Строителство - 151984-2016

Компактен изглед

03/05/2016    S86    Строителство - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-Добрич: Строителни и монтажни работи

2016/S 086-151984

Община град Добрич, 000852932, ул. „България“ № 12, Община град Добрич, На вниманието на: инж. Даниела Милкова, Силвия Енчева и Николай Великов, Добрич 9300, България. Телефон: +359 58600001. Факс: +359 58600166. Адрес за електронна поща: dobrich@dobrich.bg

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 19.4.2016, 2016/S 076-133201)

Относно:
CPV:45000000, 71320000

Строителни и монтажни работи

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Вместо: 

Информация относно обособените позиции: 3) Количество или обем:

Обособена позиция № 1 — „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод — ЛОТ 1“. Изпълнението на поръчката включва по обособена позиция №1 включва дейности по: Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект; Осъществяване на авторски надзор, Изпълнение на СМР, които включват: — реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 4; — реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 11; — реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 1; — реконструкция на канализационни помпени станции — 3бр: канализационна помпена станция „Иглика“ ; канализационна помпена станция „Югоизток“; канализационна помпена станция „Свежест“; — изграждане на нова помпена станция за дъждовни води — 1бр; — рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в участъците в които се предвижда реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа. Изпълнението на водопроводната и канализационна мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации.

Максималната цена за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 1 — 18 965 838,30 BGN без ДДС, в т. ч:

1). За проектиране до 2 500 BGN без ДДС

2). За авторски надзор до 12 500 BGN без ДДС

3). За строителни и монтажни работи до 16 828 916,40 BGN без ДДС

3.1). За непредвидени разходи до 10 % от стойноста на строителни и монтажни работи до 1 682 891,60 BGN без ДДС

4). За закупуване/доставка/ на оборудване до 878 060,70 BGN без ДДС

Участници, които са предложили цени за по-високи от посочените по-горе за отделните видове дейности, се отстраняват от участие в процедурата.

Обособена позиция № 2 — „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване — ЛОТ 2“. Изпълнението на поръчката включва по обособена позиция №2 включва дейности по Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект; изпълнение на СМР, включващи рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща западната част на града спрямо булевард Русия. Изпълнението на водопроводната мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации.

Максималната цена за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 2 — 29 155 178,20 BGN без ДДС;

1). За проектиране до 30 000 BGN без ДДС

2). За авторски надзор до 150 000 BGN без ДДС

3). За строителни и монтажни работи до 25 453 918,20 BGN без ДДС

3.1). За непредвидени разходи до 10 % от стойността на строителни и монтажни работи до 2 545 391,80 BGN без ДДС

4). За закупуване/доставка/ на оборудване до 1 951 736,30 BGN без ДДС

Участници, които са предложили цени за по-високи от посочените по-горе за отделните видове дейности, се отстраняват от участие в процедурата.

Обособена позиция № 3 — „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване — ЛОТ 3“. Изпълнението на поръчката включва по обособена позиция №3 включва дейности по Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект; изпълнение на СМР, включващи рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща източната част на града спрямо булевард Русия. Изпълнението на водопроводната мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации.

Максималната цена за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 3 — 13 748 193,50 BGN без ДДС.

Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер до 27 822 802,99 BGN без ДДС, в т.ч.:

1). За проектиране до 17 500 BGN без ДДС

2). За авторски надзор до 87 500 BGN без ДДС

3). За строителни и монтажни работи до 11 885 397,30 BGN без ДДС

3.1). За непредвидени разходи до 10 % от стойността на строителни и монтажни работи до 1 188 539,7 BGN без ДДС

4). За закупуване/доставка/ на оборудване 1 138 512,8 BGN без ДДС

Участници, които са предложили цени за по-високи от посочените по-горе за отделните видове дейности, се отстраняват от участие в процедурата.

III.2.3) Технически възможности: Изисквано минимално/ни ниво/а:

—.

