Услуги - 152162-2022

23/03/2022    S58

България-София: Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии

2022/S 058-152162

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД
Национален регистрационен номер: 831641791
Пощенски адрес: ул. ПАНАЙОТ ВОЛОВ №.2
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1504
Държава: България
Лице за контакт: Миряна Йовева
Електронна поща: zop_si@is-bg.net
Телефон: +359 29420434
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.is-bg.net
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1141
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/193978
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/193978
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Дейности по системна интеграция съгласно Глава Първа "а", раздел IV, чл. 7с от ЗЕУ
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Дейности по системна интеграция съгласно Глава Първа "а", раздел IV, чл. 7с от ЗЕУ

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Осигуряване на поддръжка на съществуващи лицензи и осигуряване на нови лицензи за управление на информационния център ИЦ (Call center) на Национална агенция за приходите (НАП)“

II.1.2)Основен CPV код
72267100 Услуги по поддържане на софтуер на информационните технологии
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В предмета на обществената поръчка е включено осигуряване на стандартна софтуерна поддръжка от производител или оторизирани от производителя лица на съществуващите софтуерни лицензи и осигуряване на ползването на всички нови версии на лицензите, които към момента функционират в Системата за управление на информационния център (СУИЦ) на Националната агенция за приходите (НАП) и осигуряване на нови софтуерни лицензи във връзка с разширяване на дейността на Информационния център (ИЦ) в сферата на изходящата комуникация и необходими за нуждите СУИЦ на НАП. Новите лицензи трябва да бъдат със стандартна софтуерна поддръжка от производител или оторизирани от производителя лица и да бъде осигурено правото на ползване на всички нови версии на лицензите.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 127 900.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва осигуряване на стандартна софтуерна поддръжка от производител или оторизирани от производителя лица на съществуващите софтуерни лицензи и осигуряване на ползването на всички нови версии на лицензите, които към момента функционират в Системата за управление на информационния център (СУИЦ) на Националната агенция за приходите (НАП) и осигуряване на нови софтуерни лицензи във връзка с разширяване на дейността на Информационния център (ИЦ) в сферата на изходящата комуникация и необходими за нуждите СУИЦ на НАП. Новите лицензи трябва да бъдат със стандартна софтуерна поддръжка от производител или оторизирани от производителя лица и да бъде осигурено правото на ползване на всички нови версии на лицензите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 127 900.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 01/06/2022
Крайна дата: 31/01/2024
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

При подписване на договора се представя гаранция за изпълнение в размер на 1% от общата

цена на договора без ДДС при условията на чл. 111 от ЗОП.

Участникът следва да е оторизиран от производителя или от официален негов представител с права за извършване на разпространение и предоставяне на софтуерна поддръжка на предлаганите лицензи на територията на Република България.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/04/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/04/2022
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на

участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с

личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на

процедурата. Основанията за отстраняване, свързани с личното състояние, се прилагат за всеки стопански субект

– член на обединение, трето лице или подизпълнител. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се

прилагат съобразно чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП и чл. 57 от ЗОП. Основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 от

ЗОП се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП, като възложителят няма да прилага възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП.

Специфичните национални основания за отстраняване от процедурата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП са осъждания за

престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (част от основанията,

посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) и нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3

от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

Лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на

незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) не може да участва в процедурата по обществената поръчка.

Обстоятелството представлява специфично национално основание за отстраняване.

От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от

обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за

откриване на процедурата, на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/03/2022