29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Dostawy - 151463-2015

Wyświetl widok skrócony

02/05/2015    S85

Polska-Sejny: Urządzenia medyczne

2015/S 085-151463

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach
Adres pocztowy: ul. dr E. Rittlera 2
Miejscowość: Sejny
Kod pocztowy: 16-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny, ul. dr E. Rittlera 2
Osoba do kontaktów: Jolanta Szafranowska
E-mail: zamowienia.publiczne@szpital.sejny.pl
Tel.: +48 875172319
Faks: +48 875172335

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.sejny.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa sprzętu medycznego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ul. dr Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny.

Kod NUTS PL34 Podlaskie

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieregenerowanego sprzętu medycznego, szczegółowo wyspecyfikowanego w załącznikach nr 2a–2d do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – formularzach parametrów technicznych.
Dostawa obejmuje montaż, instalację i uruchomienie dostarczonego towaru, a także przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego towaru.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000 Urządzenia medyczne, 33111000 Aparatura rentgenowska, 33112200 Aparaty ultrasonograficzne, 33141620 Zestawy medyczne, 33110000 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie czterech części zamówienia:
I część zamówienia: dostawa cyfrowego aparatu RTG
II część zamówienia: dostawa aparatu USG
III część zamówienia: dostawa dwóch negatoskopów
IV część zamówienia: dostawa dwóch stanowisk pielęgnacji noworodka z wanienką, umywalką i wagą.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa cyfrowego aparatu RTG
1)Krótki opis
Dostawa cyfrowego aparatu RTG, szczegółowo wyspecyfikowanego w załączniku nr 2a do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000 Urządzenia medyczne, 33111000 Aparatura rentgenowska, 33112200 Aparaty ultrasonograficzne, 33141620 Zestawy medyczne, 33110000 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa aparatu USG
1)Krótki opis
Dostawa aparatu USG, szczegółowo wyspecyfikowanego w załączniku nr 2b do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000 Urządzenia medyczne, 33111000 Aparatura rentgenowska, 33112200 Aparaty ultrasonograficzne, 33141620 Zestawy medyczne, 33110000 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa dwóch negatoskopów
1)Krótki opis
Dostawa dwóch negatoskopów, szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 2c do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000 Urządzenia medyczne, 33111000 Aparatura rentgenowska, 33112200 Aparaty ultrasonograficzne, 33141620 Zestawy medyczne, 33110000 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa dwóch stanowisk pielęgnacji noworodka
1)Krótki opis
Dostawa dwóch stanowisk pielęgnacji noworodka z wanienką, umywalką i wagą, szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 2d do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33100000 Urządzenia medyczne, 33111000 Aparatura rentgenowska, 33112200 Aparaty ultrasonograficzne, 33141620 Zestawy medyczne, 33110000 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:
a) w zakresie I części zamówienia: 27 000 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
b) w zakresie II części zamówienia: 5 200 PLN (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych);
c) w zakresie III części zamówienia: 840 PLN (słownie: osiemset czterdzieści złotych);
d) w zakresie IV części zamówienia: 560 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych);
wniesionym na zasadach opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert [dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych, zgodnie z ustawą z 28.10.2002 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1417 ze zm.), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych];
h) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. c), d), e), oraz g) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Natomiast zamiast dokumentów, o których mowa w lit. f) oraz h), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Terminy wystawienia tych dokumentów powinny być analogiczne jak w przypadku dokumentów określonych w lit. c) – h).
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie powinno być wydane w terminach określonych powyżej dla dokumentów wymienionych w lit. c)–h).
W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), przedsiębiorcy składają oddzielnie oświadczenia i dokumenty wymienione w lit. b)–h).
Wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkładają także dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie określonym w lit. b) – h).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).
Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedkłada dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie określonym w lit. a).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 500 000 PLN (dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie I części zamówienia);
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 100 000 PLN (dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie II części zamówienia);
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 20 000 PLN (dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie III części zamówienia);
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej
niż 10 000 PLN (dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie IV części zamówienia).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
A) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień na dostawę sprzętu medycznego o wartości określonej w rozdziale IV pkt 1.1 SIWZ [wg załącznika nr 4 do SIWZ];
b) poświadczenia dotyczące usług ujętych w wykazie wykonanych zamówień, określające, czy zostały one wykonane należycie (oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) – nie dotyczy zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach;
c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
- wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie na dostawę sprzętu medycznego o wartości min. 1 000 000 PLN brutto (dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie I części zamówienia);
- wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie na dostawę sprzętu medycznego o wartości min. 150 000 PLN brutto (dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie II części zamówienia);
- wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie na dostawę sprzętu medycznego o wartości min. 20 000 PLN brutto (dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie III części zamówienia);
- wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie na dostawę sprzętu medycznego o wartości min. 10 000 PLN brutto (dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie IV części zamówienia).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena ofertowa. Waga 90

2. Okres oferowanej gwarancji. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
04/ZP/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.6.2015 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.6.2015 - 11:30

Miejscowość:

Sejny, budynek przy ul. dr Edwarda Rittlera 2

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Członkowie komisji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy projektu WND-RPPD.06.02.00-20-003/14 pn. „Rozbudowana Szpitala Powiatowego w Sejnach w celu podniesienia standardu świadczonych usług” organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 Osi priorytetowej VI: Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
a) wydłużenia terminu wykonania umowy z powodu okoliczności zależnych od Zamawiającego;
b) działania siły wyższej lub wystąpienia stanu wyższej konieczności, uniemożliwiającej wykonanie któregoś z postanowień umowy w wyznaczonym terminie;
c) w uzasadnionych przypadkach, ze względu na opóźnienia w produkcji danego towaru, nadzwyczajne trudności transportowe i magazynowe, problemy celne, możliwa jest realizacja dostawy w terminie późniejszym, na umotywowany wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego;
d) w przypadku zaprzestania produkcji elementów potrzebnych do naprawy towaru Zamawiający będzie mógł wyrazić zgodę na dostarczenie części zamiennych o innych parametrach technicznych, które jednakże będą umożliwiały Wykonawcy naprawienie przedmiotu umowy;
e) w przypadku uchylenia obowiązywania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25.3.2002 w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 z późn. zm) i zastąpienia go innym aktem prawnym regulującym przedmiotową materię.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Zamawiający ponadto wymaga dołączenia do oferty następujących dokumentów:
a) wypełniony formularz ofertowy;
b) wypełniony formularz lub formularze parametrów technicznych w zakresie poszczególnych części zamówienia;
c) oświadczenie Wykonawcy zawierające listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2015 poz. 184), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
d) katalog producenta (importera) lub inny dokument, z którego będzie wynikało, że oferowany towar spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego, charakteryzuje się takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi, jakościowymi, funkcjonalnymi oraz użytkowymi w odniesieniu do towaru określonego przez Zamawiającego w formularzach parametrów technicznych;
e) pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub poświadczania kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec innych czynności niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.4.2015