Storitve - 151907-2014

Prikaži skrčeni pogled

06/05/2014    S87

Luksemburg-Luxembourg: V podporo presoji vpliva za okvirno uredbo na področju evropske socialne statistike

2014/S 087-151907

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat
Poštni naslov: rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
V roke: g. Eduardo Barredo Capelot
E-pošta: estat-financial-cell-dir-f@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-34415

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=488

Dodatne informacije dobite pri:
Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat, g. Eduardo Barredo-Capelot
Poštni naslov: rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
V roke: Direktorat finančne celice F
E-pošta: estat-financial-cell-dir-f@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-34415

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat, g. Eduardo Barredo-Capelot
Poštni naslov: rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
V roke: Direktorat finančne celice F
E-pošta: estat-financial-cell-dir-f@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-34415
Internetni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=488

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, v roke: Eurostat, Enota A.5, (CAD) BECH F2/907
Poštni naslov: stavba Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
V roke: Eurostat, Enota A5, (CAD) BECH F2/907

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Drugo: Statistika.
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
V podporo presoji vpliva za okvirno uredbo na področju evropske socialne statistike.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 10: Storitve na področju raziskav trga in javnega mnenja
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: prostori izvajalca.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
To povabilo k oddaji ponudb zajema podporo Eurostatu pri ocenjevanju vpliva za okvirno uredbo na področju evropske socialne statistike.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
400 delovnih dni na osebo.
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register

Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glej razpisne specifikacije (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=488).

III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost

Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glej razpisne specifikacije (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=488).

Najnižje ravni morebitnih standardov: Glej razpisne specifikacije (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=488).

III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Glej razpisne specifikacije (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=488).

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Glej razpisne specifikacije (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=488).

III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
ESTAT/F/2014/007.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 25.6.2014 - 16:00
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
7.7.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 12 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 18.7.2014 - 10:00

Kraj:

Eurostat, soba B4/444, zgradba Joseph Bech, 5, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Pri tem odpiranju ponudb je lahko prisoten 1 pooblaščeni zastopnik vsakega ponudnika. Pisno pooblastilo, ki ga podpiše ponudnik ali njegov pooblaščeni agent, je treba predložiti predsedniku komisije za odpiranje ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije

Zagotovljen je neposreden elektronski dostop do razpisne dokumentacije brez kakršne koli predhodne zahteve/registracije na internetnem naslovu, navedenem v točki I.1 (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=488).

VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24.4.2014