Obras - 152055-2020

31/03/2020    S64

Dinamarca-Hjørring: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

2020/S 064-152055

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Número de identificación fiscal: CVR-nr. 16287180
Dirección postal: Arsenalvej 55
Localidad: Hjørring
Código NUTS: DK050 Nordjylland
Código postal: 9800
País: Dinamarca
Persona de contacto: Christian Enemark
Correo electrónico: fes-pso03@mil.dk
Teléfono: +45 41322260
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ejendomsstyrelsen.dk
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jfneebjvkz
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jfneebjvkz
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Begrænset udbud af hovedentreprise vedr. Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) fase 2 og 3 på 575 Dragonkasernen i Holstebro

Número de referencia: 2020/003201
II.1.2)Código CPV principal
45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Nærværende udbud er en del af det samlede projekt Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter - fase 2 og 3, der omfatter nybyggeri på en række af Hærens etablissementer fordelt i hele landet.

Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter er et langsigtet faseopdelt projekt, der består af en række delprojekter, som skal være med til at sikre et kvalitetsløft af Hærens faciliteter i form af bade-, omklædnings- og materielfaciliteter samt forbedrede garageforhold for Hærens vitale, sensitive og teknisk tunge køretøjer ved opførelse af en række nye standardgarager, værkstedsfaciliteter og mandskabsfaciliteter.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45216200 Trabajos de construcción de edificios e instalaciones militares
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK041 Vestjylland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dragonkasernen i Holstebro

II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet dækker hovedentreprisen i forbindelse med gennemførelsen af Modernisering af Hærens mandskabs- og materielfaciliteter på Dragonkasernen i Holstebro som omfatter følgende:

1) 3 standard garager (bygning 141, 142 og 143). Bygningerne indeholder hver en standardgarage i én etage. I tilknytning hertil etableres 3 etager med kontorer, omklædning, badefaciliteter, depot og -rengøringsrum, toiletter samt teknik rum. I alt ca. 3 374 m2 pr. bygning.

2) Én standard garage (bygning 144). Bygningen indeholder en standardgarage i én etage. I tilknytning hertil etableres 3 etager med briefing rum, pudsestue, omklædning, badefaciliteter, depot og -rengøringsrum, toiletter samt teknik rum. I alt ca. 3 374 m2.

3) Nye belægninger omkring de 4 nye garageanlæg.

4) Nedrivning af 17 bygninger opført som bl.a. pansergarager og lette bygninger.

5) Nedbrydning og miljøsanering af eksisterende miljøplads, samt etablering af ny miljøplads.

6) Etablering af ny parkeringsplads til sværtransport på Dyrby Vestergaard i det nærliggende øvelsesterræn.

7) Omlægning af eksisterende IT og lavspændingsanlæg.

8) Diverse tilhørende jord- og ledningsarbejder.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 170 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 21
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Såfremt mere end 5 ansøgere opfylder kravene til egnethed, vil udvælgelsen af de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, ske på baggrund af, hvilke ansøgere der har angivet de mest sammenlignelige referencer i forhold til det udbudte projekt. Vurderingen af hvilke referencer, der er mest sammenlignelige fremgår af udvælgelseskriterierne jf. pkt. III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, afsnit IV.B, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudslovens § § 142 og 154:

— ansøgers samlede årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— ansøgers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår, og

— ansøgers soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Forinden opfordring til afgivelse af tilbud skal de ansøgere, som ordregiver har til hensigt at prækvalificere, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Følgende dokumentation skal fremlægges:

— (omsætning de seneste 3 afsluttede regnskabsår): Erklæring om ansøgers samlede omsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

— (egenkapital): Ansøgers virksomheds balance eller uddrag heraf i det senest afsluttede regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

— (soliditetsgrad de seneste 3 afsluttede regnskabsår): Erklæring om ansøgers soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige for 3 år, fordi ansøgers virksomhed er etableret senere end dette, angives datoen for etablering af virksomheden samt de foreliggende oplysninger.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal oplysningerne gives samlet for sammenslutningen. Kravene skal i så fald være opfyldt af sammenslutningens virksomheder tilsammen. Der skal afgives en erklæring om solidarisk hæftelse, såfremt konsortiet får tildelt kontrakten. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til konsortieerklæring, som ansøger kan benytte.

