Доставки - 151728-2017

22/04/2017    S79

Итaлия-Испра: Доставка на напитки за столовата на Съвместния изследователски център (JRC), обект в Испра (Варезе), Италия

2017/S 079-151728

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия
Град: Ispra VA
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Лице за контакт: OIB.02.002 Marchés publics
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2428
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на напитки за столовата на Съвместния изследователски център (JRC), обект в Испра (Варезе), Италия.

Референтен номер: OIB.02/PO/2017/007/751.
II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката включва доставка на напитки за кетъринг услугите на Съвместния изследователски център в Испра. Това включва доставка на напитки за 2-та ресторанта на самообслужване, 1 ресторант с обслужване по масите и кафетерията, както и новото управление на клуба, разположен извън JRC (Варезе), Италия.

Това е каскаден рамков договор с най-много 2-ма изпълнители за закупуване на напитки, като например негазирана и газирана вода, безалкохолни напитки, бира, вино и алкохолни напитки.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15900000 Напитки, тютюн и свързани с него продукти
15320000 Плодови и зеленчукови сокове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

Испра (Варезе), Италия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва доставка на напитки за кетъринг услугите на Съвместния изследователски център в Испра. Това включва доставка на напитки за 2-та ресторанта на самообслужване, 1 ресторант с обслужване по масите и кафетерията, както и новото управление на клуба, разположен извън JRC (Варезе), Италия.

Това е каскаден рамков договор с най-много 2-ма изпълнители за закупуване на напитки, като например негазирана и газирана вода, безалкохолни напитки, бира, вино и алкохолни напитки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

многостранният рамков договор с най-много 2-ма изпълнители ще продължи първоначално 12 месеца и може да бъде подновен с мълчаливо съгласие за 3 периода от по 12 месеца.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

оферентът трябва да приложи към своята оферта всички документи и цялата информация, изискани в точка III.1 „Условия за участие“ на това обявление и включени в приложение I „Списък с документи, които трябва да се попълнят и предоставят“ към тръжните спецификации.

Оферентът трябва да приложи надлежно подписана и датирана клетвена декларация, удостоверяваща, че не е в някоя от ситуациите, които биха го изключили от вземане на участие в поръчка, възложена от Европейския съюз. Клетвената декларация трябва да бъде под формата на образеца в неговата цялост, публикуван на следната страница: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: под заплаха от изключване, одобреният оферент трябва да представи следното писмено доказателство, в подкрепа на клетвената декларация, преди подписването на договора.

NB: в случай че поръчката бъде възложена на обединения, те трябва да представят клетвена декларация, заедно с подкрепящи документи и информация за всеки отделен член.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

оферентът трябва да представи:

— копие от финансови отчети (счетоводни баланси и оперативни сметки) за последните 3 финансови години, посочващи годишната печалба преди данъчно облагане. Ако по уважителна причина оферентът не може да ги предостави, той трябва да представи декларация за годишните печалби преди облагане за последните 3 години. Ако финансовите отчети или декларацията показват средна загуба през последните 3 години, оферентът трябва да предостави друг документ като доказателство за своите финансови и икономически възможности, като например подходяща гаранция от трета страна (например дружеството-майка), удостоверения от одитори, експерт-счетоводители или еквивалентни.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

оферентът трябва да представи:

— списък с основните доставки, извършени от оферента през последните 3 години в областта, обхваната от тази поръчка (осигуряване на поне 3 референции от по 3 000 EUR на година),

— доказателство, че оферентът спазва действащото национално законодателство и законодателството на Общността относно HACCP (анализ на опасностите и точка на критичен контрол). Приемани доказателства: копие от ръководството на HACCP или подобни удостоверения,

— доказателство, че оферентът разполага с надеждна система за самоконтрол и проследимост (Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета). Приемани доказателства: копие от регистъра на партидите и произхода на съставките.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/05/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/06/2017
Местно време: 10:00
Място:

офертите ще бъдат отворени на следния адрес: l'Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

По 1 надлежно упълномощен представител на оферент може да присъства на отварянето на офертите (трябва да бъде представен паспорт или лична карта). Оферентите, които желаят да участват, трябва да уведомят отдел OIB.02.002 „Обществени поръчки“ писмено (вж. данните за адреса, посочени в точка I.1) не по-късно от 2 работни дни преди заседанието по отваряне.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

36 месеца след възлагането.

VI.3)Допълнителна информация:

1) Спецификациите и допълнителните документи (включително въпроси и отговори) ще бъдат достъпни на следния интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2428

Заинтересованите страни се приканват да се регистрират посредством интернет страницата. След това ще бъдат уведомени от онлайн системата за обществени поръчки за всякакви актуализации, достъпни за тази покана за участие в търг. От страните, които не са регистрирани в страницата, се изисква да се консултират редовно с нея. Комисията няма да бъде отговорна, в случай че оферентите не обърнат внимание на каквато и да било допълнителна информация относно тази покана за участие в търг, предоставена на настоящата интернет страница.

Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферентите да проверяват за нови актуализации и изменения по време на тръжния период.

Допълнителна информация относно договорните условия, подновяването на договори, условията за участие, изискваните минимални нива на възможности, общия прогнозен обем на поръчката и т.н. може да се намери в спецификациите, достъпни на гореспоменатата интернет страница. Няма да се издава версия на хартиен формат. Сертифициран по EMAS от 2005 г., OIB приема природосъобразно отношение. EMAS е схемата за еко-управление и одитиране, доброволният инструмент на ЕС, използван от организациите да подобрят своето въздействие върху околната среда.

2) Многостранният рамков договор с най-много 2-ма изпълнители ще продължи първоначално 12 месеца и може да бъде подновен с мълчаливо съгласие за 3 периода от по 12 месеца.

3) Планирано е незадължително посещение на място за информиране на оферентите относно митническите правила в обекта на JRC. Процедурите за участие са изложени в писмото на поканата за участие в търг.

4) За допълнителна информация относно участие в покани за участие в търг и в поредицата от процедури за възлагане на обществени поръчки на Службата за инфраструктура и логистика (OIB), моля, проверете „Ръководство за оференти“ и брошурата „Да правиш бизнес с Европейската комисия“, достъпни чрез препратката:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

5) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: По 1 надлежно упълномощен представител на оферент може да присъства на отварянето на офертите (трябва да бъде представен паспорт или лична карта) или в Брюксел, или в Испра. Оферентите, които желаят да участват, трябва да уведомят отдел OIB.02.002 „Обществени поръчки“ по факс (вж. номера, посочен в точка I.1) най-късно 1 седмица преди датата на отваряне на офертите.

Отварянето ще бъде излъчено чрез видеоконферентна връзка със Съвместния изследователски център в Испра на следния адрес: via E. Fermi 2749, bâtiment 66 — TP 660, 21027 Ispra VA, ИТАЛИЯ.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/04/2017