Služby - 152321-2018

10/04/2018    S69

Belgicko-Brusel: Rámcová zmluva na poskytovanie služieb súvisiacich s mediálnymi a komunikačnými aktivitami Európskej obrannej agentúry

2018/S 069-152321

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 042-091118)

Právny základ:

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska obranná agentúra
Poštová adresa: Rue Des Drapiers 17-23
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1050
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eda.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na poskytovanie služieb súvisiacich s mediálnymi a komunikačnými aktivitami Európskej obrannej agentúry

Referenčné číslo: 18.TT-MCU.OP.085 L1/086L2/087L3/088L4
II.1.2)Hlavný kód CPV
79952000 Služby na organizovanie podujatí
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Účelom rámcovej zmluvy je poskytnúť Európskej obrannej agentúre (EDA) mediálne a komunikačné služby, ako sú: internet, video a multimediálne produkty, publikácie a propagačné materiály, podpora podujatí.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/04/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 042-091118

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.1.6
Namiesto:

Ponuky môžu byť predložené na

všetky časti

má byť:

Ponuky môžu byť predložené na

maximálny počet častí: 4

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: