Leveringen - 15175-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Delen van elektrische toestellen voor telefonie of telegrafie

2019/S 008-015175

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polen
Contactpersoon: Karolina Harry-Majda
Telefoon: +48 327564938
E-mail: mat.publiczne@zwp.jsw.pl
NUTS-code: PL227

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.jsw.pl

Adres van het kopersprofiel: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa i modernizacja systemu łączności bezprzewodowej dla kopalń JSW S.A. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Referentienummer: 17/P/DZZ/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32553000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rozbudowa i modernizacja systemu łączności bezprzewodowej dla kopalń JSW S.A. z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 14 501 043.53 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rozbudowa i modernizacja systemu łączności bezprzewodowej dla kopalń JSW S.A. - MCA 1000 (13 pozycji) w łącznej ilości 113 000 m, 89 kpl. i 1 124 szt.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32553000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rozbudowa i modernizacja systemu łączności bezprzewodowej dla kopalń JSW S.A. - MCA 1000 (13 pozycji) w łącznej ilości 113 000 m, 89 kpl. i 1 124 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rozbudowa i modernizacja systemu łączności bezprzewodowej dla kopalń JSW S.A. - Flexcom do wersji Multicom (13 pozycji) w łącznej ilości 129 300 m i 1 342 szt.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32553000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rozbudowa i modernizacja systemu łączności bezprzewodowej dla kopalń JSW S.A. - Flexcom do wersji Multicom (13 pozycji) w łącznej ilości 129 300 m i 1 342 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt 1 Pzp zamówienia można udzielić w trybie zam. z wolnej ręki m.in. w sytuacji, gdy zachodzi jedna z okoliczności określ. w art. 67 ust. 1 pkt 1 – 4 i pkt 6 – 9 Pzp. W art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp wskazano, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowl. mogą być świadczone tylko przez jednego wyk. z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) zw. z ochrona praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwi. alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia param. zamówienia. W dniu 5.5.2018 r. doszło do silnego wstrząsu w podzi. wyr. gór. w KWK Borynia – Zofiówka – Jastrzębie, Ruch Zofiówka. Tragiczne w skutkach zdarzenie odcisnęło piętno na pracującej pod ziemią załodze, która codziennie boryka się z koniecznością wykonyw. pracy w szczegól. zagrożonych rejonach kopalń JSW S.A. Świadomość czyhających zagrożeń oraz nieustannie zadawane pytania załóg pracujących pod ziemią o działania związane z podniesieniem ich bezp. w podziemiach kopalń – są na porządku dziennym. W zw. z brakiem możliwości wyelim. zagrożeń tąpaniowych i zawałowych, zachodzi konieczność niezwłocznego wprowadzenia nowych, spójnych dla wszystkich zakładów JSW S.A. systemowych rozwiązań technicznych wspomagających bezp. pracujących pod ziemią górników. Prezes Zarządu JSW S.A. zarz. nr 16/IX/2018 z dnia 5.6.2018 r. powołał Zespół Projektowy do realizacji zadania nt.: „Wypracowanie wytycznych i rekomendacji strategicznej w zakresie podjęcia niezbędnych działań w kierunku wyboru nowych rozwiązań w celu istotnej poprawy standardów łączności, identyfikacji oraz monitoringu pracowników przebywających pod ziemią w kopalniach JSW S.A.”. W wyniku wykonan. prac powstał szereg dokum. zaw. m.in.: • Oszacowanie nakładu prac dot. modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury opartej o łączność radiową, • Raport – „Wytyczne i rekomendacje strategiczne w zakresie podjęcia niezbędnych działań w kierunku wyboru nowych rozwiązań w celu istotnej poprawy standardów łącz., identyfikacji oraz monitoringu pracowników przebyw. pod ziemią w Kopalniach JSW S.A.” Na tej podstawie w celu wdrożenia profilaktyki zapobiegającej i zwiększającej standardy bezpieczeństwa załogi w podziemnych wyrobiskach, podjęte zostały przez Zarząd JSW S.A. działania w zakresie rozb. i moder. istniejących we wszystkich kopalniach JSW S.A. sys. łącz. radiowej. Po przepr. inwentaryzacji i analizy technicznej stwier., iż aktualnie użytkowane są 2 systemy łącz. rad. w oparciu o technologię kabla promieniującego, a łączna długość aktualnie wykorzystyw. magistrali przez te systemy wynosi 115 km. W kopalniach JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie oraz KWK Budryk użytk. jest system FLEXCOM/MULTICOM – produkowany przez podmioty zależne międzynar. koncernu Pyott-Boone Electronics Group (PBE) z siedzibą w USA. W Polsce wył. autoryz. przedstaw. jest firma Emitech Sp. z o. o. co potwierdza dokument sygn. w dniu 8.8.2016 r. przez v-ce prezesa PBE Europe Ltd pana Jasona Stout zał. do niniejszego uzasadnienia w oryg. i jako tłumaczenie. Firma Emitech Sp. z o. o. posiada aktual. i ważną umowę serwisową na obsł. sys. na ww. kopalniach, podczas postęp. przetarg. w ww. zakresie była jedynym oferentem.W kopal. JSW S.A. KWK Pniówek oraz KWK Knurów-Szczygłowice użytk. jest system MCA 1000 – produkowany przez firmę TranzTel Sp. z o. o. Producent oświadczył, że nie udzielił żadnemu innemu podmiotowi autor. do dokonywania zmian w zakresie systemu MCA 1000 oraz nie upoważnił żadnego innego podmiotu do obrotu handl. podzespołami ww. zakresie. Ośw. firmy - dok. l.dz. 10804/KOR z dnia 5.11.2018 r. sygn. przez Prezesa Zarządu p. Bogdana Kulisza stanowi zał. do niniejszego uzasadnienia. Firma TranzTel Sp. z o. o. posiada aktual. i ważną umowę serwisową na obs. przedm. sys. na ww. kopalniach, podczas post. przetarg. w ww. zakr. była jedynym oferentem.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Rozbudowa i modernizacja systemu łączności bezprzewodowej dla kopalń JSW S.A. - MCA 1000 (13 pozycji) w łącznej ilości 113 000 m, 89 kpl. i 1 124 szt.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
TranzTel Sp. z o.o.
ul. Centralna 37
Kobiór
43-210
Polen
NUTS-code: PL22C
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 233 589.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 799 573.66 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Rozbudowa i modernizacja systemu łączności bezprzewodowej dla kopalń JSW S.A. - Flexcom do wersji Multicom (13 pozycji) w łącznej ilości 129 300 m i 1 342 szt.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Emitech Sp. z o.o.
ul. Strzelców Bytomskich 87B
Bytom
41-914
Polen
NUTS-code: PL228
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 634 124.26 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 701 469.87 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019