Leveringen - 15173-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

België-Antwerpen: Gietijzeren producten

2019/S 008-015173

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
water-link
0204.923.881_21102
Mechelsesteenweg 66
Antwerpen
2018
België
Contactpersoon: Elke Van Santfoort
Telefoon: +32 32440656
E-mail: elke.vansantfoort@water-link.be
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.water-link.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329819

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het leveren van nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken

Referentienummer: water-link-Bestek gietzijer 2019-F06_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44470000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor het leveren van nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor het leveren van nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 162-371349
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Saint-Gobain Construction Products Belgium
Sint-Jansweg 9
Kallo
9130
België
NUTS-code: BE236
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Brussel
België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Brussel
België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019