Diensten - 152006-2020

31/03/2020    S64

Luxemburg-Luxemburg: Kwaliteitsanalyse in de nationale rekeningen

2020/S 064-152006

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, ESTAT - Eurostat, ESTAT.C.2 - National accounts production
Postadres: Bâtiment Bech building (BECH), 5, rue Alphonse Weicker
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU00 Luxembourg
Postcode: L-2721
Land: Luxemburg
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6162
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6162
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Statistieken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kwaliteitsanalyse in de nationale rekeningen

Referentienummer: ESTAT/LUX/2020/OP/0008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79330000 Statistische dienstverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze uitnodiging tot inschrijving omvat verschillende analytische en methodologische ondersteuningsacties met het doel de kwaliteit van de nationale rekeningen te verbeteren.

Perceel 1: Kwaliteitsanalyse van de volumeramingen van de nationale rekeningen aan de hand van (hoofdzakelijk) impliciete deflatoren;

Perceel 2: Kwaliteitsanalyse van rekeningen van de niet-financiële sector;

Perceel 3: Kwaliteitsanalyse van financiële rekeningen per sector.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 507 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kwaliteitsanalyse van de volumeramingen van de nationale rekeningen met behulp van (hoofdzakelijk) impliciete deflatoren

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79330000 Statistische dienstverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De algemene doelstelling van de opdracht is het ondersteunen van Eurostat bij de grondige analyse van de kwaliteit van de huidige prijs- en volumeramingen door in het bijzonder (maar niet alleen) de nadruk te leggen op de vergelijking tussen tijd en land van impliciete deflatoren.

Het doel van het project is de analyse van gegevens van de nationale rekeningen met een specifieke nadruk op de beoordeling van de kwaliteit en methodologische degelijkheid van volumeramingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 332 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Europees statistiekprogramma 2013-2020

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kwaliteitsanalyse van rekeningen van de niet-financiële sector

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79330000 Statistische dienstverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De algemene doelstelling van de werkzaamheden in het kader van dit perceel is het verlenen van bijstand aan Eurostat bij de voorbereiding van een grondige analyse van de kwaliteit van rekeningen in de niet-financiële sector door het onderzoeken van de volgende punten:

— gemiddeld inkomen van zelfstandigen in de sector huishoudens (HH),

— beschikbaar inkomen van HH per hoofd van de bevolking en spaargelden van HH per hoofd van de bevolking,

— investeringspercentage van HH en niet-financiële vennootschappen (NFC),

— winstaandeel naar NFC.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 124 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Europees statistiekprogramma 2013-2020

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kwaliteitsanalyse van de financiële rekeningen per sector

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79330000 Statistische dienstverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De algemene doelstelling van de werkzaamheden in het kader van dit perceel is het verlenen van bijstand aan Eurostat bij de grondige analyse van de kwaliteit van financiële rekeningen door de volgende punten te onderzoeken:

— niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen,

— vorderingen en schulden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 51 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Europees statistiekprogramma 2013-2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Bâtiment Bech building, Room B4/444, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, LUXEMBURG

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de openingssessie bijwonen.

Ondernemingen die de opening willen bijwonen, dienen dit minstens 48 uur van tevoren per e-mail mee te delen. Alle gegevens met betrekking tot de inhoud en de procedure van de kennisgeving worden nader toegelicht in sectie 4.3.2 van de Technische specificaties.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/03/2020