Leveringen - 15167-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Duitsland-Berlijn: Verdelers

2019/S 008-015167

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Berliner Wasserbetriebe
DE136630247
Neue Jüdenstraße 2
Berlin
10179
Duitsland
Contactpersoon: Einkauf
E-mail: vergabe-l@bwb.de
NUTS-code: DE300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bwb.de

Adres van het kopersprofiel: www.vergabeplattform.berlin.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RV für Wasserspender und Ersatzteile zum Wiederverkauf bzw. Weitervermietung

Referentienummer: VA1/09/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42968000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aufstockung bestehender RV für Wasserspender und Ersatzteile zum Wiederverkauf bzw. Weitervermietung

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aufstockung bestehender RV für Wasserspender und Ersatzteile zum Wiederverkauf bzw. Weitervermietung

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Bezug kann nur direkt über den Hersteller und Direktvertreiber erfolgen

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

RV für Wasserspender und Ersatzteile zum Wiederverkauf bzw. Weitervermietung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2018
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Berlin
Martin-Luther-Straße 105
Berlin
10825
Duitsland
Telefoon: +49 30-9013-8316
E-mail: vergabekammer@senwtf.berlin.de
Fax: +49 30-9013-7613

Internetadres: http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft-und-technologie/wirtschaftsrecht/vergabekammer/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019