Lieferungen - 15156-2019

11/01/2019    S8    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Schienenfahrzeuge

2019/S 008-015156

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
ul. Składowa 5
Poznań
61-897
Polen
Kontaktstelle(n): Andrzej Urbaniak - Wydział Zamówień Publicznych
Telefon: +48 612792740
E-Mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
Fax: +48 612792708
NUTS-Code: PL415

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.koleje-wielkopolskie.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wraz z ich dostarczeniem.

Referenznummer der Bekanntmachung: KW-P-52/2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34620000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wraz z ich dostarczeniem.

Pojazdy będą eksploatowane w celu świadczenia usług kolejowych przewozów pasażerskich.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 3 (Wzór umowy) oraz w załączniku nr 5 (Specyfikacja Techniczna Pojazdów) do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80511000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41
NUTS-Code: PL43
Hauptort der Ausführung:

Zamawiający przystąpi do Odbioru końcowego Pojazdu od Wykonawcy w Punkcie Utrzymania Taboru Zamawiającego znajdującym się, według wskazania Zamawiającego, w Poznaniu lub w Zbąszynku.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wraz z ich dostarczeniem.

2. Oferowane pojazdy muszą:

1) być fabrycznie nowe, nieeksploatowane,

2) spełniać w pełnym zakresie wymogi TSI, obowiązujące po 31.5.2017 roku - na datę produkcji ostatniego dostarczonego pojazdu,

3) być wolne od wad, nieobciążone prawami osób trzecich,

4) spełniać wszystkie wymagania określone w załączniku nr 5 do SIWZ,

5) być kompatybilne i współpracujące między sobą w zakresie trakcji wielokrotnej,

6) być sprawne technicznie,

7) posiadać kompletne wyposażenie zgodne z dokumentacją techniczną Pojazdu,

8) być wysokiej jakości i spełniać wymóg współczynnika niezawodności (gotowości taboru) co najmniej na poziomie określonym w załączniku nr 3 do SIWZ,

9) być tego samego typu.

3. Zamawiający wymaga dostawy pojazdów posiadających zezwolenie dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane bezterminowo.

4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na własny koszt i ryzyko dwa pierwsze przeglądy Poziomu Utrzymania P1 każdego z Pojazdów oraz pierwszy przegląd Poziomu Utrzymania P2 dla każdego z Pojazdów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 8
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 a ustawy Pzp.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przewiduje się, że zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pod nazwą: „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego”. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020. Działanie 5.2 „Transport kolejowy”; Poddziałanie 5.2.2 „Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich”.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 197-405738
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wraz z ich dostarczeniem.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są:

a) Odwołanie, które przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie przewidzianej w art. 180 ust. 4 Ustawy Pzp, w terminach określonych w art.182 Ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

b) Skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3. Obowiązujące zasady dotyczące środków ochrony prawnej zostały uregulowane w Dziale VI Środki ochrony prawnej Ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019