Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 151907-2014

Beknopt weergeven

06/05/2014    S87

Luxemburg-Luxemburg: Bijstand bij de effectbeoordeling voor een kaderverordening op het gebied van Europese sociale statistieken

2014/S 087-151907

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, Eurostat
Postadres: rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2920
Land: Luxemburg
Ter attentie van: de heer Eduardo Barredo Capelot
E-mail: estat-financial-cell-dir-f@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-34415

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=488

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Officiële benaming: Europese Commissie, Eurostat, de heer Eduardo Barredo Capelot
Postadres: rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2920
Land: Luxemburg
Ter attentie van: Financiële cel dir. F
E-mail: estat-financial-cell-dir-f@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-34415

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Officiële benaming: Europese Commissie, Eurostat, de heer Eduardo Barredo Capelot
Postadres: rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2920
Land: Luxemburg
Ter attentie van: Financiële cel dir. F
E-mail: estat-financial-cell-dir-f@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-34415
Internetadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=488

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Officiële benaming: Europese Commissie, t.a.v. Eurostat — eenheid A.5 — (CAD) BECH F2/907
Postadres: Gebouw Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2920
Land: Luxemburg
Ter attentie van: Eurostat — eenheid A.5 — (CAD) BECH F2/907

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Andere: statistieken.
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Bijstand bij de effectbeoordeling voor een kaderverordening op het gebied van Europese sociale statistieken.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 10: Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: in de kantoren van de contractant.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Deze uitnodiging tot inschrijving betreft de verlening van bijstand aan Eurostat bij de effectbeoordeling voor een kaderverordening op het gebied van Europese sociale statistieken.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79330000 Statistische dienstverlening

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
400 mandagen.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=488).

III.2.2)Economische en financiële draagkracht

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=488).

Eventuele minimumeisen: zie de aanbestedingsstukken (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=488).

III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

zie de aanbestedingsstukken (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=488).

Eventuele minimumeisen:

zie de aanbestedingsstukken (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=488).

III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
ESTAT/F/2014/007.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25.6.2014 - 16:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
7.7.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18.7.2014 - 10:00

Plaats:

Eurostat, kamer B4/444, Gebouw Joseph Bech, 5, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxemburg (Kirchberg), LUXEMBURG.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: 1 gevolmachtigde vertegenwoordiger per inschrijver mag de opening bijwonen. Een geschreven toelating, ondertekend door de inschrijver of door zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger moet aan de voorzitter van het openingscomité worden voorgelegd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen

De aanbestedingsstukken zijn zonder verzoek/registratie vooraf direct elektronisch toegankelijk via het internetadres vermeld in I.1 (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=488).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24.4.2014