Diensten - 151708-2019

02/04/2019    S65

Estland-Tallinn: Softwareprogrammering en -advies

2019/S 065-151708

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Nationaal identificatienummer: 70009445
Postadres: Teaduspargi tn 8
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 12618
Land: Estland
Contactpersoon: Meelis Männiste
E-mail: meelis.manniste@kemit.ee
Telefoon: +372 6265010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kemit.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1562340/general-info
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1562340/tenders
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri uuendamine

Referentienummer: 207244
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri uuendamine

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 208 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri uuendamine

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Arendustöö projektiplaani detailsus ja realistlikkus / Weging: 20.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Võtmeisikute kvalifikatsioon / Weging: 20.0
Kostencriterium - Naam: Pakutava lahendusega kaasnevad kulud hankijale viie aasta jooksul pärast lahenduse kasutusse juurutust pakkuja poolt esitatavate andmete alusel / Weging: 10.0
Kostencriterium - Naam: Arenduse pakkumuse maksumus (käibemaksuta eurodes) / Weging: 50.0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 208 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) 3.1. Pakkuja viimase kolme (3) riigihanke nr 207244 algamise ajaks lõppenud majandusaasta netokäive tarkvaraarenduse osas kokku peab olema vähemalt 300 000 (kolmsada tuhat) EUR. Pakkuja esitab esialgse tõendina vastava kinnituse ja summad hankepassis.

3.2. Pakkuja esitab hankija nõudmisel viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta aruande väljavõtted, millest selguvad pakkuja viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta netokäibed. Juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja ei ole kohustatud esitama majandusaastate aruannete väljavõtteid, kui andmed või dokumendid on hankijale andmekogust avalikult kättesaadavad.

3.3. Ühispakkujad ja ühistaotlejad võivad oma majandusliku ja finantsseisundi tõendamiseks tugineda teiste ühispakkujate või ühistaotlejate vahenditele (RHS § 103 lg 4). Vorm 2 „Teise ettevõtja või ühispakkuja nõusolek“.

3.4. Kui pakkuja soovib tõendada oma vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud nõuetele teise isiku vahendite alusel, esitab pakkuja hankepassis andmed tuginetava isiku kohta. Teine isik, kelle netokäibele tugineti, vastutab koos pakkujaga solidaarselt hankelepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes tema vahenditele tugineti. Kui pakkuja soovib tõendada enda vastavust netokäibele esitatud nõuetele teise isiku vahendite alusel, peab pakkuja esitama hankepassi ka selle isiku kohta, kelle vahenditele ta tugineb.

3.5. Pakkuja esitab hankija nõudmisel vormi 2 „Teise ettevõtja või ühispakkuja nõusolek“ kohase teise isiku nõusoleku, milles teine ettevõtja või teine ühispakkuja märgib:

3.5.1. kui suures netokäibe summas ta lubab pakkujal tema netokäibele tugineda;

3.5.2. kinnitab, et ta annab pakkujale lepingu täitmisel vajadusel teisele isikule rahalisi vahendeid ning

3.5.3. kinnitab, et ta vastutab koos pakkujaga solidaarselt hankelepingu selle osa täitmise eest, mille suhtes tema vahenditele tugineti.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) 4.1. Pakkuja peab riigihanke nr 207244 algamisele eelneva 36 kuu jooksul olema nõuetekohaselt täitnud vähemalt kaks (2) tarkvaraarendusteenuse (see tähendab infosüsteemide projekteerimine ja programmeerimine) lepingut maksumusega vähemalt 150 000 (ükssada viiskümmend tuhat) EUR (ilma käibemaksuta) iga lepingu kohta.

Pakkuja esitab esialgse tõendina vastava kinnituse hankepassis. Hankija nõudmisel esitab pakkuja vajalikud järgmised andmed:

4.1.1. lepingu eseme kirjeldus;

4.1.2. lepingu maksumus km-ta;

4.1.3. lepingu sõlmimise algus- ja lõppkuupäev;

4.1.4. lepingu teise osapoole nimi ja kontaktandmed.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Estisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Hankija ei jaota hanget osadeks lähtuvalt lepingu eseme olemusest ning sellega kaasnevate tööde eripärast. Soetatav tarkvaralahendus on funktsionaalselt terviklik ning koostoimiv, mistõttu osadeks jaotamine on ebamõistlik ning lisab täiendavaid kulusid ja riske eesmärkide saavutamisel.

2. Olemasoleva süsteemiga saab tutvuda 22.4.2019 kell 14:30–16:30 KEMITis aadressil Teaduspargi 8, Tallinn. Rakendusega tutvumiseks palume avaldada soovi hiljemalt 19.4.2019 kell 11:00 e-posti aadressil Merike.Merivoo@kemit.ee. Palun kirjutage sooviavalduse juurde ettevõtte ja osalejate nimed.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/03/2019