Услуги - 151984-2021

26/03/2021    S60

България-София: Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика

2021/S 060-151984

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на туризма
Национален регистрационен номер: 176789478
Пощенски адрес: ул. „Съборна“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Десислава Горова
Електронна поща: d.gorova@tourism.government.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.tourism.government.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2408
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: туризъм

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изв. на широкомащ. межд. проучване на 6 персп. турист. пазари за БЪЛГАРИЯ с предмет „Промените в моделите на турист. пътувания на ключ. европ. пазари за бълг. туризъм след пандем. ограничения, св. с Ковид-19“

II.1.2)Основен CPV код
79300000 Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Проучването ще се извърши посредством авторска методология под международната марка Voice of People и ще акцентира върху промените в моделите на туристически пътувания на европейски ключови пазари за българския туризъм след пандемичните ограничения, свързани с Covid-19 — РУМЪНИЯ, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА, СЛОВАКИЯ, СЪРБИЯ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ и УКРАЙНА.

Естество и количество на услугата и изискванията са в съответствие с посоченото в раздел IV, IV.4) от Решение № D87766 от 5 февруари 2021 (изх. № Т-РД-27-13/ 05.02.2021).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 117 349.80 BGN
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проучването ще се извърши посредством авторска методология под международната марка Voice of People и ще акцентира върху промените в моделите на туристически пътувания на европейски ключови пазари за българския туризъм след пандемичните ограничения, свързани с Covid-19 — РУМЪНИЯ, ЧЕШКА РЕПУБЛИКА, СЛОВАКИЯ, СЪРБИЯ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ и УКРАЙНА, което ще включва:

— туристически пътувания и намерения (след премахване на ограниченията),

— туристически дестинации, по-малко „опасни“ държави,

— ценова чувствителност и изисквания към туристическия пакет,

— туристически интереси по вид туризъм (море, СПА, планини, city breaks и т.н.),

— продължителност и прогнозни периоди,

— ключови мотивационни фактори (здравна сигурност, цени, локации),

— начин на пътуване (самолет, влак, кола и т.н.),

— имидж на българския туризъм,

— отношение към превантивните здравни мерки (дезинфекция, тестове и др.)

Методологията включва основни демографски характеристики, контролирани в баланса на извадката и в отчитането: пол, възраст, образование, заетост, социална група, и методи за регистрация: стандартно интервюиране лице в лице, CATI, онлайн.

Резултатите ще бъдат презентирани за всеки един от пазарите и с обобщение, графики и анализи в PPT формат на български и английски език.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП процедура на договаряне без предварително обявление може да бъде проведена от публичен възложител, в случай че поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, вкл. на права на интелектуална собственост.

Gallup International Association е водеща организация за маркетингови изследвания и проучвания на общественото мнение с 72 членуващи агенции и покритие на 89 % от световния пазар.

Услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще бъдат предоставени посредством авторската методология на Gallup International Association под международната марка Voice of the People.

Дружеството притежава изключителните права върху индивидуална словна марка Voice of the People съгласно регистрационен номер 726388 на Федералния институт за интелектуална собственост, Берн, ШВЕЙЦАРИЯ.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Т-РД-29-73
Наименование:

Изв. на широкомащ. межд. проучване на 6 персп. турист. пазари за БЪЛГАРИЯ с предмет „Промените в моделите на турист. пътувания на ключ. европ. пазари за бълг. туризъм след пандем. ограничения, св. с Ковид-19“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/03/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 1
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Gallup International Association
Национален регистрационен номер: 101725218
Пощенски адрес: ул. „Хьошгасе“ № 28
Град: Цюрих
код NUTS: CH04 Zürich
Държава: Швейцария
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 117 349.80 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 117 349.80 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Точното изписване на националния регистрационен код на изпълнителя, посочен в поле V.2.3), e CHE-101.725.218.

Данните на изпълнителя са: Gallup International Association, вписано в Търговския регистър на кантон Цуг, с адрес ШВЕЙЦАРИЯ, гр. Цюрих, ул. „Хьошгасе“ № 28.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 225 от Закона за обществените поръчки

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/03/2021