Leveringen - 15187-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

België-Melle: Distributiebuizen en toebehoren

2019/S 008-015187

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Fluvius System Operator cvba
0477.445.084_18950
Brusselsesteenweg 199
Melle
9090
België
Contactpersoon: Lieve Van Renterghem
E-mail: aankoop.leveringen@fluvius.be
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fluvius.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329394

I.1)Naam en adressen
ORES Assets scrl in wiens naam en voor rekening van wie ORES scrl optreedt
Avenue Jean Monnet 2
Louvain-la-Neuve
1348
België
E-mail: ALEXANDRE.VILAIN@ORES.BE
NUTS-code: BE310

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ores.be

Adres van het kopersprofiel: http://www.ores.be

I.1)Naam en adressen
Sibelga cvba/scrl
Werkhuizenkaai 16
Brussel
1000
België
E-mail: lut.barrezeele@sibelga.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sibelga.be

Adres van het kopersprofiel: http://www.sibelga.be

I.1)Naam en adressen
Fluvius System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, Imea, Imewo, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Intergem, Inter-media, Iveg, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder beschouwd worden
Brusselsesteenweg 199
Melle
9090
België
Contactpersoon: Lieve Van Renterghem
E-mail: aankoop.leveringen@fluvius.be
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fluvius.be

Adres van het kopersprofiel: http://www.fluvius.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Productie, vervoer en distributie van gas, warmte en elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PE kranen

Referentienummer: Fluvius-NET17AL003 - AGO-F06_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44163160
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit aankoopdossier betrof de aankoop van PE kranen voor gasdistributie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 3 864 402.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PE kranen - toewijzing AVK

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44163160
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betrof de aankoop van PE kranen.

Er waren 3 percelen:

— PE kranen standaard DN32-40-63-110

— PE kranen volle doorlaat DN32-40-63-110

— PE kranen DN160-200

Elk perceel werd gegund via dual sourcing.

Dit deel betreft de gunning aan AVK Belgium.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PE kranen - toewijzing Infra Tech

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44163160
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betrof de aankoop van PE kranen.

Er waren 3 percelen:

— PE kranen standaard DN32-40-63-110

— PE kranen volle doorlaat DN32-40-63-110

— PE kranen DN160-200

Elk perceel werd gegund via dual sourcing.

Dit deel betreft de gunning aan Infra Tech.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 135-277566
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NET17AL003
Perceel nr.: 1
Benaming:

PE kranen - toewijzing AVK

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AVK Belgium nv
Zoomstraat 6a
Lokeren
9160
België
NUTS-code: BE236
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 210 424.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NET17AL003
Perceel nr.: 2
Benaming:

PE kranen - toewijzing Infra Tech

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
InfraTech
ZI Les Plenesses, Les Plenesses 73
Thimister Clermont
4890
België
NUTS-code: BE335
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 653 978.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad Van State
Brussel
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad Van State
Brussel
België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Brussel
België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019