Services - 151467-2017

21/04/2017    S78    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Utena: Feasibility study, advisory service, analysis

2017/S 078-151467

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Utenos rajono savivaldybės administracija
188710442
Utenio a. 4
For the attention of: Viktoras Vieversys
LT-28503 Utena
Lithuania
Telephone: +370 38964044
E-mail: viktoras.vieversys@utena.lt
Fax: +370 38961595

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.utena.lt

Address of the buyer profile: http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic access to information: http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: http://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Utenos rajono strateginio plėtros plano 2018-2024 m. parengimo paslaugos.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Utenos m., Lietuva.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Utenos rajono strateginio plėtros plano 2018-2024 m. parengimo paslaugos apima šias veiklas:
1. Utenos rajono aplinkos ir išteklių analizės atlikimas (atlikti Utenos rajono plėtros strateginio plano 2011-2017 m. įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizę, atlikti esamos būklės analizę, atlikti SSGG).
2. Utenos rajono plėtros plano vizijos iki 2024 m. parengimas, prioritetų nustatymas.
3. Utenos rajono plėtros strategijos iki 2024 m.: misijos, strateginių tikslų ir uždavinių suformulavimas.
4. Priemonių plano parengimas.
5. Utenos rajono plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo sukūrimas.
6. Sporto ir jaunimo strategijų, integruotų į 2018-2024 m. Utenos rajono strateginį plėtros planą, parengimas ir t.t.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71241000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Utenos rajono strateginio plėtros plano 2018-2024 m. parengimo paslaugos.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 8 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Perkančiajai organizacijai vėluojant sumokėti už Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka, Tiekėjui raštu pareikalavus, Perkančioji organizacija moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus Sutartyje nustatytam terminui ir baigiami skaičiuoti įvykdžius atitinkamus mokėjimo įsipareigojimus.
Tiekėjui vėluojant įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį, Perkančiajai organizacijai raštu pareikalavus, Tiekėjas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutarties kainos. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną nuo Sutartyje nurodyto termino pabaigos ir baigiami skaičiuoti, kai Paslaugos bus visiškai suteiktos.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Už tinkamai suteiktas Paslaugas Perkančioji organizacija atsiskaito dalimis (atliekant du mokėjimus) pagal pateiktus ir pasirašytus suteiktų paslaugų priėmimo- perdavimo aktus bei PVM sąskaitas faktūras. Perkačioji organizacija sumoka Tiekėjui per 30 dienų nuo Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitoje faktūroje nurodomas Sutarties pavadinimas, data ir numeris.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi
teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius penkerius metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl Tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas kandidatas ar dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų (skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos ir dokumente nurodyti duomenys ne ankstesni kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos pabaigos. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Pateikiama: 1) Valstybės įgaliotos institucijos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas (juridinis asmuo) registruotas, pažyma, o jos nesant – tiekėjo (juridinio asmens) deklaracija, kurioje pateikiama informacija apie tiekėjo (juridinio asmens) dalyvius ir šių dalyvių turimą balsų kiekį juridinio asmens dalyvių susirinkime. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas (juridinis asmuo) pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją o jame nesant informacijos apie tiekėjo (juridinio asmens) dalyvius – valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
2) Jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime turi fizinis asmuo, turi būti pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
3. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius penkerius metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas. Pateikiama Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma fiziniams asmenims – apie jų teistumą (neteistumą), juridiniams asmenims – pažyma apie teismo priimtus sprendimus, teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma, išduota ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos ir dokumente nurodyti duomenys ne ankstesni kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos ir pateikia laisvos formos Dalyvio priesaikos deklaraciją, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
4. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši; jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama: 1) Jeigu Tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra. Jeigu Tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime. Kitos valstybės Tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
2) Tiekėjo deklaracija patvirtinanti, kad Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. Dokumentas užpildytas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos ir dokumente nurodyti duomenys ne ankstesni kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos pabaigos. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
5. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo Tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieneri metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį Tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o Tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis Tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai. Pateikiama pasirašyta Tiekėjo deklaracija. Dokumentas užpildytas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos ir dokumente nurodyti duomenys ne ankstesni kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos pabaigos. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
6. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo dienos praėjo daugiau kaip vieneri metai, Tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, nėra baustas už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai. Pateikiama pasirašyta Tiekėjo deklaracija. Dokumentas užpildytas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos ir dokumente nurodyti duomenys ne ankstesni kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos pabaigos. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
7. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, Tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą. Pateikiama valstybės įmonės Registrų centro išduotas išrašas ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma, išduota ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos ir dokumente nurodyti duomenys ne ankstesni kaip 30 dienų iki pasiūlymo pateikimo dienos pabaigos. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
8. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus (neturi įsiskolinimų pasiūlymų pateikimo dienai) susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR. Pateikiama: 1) Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos ir dokumente nurodyti duomenys ne ankstesni kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
2) Lietuvos Respublikoje registruotas Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Kitos valstybės Tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodyta, kad jis galioja susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais dieną, toks dokumentas yra priimtinas. Jeigu Tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą skelbime apie pirkimą (taikoma 8.2) reikalavimui). Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
9. Tiekėjas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija. Pateikiama skenuoto dokumento kopija elektroninėje formoje.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Nenumatyta.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1.1) Įvykdytų (ir) ar vykdomų rajono savivaldybės strateginių plėtros planų parengimo arba ilgesnės kaip 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumento rengimo paslaugų pirkimo sutarčių sąrašas, nurodant paslaugų bendras sumas, datas, paslaugų gavėjus bei jų kontaktus, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra Perkančiosios organizacijos, ar ne.
Pateikiama skenuoto dokumento tinkamai patvirtinta kopija elektroninėje formoje.
2.2) Įrodymui apie paslaugų suteikimą Tiekėjas pateikia: užsakovų (iš 1 punkte nurodyto sąrašo) pažymas (atsiliepimus), patvirtinančius, kad įvykdytos sutartys ar vykdomų sutarčių dalis įvykdyta tinkamai. Pateikiama skenuoto dokumento tinkamai patvirtinta kopija elektroninėje formoje.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos, (jei Tiekėjas vykdo veiklą trumpiau nei 3 metus) Tiekėjas yra įvykdęs ir (ar) vykdo bent vieną ar kelias rajono savivaldybės strateginių plėtros planų parengimo paslaugų arba ilgesnės kaip 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumento rengimo paslaugų sutartį (-is), kurios (-ių) bendra vertė ne mažesnė kaip 14 350 EUR be PVM. Jei Tiekėjas teikia informaciją apie vykdomas sutartis, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos (-ų) sutarties (-čių) įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 14 350 EUR be PVM.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 26.5.2017 - 17:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
6.6.2017 - 13:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 6.6.2017 - 13:45

Place:

Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, 308 kab.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Pasiūlymą pateikę tiekėjai ar jų įgalioti asmenys.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19.4.2017