Leveringen - 15180-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Italië-Rome: Rollend materieel

2019/S 008-015180

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Trenitalia S.p.A. — Direzione acquisti
Piazza della Croce Rossa 1
Roma
00161
Italië
E-mail: rotabili@cert.trenitalia.it
NUTS-code: IT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.trenitalia.it

Adres van het kopersprofiel: www.acquistionline.trenitalia.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura a nuovo di convogli a trazione diesel-elettrica per il servizio ferroviario regionale, comprensiva del full-service manutentivo.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34620000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gara a procedura negoziata n. 2017/R/8T, interamente gestita con sistemi telematici, finalizzata all'istituzione di un accordo quadro con singolo operatore economico avente ad oggetto la fornitura a nuovo di convogli per il servizio ferroviario regionale, monopiano, di tipo bidirezionale, a trazione diesel-elettrica, composizione bloccata e potenza distribuita, da utilizzarsi per il servizio di trasporto passeggeri.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gara a procedura negoziata n. 2017/R/8T, interamente gestita con sistemi telematici, finalizzata all'istituzione di un accordo quadro con singolo operatore economico avente ad oggetto la fornitura a nuovo di convogli per il servizio ferroviario regionale, monopiano, di tipo bidirezionale, a trazione diesel-elettrica, composizione bloccata e potenza distribuita, da utilizzarsi per il servizio di trasporto passeggeri.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Opzione per treni attrezzati con un sotto sistema di bordo ERTMS-High Density;

2. opzione per la proroga del full-service manutentivo dei convogli fino ad ulteriori 10 anni.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Per ulteriori informazioni sull'appalto si rimanda al bando di gara n. 2017/S 093-182702 del 16.5.2017.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 093-182702
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

2017R8T — fornitura di convogli a trazione diesel-elettrica per servizio regionale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hitachi Rail Italy S.p.A
Via Argine 425
Napoli
Italië
NUTS-code: IT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Roma
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019