Služby - 152168-2021

26/03/2021    S60

Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby

2021/S 060-152168

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie 1
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 814 99
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Vičanová
E-mail: alexandra.vicanova@bratislava.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.bratislava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Metropolitný inštitút Bratislavy
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 52324940
Poštová adresa: Primaciálne nám. 1
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 800 00
Štát: Slovensko
E-mail: alexandra.vicanova@bratislava.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.mib.sk
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Metro Bratislava, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35732881
Poštová adresa: Muchovo nám. 12
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 851 01
Štát: Slovensko
E-mail: alexandra.vicanova@bratislava.sk
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.metroba.sk
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Súťaž zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430891
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11220/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke - Lávka č. 4

Referenčné číslo: MAGS OVO 47567/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
II.2.4)Opis obstarávania:

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 a §5 ods. 1a zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej ZAA) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

Kvalita riešenia vo vzťahu k zadaniu

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/06/2021
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

Uvedené v bode 11. Súťažných podmienok

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

Uvedené v bode 11. Súťažných podmienok

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Uvedené v bode 9. Súťažných podmienok

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Po súťaži návrhov zrealizuje jeden z vyhlasovateľov samostatne alebo viacerí z vyhlasovateľov spoločne priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO.

2. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný.

3. Komunikácia v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje výhradne prostredníctvom IS Josephine na adrese - https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11220/summary

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
22/03/2021