Leveringen - 15190-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Roemenië-Boekarest: Elektriciteit

2019/S 008-015190

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” — S.A.
Romania
Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Bucureşti
010873
Roemenië
Telefoon: +40 372843299
E-mail: daniela.manea@cfr.ro
Fax: +40 213192433
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cfr.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Energie electrică de 25 kV 50 Hz pentru necesarul propriu al C.N.C.F. CFR S.A. pe zona infrastructurii feroviare electrificate”

Referentienummer: 11054529_2018_1.A.2.0.2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Energia electrica este necesara consumului propriu de tip tehnologic sau administrativ al Sucursalelor R.C.F. Bucureşti, Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi, Constanţa, acolo unde nu sunt disponibile alte surse de energie electrica, sau acolo unde este prevazuta sursa de rezerva. Lista este anexa la caietul de sarcini, aceasta nefiind exhaustivă, iar locurile de consum alimentate din linia de contact electrificată 25 kV 50Hz sunt urmatoarele: instalatii de semnalizare feroviara, posturi ale caii, instalatii de iluminat tunele, incalzitoare de macaz, substatii de tractiune electrica.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 2 418 795.86 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform Caietului de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Energie electrică de 25 kV 50 Hz pentru necesarul propriu al C.N.C.F. CFR – S.A pe zona infrastructurii feroviare electrificate”, cantitatea necesară estimată este de 6 450 MWh.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

A fost aleasa procedura de negociere fara invitatie prealabila la procedura concurentiala de ofertare conform prevederilor art. 117 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 117 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 99/2016 cu modificările și completările ulterioare, deoarece singurul furnizor de energie electrica pentru reteaua liniei de contact electrificate de 25 kV este S.C. Electrificare CFR S.A., acesta din urma avand responsabilitatea furnizarii energiei electrice din sistemul feroviar.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 153
Benaming:

„Energie electrică de 25 kV 50 Hz pentru necesarul propriu al C.N.C.F. CFR S.A. pe zona infrastructurii feroviare electrificate”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Electrificare CFR S.A.
Romania
Str. nr.
București
010873
Roemenië
Telefoon: +40 213192512
E-mail: mihai.nita@cfr.ro
Fax: +40 213119838
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.electrificarecfr.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 379 021.60 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 418 795.86 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A fost publicat un anunt de intentie in conformitate cu art. 58^1 din Legea 101/2006 avand nr. in SEAP [PI1000423] si in JOUE S244-559635-2018.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019