Pakalpojumi - 15233-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Polija-Tarnów: Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

2019/S 008-015233

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Tarnów
33-100
Polija
Kontaktpersona: Natalia Nadara
Tālrunis: +48 587769184
E-pasts: natalia.nadara@psgaz.pl
Fakss: +48 583263504
NUTS kods: PL91

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.psgaz.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://zamowienia.psgaz.pl/
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://zamowienia.psgaz.pl/
I.6)Galvenā darbības joma
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągów i przyłączy niskiego ciśnienia w msc. Wejherowo i Kokoszkowy

II.1.2)Galvenās CPV kods
71320000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągów i przyłączy niskiego ciśnienia w msc. Wejherowo i Kokoszkowy. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowej, świadczenie usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych wskazanych w dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, rejestrację Dziennika Budowy, jednorazową aktualizację kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu,ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie kosztorysów inwestorskich.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 128 672.00 PLN
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

SG/00069251 Wejherowo, ul. Hallera, Bukowa

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71320000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL63
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Wejherowo

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— gazociąg n/c dn90 PE, L=ok. 30,0 m

— gazociąg n/c dn125 PE, L=ok. 390,0 m

— gazociąg n/c dn160 PE, L=ok. 491,0 m

— przyłącza n/c dn63 PE, L=ok. 751,0 m, szt. 40

— przyłącza n/c dn90 PE, L=ok. 53,0 m, szt. 3

— miejsca włączenia – wg warunków technicznych

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 78 698.00 PLN
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

SG/00069250 Kokoszkowy ul. Spółdzielcza

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71320000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL63
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Kokoszkowy

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

— gazociąg n/c dn 110 PE, L= 350,00 mb;

— gazociąg n/c dn 90 PE, L= 115,00 mb;

— przyłącze n/c dn 63 PE, L= 374,50 mb, szt. 26, do obiektów wskazanych w Załączniku nr 1 do Warunków Technicznych;

— przyłącze do przełączenia n/c dn 63 PE, L=16,00 mb, szt. 3, do obiektów wskazanych w Załączniku nr 1 do Warunków Technicznych.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 49 974.00 PLN
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu,

1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

c) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj.:

1) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu, dokumentacji projektowej na sieć gazową lub wodną lub kanalizacyjną lub ciepłowniczą o długości projektowanej sieci wynoszącej co najmniej 500,00 mb.

2) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą:

a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności;

b) aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi określać:

4.1. zakres udostępnionych Wykonawcy zasobu;

4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

6. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w jednolitym dokumencie i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Zamawiający nie określa tego warunku, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełniania.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu,

1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

c) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj.:

1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu, dokumentacji projektowej na sieć gazową lub wodną lub kanalizacyjną lub ciepłowniczą o długości projektowanej sieci wynoszącej co najmniej 500,00 mb.

2) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą:

a) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności,

b) aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza, wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
Noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts:

1. Zamawiający w pkt. 8 SIWZ opisał warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w ofertach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

1.1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości przedstawionej:

1 000 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100).

1.2. W przypadku składania oferty na daną część zamówienia Wykonawca wnosi wadium w wysokości wskazanej powyżej dla tej części zamówienia.

1.3. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w następujących formach:

1.3.1. pieniądzu – na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A., nr rachunku: 37 1240 6292 11110010 5521 8798

1.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

1.3.3. gwarancjach bankowych;

1.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

1.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wykonania Przedmiotu Umowy stosownie do postanowień § 5.

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1.1) płatne będzie w terminie 21 dni od dnia doręczenia, na adres wskazany w ust. 9, prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią podpisanego przez Strony protokołu odbioru. Podstawą do wystawienia faktury jest sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 5.4. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.2) płatne będzie jednorazowo w terminie 21 dni od dnia doręczenia, na adres wskazany w ust. 9, prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią podpisanego przez

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

1. Warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych wzoru umowy.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 14/02/2019
Vietējais laiks: 09:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Poļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 2 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 14/02/2019
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

Jawne otwarcie ofert nastąpi na Platformie Zakupowej PSG dostępnej na stronie https://zamowienia.psgaz.pl.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzi się w języku polskim.

2. Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Oferta wraz z załącznikami oraz jednolity dokument pod rygorem nieważności powinny być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, według wymogów określonych w SIWZ.

4. Oferta wraz z załącznikami oraz jednolity dokument muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty i sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Oprócz formularza oferty Zamawiający wymaga złożenia Formularza Cenowego. Formularz Cenowy nie będzie stanowił oferty i ma charakter pomocniczy, nie zawiera kalkulacji wszystkich cen jednostkowych, które składają się na cenę zawartą w Formularzu Ofertowym. Formularz Cenowy będzie stanowił załącznik do umowy i ceny w nim wskazane będą dla Wykonawcy wiążące w trakcie realizacji Umowy.

6. Jeżeli Wykonawca planuje powierzyć część zamówienia Podwykonawcom, powinien także wskazać w Formularzu Ofertowym, którą część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy Podwykonawców.

7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.UE.L, z 2016 nr 119, str. 1), dalej RODO informuję, iż dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis w zakresie ochrony danych osobowych zawiera Wzór umowy.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, określonych w pkt. 8.19 SIWZ.

9. Dokumenty lub oświadczenia składane na wezwanie, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 9.1. SIWZ.

Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego przez ich wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, podpisanie jej przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego lub oświadczenia w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń zawartych w tym pliku,z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

10. Pełna informacja dotycząca niniejszego postępowania zawarta jest w SIWZ dostępnym na stronie Zamawiającego https://zamówienia.psgaz.pl

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224567801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019