Werken - 15174-2018

13/01/2018    S9    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Gevelwerkzaamheden

2018/S 009-015174

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Direction de l'architecte de la ville de Luxembourg
3, rue du Laboratoire
Luxembourg
1911
Luxemburg
E-mail: sneuman@vdl.lu
NUTS-code: LU

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vdl.lu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=15210&orgAcronyme=t5y
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Bourguignon Siebenaler Architectes
11, avenue de la Gare
Diekirch
9233
Luxemburg
E-mail: bsarc@bsarc.eu
NUTS-code: LU

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bsarc.eu

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=15210&orgAcronyme=t5y
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=15210&orgAcronyme=t5y
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de façade en bois et de menuiseries extérieures en bois à exécuter dans le cadre de la construction d'une crèche au 27, rue de Gasperich à Luxembourg

Referentienummer: 1800062
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45443000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

— façade en bardage bois ajouré: 693 m2,

— façade en bardage bois plein: 228 m2,

— plafond en bardage bois plein: 144 m2,

— élément de ventilation: 13 éléments, châssis bois vitré: 2 éléments, portes extérieures: 2 éléments doubles ouvrants, 3 éléments simples ouvrants.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45443000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU
Voornaamste plaats van uitvoering:

27, rue de Gasperich à Luxembourg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— façade en bardage bois ajouré: 693 m2,

— façade en bardage bois plein: 228 m2,

— plafond en bardage bois plein: 144 m2,

— élément de ventilation: 13 éléments, châssis bois vitré: 2 éléments, portes extérieures: 2 éléments doubles ouvrants, 3 éléments simples ouvrants.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 159
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 206-373415
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/02/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/02/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Les soumissionnaires et/ou leurs mandataires.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

L'effectif minimal est de 26 personnes.

Chiffre d'affaire annuel minimum dans le métier concerné pour le dernier exercice légalement disponible: 2 630 000 minimum. 3 références d'envergure similaire pour des marchés analogues et de même nature. Le bordereau et les documents annexes peuvent être téléchargés par les intéressés sur le site internet www.maches.public.lu

Il ne sera procédé à aucun envoi de bordereau. Les offres établies sur des bordereaux qui n'ont pas été téléchargés sur le site nommé ci-avant, ne seront pas prises en considération. Direction de l'architecte de la ville de Luxembourg, service bâtiments 3, rue du Laboratoire (2e étage), L-1911 Luxembourg — Bonnevoie.

La visite des lieux est laissée à l'appréciation des soumissionnaires. Les offres portant l'inscription «soumission pour travaux de…» sont à remettre à l'adresse prévue pour l'ouverture de la soumission conformément à la législation et à la réglementation sur les marchés publics avant l'heure fixée pour l'ouverture.

Le début des travaux est prévu pour juin 2018.

La durée des travaux est de 159 jours ouvrables.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de Luxembourg
Luxembourg
Luxemburg
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Ombudsman
Luxembourg
Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018