Services - 151713-2020

30/03/2020    S63

Pologne-Varsovie: Services d'abattage d'arbres

2020/S 063-151713

Avis de marché – secteurs spéciaux

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gaz-System S.A.
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Grzelachowska
Courriel: zamowienia.poznan@gaz-system.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gaz-system.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://gazsystem.eb2b.com.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Wycinka drzew i krzewów na gazociągach i obiektach gazowych O/Poznań

Numéro de référence: ZP/2020/03/0043/POZ
II.1.2)Code CPV principal
77211400 Services d'abattage d'arbres
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wycinka drzew i krzewów na gazociągach i obiektach gazowych O/Poznań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wycinka drzew i krzewów na gazociągach i obiektach gazowych O/Poznań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Uwaga do Sekcji II.2.7) ogłoszenia: termin realizacji zamówienia określony jest w rozdziale VI SIWZ

Uwaga do Sekcji IV.2.6) ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni

Uwaga do Sekcji II.2.5) ogłoszenia: kryterium udzielenia zamówienia: cena całkowita brutto oferty – 100 %

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 2) i pkt 8) ustawy.

Do oferty składanej za pośrednictwem Portalu Zakupowego należy dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Rzeczone oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ), w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VII SIWZ powyżej.

Uwaga:

a) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg złożenia jednolitego dokumentu dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jednolity dokument dotyczący każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zostać złożony, pod rygorem nieważności, w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. Jednolity dokument dotyczący każdego z podmiotów,na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi zostać złożony, pod rygorem nieważności, w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

c) Zamawiający nie dopuszcza sporządzania i przekazywania elektronicznej kopii jednolitego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków, które będą wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), pkt 14) i 21) ustawy, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Ze względu na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy znajduje się w dokumentacji postępowania.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym

Co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne zaświadczenie o odbyciu z wynikiem pozytywnym szkolenia kursowego dla drwali-operatorów pilarek z zakresu pracy pilarką i jej obsługi.

Warunek opisany w ust. 1 powyżej może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 11/05/2020
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 11/05/2020
Heure locale: 10:30
Lieu:

Operator gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A., Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, POLSKA, bud. C, pok. 005

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23.5.2018, str. 2), dalej zwanego „RODO”:

1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną;

2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;

3) pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu;

będzie operator gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) jako Zamawiający.

Prawa w zakresie ochrony danych osobowych można zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z Zamawiającym na adres e-mail wskazany w rozdziale VIII SIWZ lub za pośrednictwem portalu zakupowego.

Ze względu na ograniczenia techniczne w zakresie liczby znaków, ciąg dalszy znajduje się w dokumentacji postępowania.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, które zostały szczegółowo określone w dziale VI, rozdział 1–3 ustawy.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
25/03/2020