Leveringen - 15183-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-New Penshaw: Elektrische benodigdheden en toebehoren

2019/S 008-015183

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Northern Powergrid Ltd
Manor House, Station Road
New Penshaw
DH4 7LA
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Farren Nevill
E-mail: farren.nevill@northernpowergrid.com
NUTS-code: UKC22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.northernpowergrid.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply and Delivery of Protection Tile, Protection Tape, Cable Ducting and Route Markers

Referentienummer: NPg17379
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31680000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The purpose of this tender was to seek the specific technical requirements of Northern Powergrid in relation to cable protection tiles, protection tape, cable ducting, route markers, and associated accessories for use on buried power and fibre optic cable installations.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 352 659.28 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Protection Tile and Protection Tape

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31680000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply and delivery of protection tile and protection tape.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Operational / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Commercial / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cable Ducting

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31680000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply and delivery of cable ducting.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Operational / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Commercial / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Route Markers

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31680000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKC11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply and delivery of route markers.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Operational / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Commercial / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NPg17379
Perceel nr.: 1
Benaming:

Protection Tile and Protection Tape

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Centriforce Products Ltd
Liverpool
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKD72
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 351 398.19 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NPg17379
Perceel nr.: 2
Benaming:

Cable Ducting

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Emtelle UK Ltd
Hawick
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKM
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 114.09 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NPg17379
Perceel nr.: 3
Benaming:

Route Markers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Freestyle Sign and Print Company Ltd
Berkshire
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKJ11
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 147.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Northern Powergrid
New Penshaw
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019