address of the buyer profile: http://bip.erzeszow.pl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w Rzeszowie – oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna, obiekty małej architektury

Reference number: ZP-D.271.14.42.2022
II.1.2)Main CPV code
09000000 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do istniejących punktów poboru Zamawiającego oraz nowych, przyłączonych do sieci OSD, w okresie obowiązywania zamówienia, na potrzeby oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia obiektów architektonicznych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Rzeszów

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do istniejących punktów poboru Zamawiającego oraz nowych, przyłączonych do sieci OSD, w okresie obowiązywania zamówienia, na potrzeby oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia obiektów architektonicznych.

Szacowane zużycie energii elektrycznej w okresie od 1.06.2022 r. do 30.11.2022 r. wynosi około 5 600 MWh, w tym: 1 695 MWh w strefie dziennej i całodobowej oraz 3 905 MWh w strefie nocnej.

Główny profil zużycia energii stanowi oświetlenie uliczne, rozliczane w dwóch strefach czasowych (dziennej oraz nocnej) taryfy C12b i stanowi ok. 95% całości zapotrzebowania. Pozostała część to sygnalizacje świetlne i inne obiekty zużywające energię w strefie całodobowej, w taryfach C11 i R.

Dostawa zakupionej energii do obiektów, odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego operatora OSD tj. PGE Dystrybucja SA. Oddział w Rzeszowie. Rozliczenia za zużytą energię następować będą w okresach stosowanych przez OSD.

Lokalizację i opis punktów poboru energii zawiera załącznik pn. „Wykaz punktów poboru energii MZD w Rzeszowie”, który stanowi załącznik do projektowanych postanowień umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilość punktów poboru energii w okresie obowiązywania zamówienia, na zasadach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy. Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu poboru nie objętego załącznikiem, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego załącznika i rozliczana będzie zgodnie z zasadami określonymi dla pierwotnej części zamówienia i według tej samej stawki rozliczeniowej.

Zamawiający oczekuje zawarcia jednej umowy zbiorczej dla wszystkich punktów poboru, wyszczególnionych w załączniku pn. „Wykaz punktów poboru energii MZD w Rzeszowie”, stanowiącym jej integralną część.

Realizacja zamówienia winna następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: wykaz punktów poboru energii MZD w Rzeszowie i projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami dostępne w oddzielnych plikach

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/11/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria: cena 100 %. 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art.139 Pzp.

2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art. 108 ust.1 oraz art.109 ust.1 pkt 8 i 10 Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Dok. i ośw., które każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą:

3.1.wypełniony formularz OFERTA – stanowiący zał. do SWZ;

3.2.wypełniony JEDZ dla Wykonawcy i podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy);

3.3 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dok. (jeśli dotyczy);

3.4.dok. potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępn. zasoby , w celu potw., że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostepn. zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:

3.4.1.odpis lub inf. z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dok., jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostępn. zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dok.(w formularzu oferta) oraz z zastrzeżeniem pkt 3.4.2.

3.4.2. jeżeli w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostępn. zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dok.,o których mowa w pkt 3.4.1.Wykonawca składa pełnomocnictwa lub inne dok. potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępn. zasoby;

3.4.3.pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku,gdy:

a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zam. publ. o treści wymaganej w art.58 ust. 2Pzp (dot. również wspólników spółki cywilnej),

c) umocowanie nie wynika z pkt 3.4.1 i 3.4.2

3.5.wadium – zgodnie z rozdziałem IX SWZ;

3.6. formularz cenowy zawarty w formularzu OFERTA

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10dni aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok:

4.1. w celu potw. braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

4.1.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art.108 ust.1 pkt 1 i 2Pzp,

b) art.108 ust.1 pkt 4Pzp, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4.1.2.ośw. Wykonawcy, w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej gr. kapit., w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.z 2020 r. poz.1076 i 1086),z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo ośw. o przynależności do tej samej gr. kapit. wraz z dok. lub inf. potw. przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej gr. kapit;

4.1.3. ośw. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art.125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art.108 ust.1 pkt 3Pzp,

b) art.108 ust.1 pkt 4Pzp dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art.108 ust.1 pkt 5Pzp dot. zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art.108 ust.1 pkt 6Pzp;

4.1.4.ośw. wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art.125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, określ. w art.109 ust.1 pkt 8 i pkt 10Pzp

4.2. W celu potw. spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa dok., o których mowa w punkcie VI.3 ust.5 i III.1.3 ogł.

5.Warunek dot. zdolności do występowania w obrocie gosp:Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

6.Warunek dot. uprawnień do prowadz. określonej działaln.gospod. lub zawod., o ile wynika to z odrębnych przepisów:opis warunku w pkt VI.3 ust. 5 ogł.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej dwie dostawy, każda polegająca na sprzedaży energii elektrycznej o wolumenie zużycia w ilości co najmniej 2 500 MWh w skali pół roku.

Przez dwie dostawy rozumie się zamówione świadczone w ramach dwóch odrębnych umów.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie

2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

Przez zamówienia wykonywane należy rozumieć zamówienia które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca wykonał/zrealizował wymagany zakres ilościowy dostaw.

Zamawiający wymaga podmiotowe środki dowodowe w odniesieniu do warunku wskazanego powyżej.

wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz dostaw dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2022
Local time: 12:00
Place:

UM Rzeszowa, WZP, ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów, pok.15

Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

2. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

2.1. Jeżeli wykonawca, podmiot udostępniający zasoby ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

2.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w sekcji III.1.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w sekcji III.1.1 pkt 4.1.1 ogłoszenia

2.2. Dokument, o którym mowa w pkt 2.1.1.powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Treść pkt 2.2. stosuje się.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 75 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). na zasadach określonych w SWZ.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.06.2022 r. do 30.11.2022 r. jednakże umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązania dotychczasowych umów, a także po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i zawarciu nowych umów dystrybucyjnych.

5. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) lub ważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do wykonywania wyżej wymienionej działalności.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złoży na wezwanie Zamawiającego aktualną koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) lub ważna wydana na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniająca do wykonania wyżej wskazanej działalności

6.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w sekcji III.1.1) pkt 4.1 z wyjątkiem pkt 4.1.2 (grupa kapitałowa).

Skróty: ośw. – oświadczenie/a, zaśw. – zaświadczenie/a, dok. – dokument/y.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp:

1. Odwołanie – rozdział 2 dział IX Pzp – zgodnie z przepisami Pzp przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, w tym na projektowane postanowienia umowy lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniu, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy lub zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;

2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie i treści dokumentów zamówienia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i w ppkt 2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej musi być opatrzone podpisem zaufanym.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust. 1 Pzp.

3. Postępowanie skargowe – art. 579–590 Pzp.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/03/2022