Werken - 15190-2018

13/01/2018    S9    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gniezno: Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen

2018/S 009-015190

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Gniezno
7842299718
al. Reymonta 9-11
Gniezno
62-200
Polen
Contactpersoon: Marzena Kaczmarek
Telefoon: +48 614245753
E-mail: m.kaczmarek@ug.gniezno.idsl.pl
Fax: +48 614245751
NUTS-code: PL41

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.urzadgminy.gniezno.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.urzadgminy.gniezno.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka Samorządu Terytorialnego
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Administracja Samorządowa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa budynku szkoły podstawowej i budynku głównego wchodzącego w skład zespołu szkolno- przedszkolnego w miejscwości Zdziechowa Gmina Gniezno

Referentienummer: UG.271.1.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45111000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa budynku szkoły podstawowej o powierzchni użytkowej 1691,01 m2 oraz budynku głównego o powierzchni użytkowej 2507,33 m 2. Inwestycja ta podzielona jest na II etapy:

I. Etap i budowa budynku szkoły podstawowej

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zdziechowa. Jest to budynek piętrowy niepodpiwniczony. W budynku szkoły podstawowej zlokalizowano 16 sal zajęciowych (po 8 na każdej kondygnacji), pomieszczenia sanitarne oraz techniczne. Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych.

II. Etap ii budowa budynku głównego

Przedmiotem etapu II jest budowa budynku głównego. Jest to budynek piętrowy niepodpiwniczony. W budynku zlokalizowano zespół kuchenny wraz z jadalnią, salę apelową, pomieszczenia biurowe oraz świetlicę. Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45110000
45111200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL41
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zdziechowa gmina Gniezno dz. nr 206/8.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa budynku szkoły podstawowej o powierzchni użytkowej 1691,01 m2 oraz budynku głównego o powierzchni użytkowej 2507,33 m 2. Inwestycja ta podzielona jest na II etapy:

I. Etap i budowa budynku szkoły podstawowej

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zdziechowa. Jest to budynek piętrowy niepodpiwniczony. W budynku szkoły podstawowej zlokalizowano 16 sal zajęciowych (po 8 na każdej kondygnacji), pomieszczenia sanitarne oraz techniczne. Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych a wszystkie pomieszczenia w budynku zostały przystosowane do poruszania się po nich przez osoby niepełnosprawne. Termin realizacji I etapu do 15.3.2019 r. Wykonawca jest zobowiązany do tego terminu uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie budynku. Zamawiający przewiduje 4 fakturowania (na koniec kwartału) zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, faktura końcowa nie może być niższa niż 30 % wartości danego etapu.

Inwestycja ta jest współfinansowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 „ Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie: 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej projekt pn. „ Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącego w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie, gm. Gniezno „.

II. Etap ii budowa budynku głównego

Przedmiotem etapu II jest budowa budynku głównego. Jest to budynek piętrowy niepodpiwniczony. W budynku zlokalizowano zespół kuchenny wraz z jadalnią, salę apelową, pomieszczenia biurowe oraz świetlicę. Budynek zaprojektowano bez barier architektonicznych a wszystkie pomieszczenia w budynku zostały przystosowane do poruszania się po nich przez osoby niepełnosprawne. Termin realizacji I etapu do 30.6.2020 r. Wykonawca jest zobowiązany do tego terminu uzyskać w imieniu zamawiającego pozwolenie na użytkowanie budynku. Zamawiający przewiduje w ramach budowy II etapu 4 fakturowania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym rozliczenia będą odbywały się kwartalnie pierwsze fakturowanie nastąpi w 30.6.2019 r. faktura końcowa nie może być mniejsza niż 30 % wartości II etapu.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: WPRO 2014-2020 oś 9 działanie 9.3
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 „ Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie: 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

a) Informacje z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, informacji z Krajowego rejestru Karnego- w przypadku skazania na karę aresztu - w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

d) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrbne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności,

f) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp,

h) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 7 ustawy,

i) Oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

j) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczenie dokumentu bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu z wykorzystaniem załącznika nr 6

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1.2 sytuacji finansowej lub ekonomicznej

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych)

b) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony 00/100 złotych)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

a) Wykazu robót udolnych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, ze załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty;

b) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy;

c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ - wzór umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/04/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Urząd Gminy Gniezno.

Al. Reymonta 9-11.

Gniezno pok. nr 13 - sala posiedzeń.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponosić szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowania powyżej kwoty określonej w przepisać wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018