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

8.6.2016 (17:00)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

8.6.2016 (17:00)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

9.6.2016 (14:00)

Да се чете: 

Информация относно обособените позиции: 3) Количество или обем:

Обособена позиция № 1 — „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр. Добрич и съпътстващ водопровод — лот 1“. Изпълнението на поръчката включва по обособена позиция № 1 включва дейности по:

Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект;

Осъществяване на авторски надзор, Изпълнение на СМР, които включват:

— реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 4;

— реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 11;

— реконструкция и рехабилитация на Главен колектор 1;

— реконструкция на канализационни помпени станции — 3 бр: канализационна помпена станция „Иглика“ ; канализационна помпена станция „Югоизток“; канализационна помпена станция „Свежест“;

— изграждане на нова помпена станция за дъждовни води — 1 бр;

— рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в участъците в които се предвижда реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа.

Изпълнението на водопроводната и канализационна мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации.

Максималната цена за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 1 — 18 965 838,30 BGN без ДДС, в т. ч:

1). За проектиране до 2 500 BGN без ДДС;

2). За авторски надзор до 12 500 BGN без ДДС;

3). За строителни и монтажни работи до 17 228 034,82 BGN без ДДС;

3.1). За непредвидени разходи в размер на 10 % от стойноста на строителни и монтажни работи до 1 722 803,48 BGN без ДДС.

Участници, които са предложили цени за по-високи от посочените по-горе за отделните видове дейности, се отстраняват от участие в процедурата.

Обособена позиция № 2 — „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване — лот 2“. Изпълнението на поръчката включва по обособена позиция № 2 включва дейности по Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект; изпълнение на СМР, включващи рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща западната част на града спрямо булевард Русия. Изпълнението на водопроводната мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации.

Максималната цена за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 2 — 29 155 178,20 BGN без ДДС в т.ч.:

1). За проектиране до 30 000 BGN без ДДС;

2). За авторски надзор до 150 000 BGN без ДДС;

3). За строителни и монтажни работи до 26 341 071,09 BGN без ДДС;

3.1). За непредвидени разходи в размер на 10 % от стойността на строителни и монтажни работи до 2 634 107,11 BGN без ДДС.

Участници, които са предложили цени за по-високи от посочените по-горе за отделните видове дейности, се отстраняват от участие в процедурата.

Обособена позиция № 3 — „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване — лот 3“. Изпълнението на поръчката включва по обособена позиция № 3 включва дейности по Допълнително проектиране, включващо изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвеният Работен проект; изпълнение на СМР, включващи рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща източната част на града спрямо булевард Русия. Изпълнението на водопроводната мрежа да бъде изпълнено съгласно нормативната уредба и техническите спесификации.

Максималната цена за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция № 3 — 13 748 193,50 BGN без ДДС.

Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер до 27 822 802,99 BGN без ДДС, в т.ч.:

1). За проектиране до 17 500 BGN без ДДС;

2). За авторски надзор до 87 500 BGN без ДДС;

3). За строителни и монтажни работи до 12 402 903,18 BGN без ДДС;

3.1). За непредвидени разходи в размер на 10 % от стойността на строителни и монтажни работи до 1 240 290,32 BGN без ДДС.

Участници, които са предложили цени за по-високи от посочените по-горе за отделните видове дейности, се отстраняват от участие в процедурата.

III.2.3) Технически възможности: Изисквано минимално/ни ниво/а:

*Забележка: при участие за повече от една обособена позиция, възложителят ще приеме, че участник покрива изискването по раздел III.2.3 (дясно) „A.1“, „А.2“ и „А.3“ за всяка обособена позиция, в случай че докаже изпълнени еднакви или сходни обект/и, чиито дължини сумарно покриват изискванията за дължина за всяка обособена позиция поотделно, без да покриват сумата от изискуемите дължини на всички обособени позиции, за които се участва.

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ:

29.6.2016 (17:00)

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29.6.2016 (17:00)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

30.6.2016 (14:00)

Друга допълнителна информация

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля направете справка със съответната тръжна документация.

В документацията за участие, публикувана в профила на купувача са променени следните документи: 1. Документация за участие — коригирана;