Baserer ansøger sig på andre enheders (f.eks. et moder-/søsterselskab eller en underleverandør) økonomiske og finansielle formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre, skal ansøger i forbindelse med ansøgningen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøger faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 1 og 2. Denne skal godtgøre, at den/de pågældende enhed(er) er juridisk forpligtet over for ansøgeren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders økonomiske og finansielle formåen end ansøgers egen.

Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

— (omsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår):

Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 150 000 000 DKK over de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som ansøgers og den/de støttende virksomheders samlede gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

— (egenkapital):

Som mindstekrav kræves, at ansøger har en positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

— (soliditetsgrad):

Som mindstekrav kræves, at ansøger har en årlig soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgers og den/de støttende virksomheders samlede soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, afsnit IV.C, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudslovens § § 143 og 155:

En liste over minimum 3 og maksimalt 5 af de betydeligste sammenlignelige referencer, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har igangsat, udført eller afleveret i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen.

I vurderingen af hvilke referencer, der er mest sammenlignelige, lægges der vægt på følgende i prioriteret rækkefølge:

1) Ansøgerens erfaring som hoved- eller totalentreprenør, idet det vægter positivt, hvis der kan fremvises mere end 2 referencer, som illustrerer erfaring hermed.

2) Ansøgerens erfaring med udførelse af entrepriser for offentlige bygherrer, idet det vægter positivt, hvis ansøgers referencer illustrerer erfaring med at gennemføre offentlige bygge- og anlægsprojekter af tilsvarende bygningstype, som den udbudte entreprise, f.eks. opførelse af haller, garager, værksteder eller tilsvarende. Det vil endvidere vægte positivt, såfremt ansøgers referencer illustrerer erfaring med byggeri i bygningsklasse 2020 eller tilsvarende lavenergi-byggeri.

3) Ansøgerens erfaring med udførelse af bygge- og anlægsprojekter med tilsvarende kompleksitet som den udbudte entreprise. Det vægter særligt positivt, hvis ansøgers referencer illustrerer udførelse af bygge- og anlægsprojekter indeholdende flere tekniske fagdiscipliner. Det vil endvidere vægte positivt, såfremt ansøgers referencer illustrerer erfaring med bygge- og anlægsprojekter, hvor der har været udført commissioning i udførelsesfasen og gennemført performancetest i forbindelse med afleveringsforretningen.

4) Ansøgerens erfaring med byggeri af tilsvarende kvadratmetermæssigt omfang som den udbudte entreprise, idet det vægter positivt, hvis ansøgers referencer illustrerer erfaring med samtidig opførelse af flere ens byggerier på samme byggefelt.

5) Ansøgers erfaring med udførelse af bygge- og anlægsprojekter af tilsvarende økonomiske værdi som den estimerede entreprisesum, idet det vægter positivt, hvis ansøgers referencer illustrerer erfaring med udførelse af bygge- og anlægsprojekter med en endelig og samlet entreprisesum på 150 000 000 DKK eller derover.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan angive:

— minimum 2 referencer, hvor ansøgeren har varetaget rollen som hoved- eller totalentreprenør og

— minimum 2 referencer med en samlet og endelig entreprisesum på minimum 95 000 000 DKK.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk

2) Entreprenøren skal deltage i en mængdeverificering.

3) Kontrakten indeholder en arbejdsklausul.

4) Kontrakten indeholder en socialklausul om uddannelses- og praktikaftaler.

5) Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

6) Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "Til Tjenestebrug", jf. Statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17. december 2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelses interesse.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 06/05/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 03/06/2020
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder. Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder. For adgang til udbudsmaterialet skal ansøger være registreret som bruger.

2) Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder.

4) På udbudssiden vil der være en xml-fil til ESPD. Ansøger skal som sin ansøgning indgive dette ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

5) Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135-137 nævnte udelukkelsesgrunde, jf. dog § 138.

6) Forinden meddelelse om opfordring til at afgive tilbud, skal ansøger fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudsloven § § 151-152, jf. § 153.

7) Der vil for prækvalificerede ansøgere være mulighed for at deltage i en besigtigelse. Besigtigelsen afholdes på Dragonkasernen i Holstebro, Dragonkasernen 1, 7500 Holstebro den 18. juni 2020 kl. 12.00.

8) Ordregiver forbeholder sig til enhver tid retten til at aflyse udbudsforretningen under hensyntagen til gældende ret.

9) Det fulde udbudsmateriale vil være tilgængeligt på iBinder senest fra den 30. marts 2020 kl. 23.59.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Teléfono: +45 72405600
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
26/03/2020