Pakalpojumi - 15238-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Polija-Varšava: Inženiertehniskie pakalpojumi

2019/S 008-015238

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
PGE Energia Ciepła S.A.
KRS: 0000013479
ul. Złota 59
Warszawa
00-120
Polija
Kontaktpersona: Natalia Rygielska
Tālrunis: +48 126209395
E-pasts: Natalia.Rygielska@gkpge.pl
NUTS kods: PL911

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.pgeenergiaciepla.pl/

Pircēja profila adrese: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.6)Galvenā darbības joma
Elektroenerģijas apgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Migracja systemu DCS na bloku nr 2 oraz na bloku nr 5 w Elektrociepłowni Gdańskiej

Atsauces numurs: 1001138700
II.1.2)Galvenās CPV kods
71300000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Migracja systemu DCS na bloku nr 2 oraz na bloku nr 5 w Elektrociepłowni Gdańskiej.

Celem zadania jest zwiększenie niezawodności pracy bloku bloku nr 2 oraz 5 poprzez:

— Zapewnienie bezawaryjnej pracy warstwy procesowej,

— Zwiększenie bezpieczeństwa systemu dzięki zapewnieniu kompleksowego ,wsparcia producenta dla warstwy procesowej i operacyjnej systemu DCS,

— Zwiększenie cyberbezpieczeństwa warstwy procesowej,

— Ujednolicenie funkcjonalności warstwy procesowej bloków 2, 3, 4 oraz 5 przy jednoczesnym zachowaniu istniejącego, jednakowego na wszystkich czterech blokach, systemu operatorskiego,

— Optymalizację systemu alarmowania na wszystkich czterech blokach zmierzającą do zmniejszenia ilości alarmów oraz do poprawy efektywności obsługi operatorskiej.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL634
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże, Elektrociepłownia Gdańska (Ec2), ul. Wiślna 6, 80-867 Gdańsk, POLSKA

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Przedmiotem Zamówienia jest: Migracja systemu DCS na bloku nr 2 oraz na bloku nr 5 w Elektrociepłowni Gdańskiej.

Zamówienie w zakresie migracji systemu DCS będzie realizowane:

— Blok 2: 18.04.2019 – 25.8.2019

— Blok 5: 20.04.2020 – 27.8.2020

— Blok nr 3: 15.05.2019 – 18.6.2019

— Blok nr 4: 15.05.2019 – 18.6.2020

Aby zapewnić realizację zadania przewiduje się modernizację warstwy procesowej (kontrolery, moduły I/O, aparatura sieciowa) dla boków nr 2 i 5 i tym samym ujednolicenie warstwy procesowej i operatorskiej z blokami 3, 4 przy spełnieniu wszystkich warunków opisanych w niniejszej ST. Realizację przewidziano na 2019 rok dla bloku nr 2 oraz na 2020 rok dla bloku nr 5 zgodnie z harmonogramem odstawień.

Przedstawiony harmonogram dotyczy odstawienia bloków na potrzeby przeprowadzenia niezbędnych prac we wszystkich branżach. Do dyspozycji Wykonawcy, na potrzeby migracji warstwy procesowej DCS należy przyjąć czas skrócony o około 30 dni.

Dopuszcza się również zastosowania rozwiązania równoważnego przy zastosowaniu systemy klasy DCS i zachowaniu jednolitości systemu w warstwie procesowej i operatorskiej dla wszystkich bloków 2, 3, 4, 5. Oznacza to, że w przypadku zmiany systemu na inny system klasy DCS niż ABB Symphony Plus należy również przewidzieć wymianę pozostałych komponentów systemu DCS z zachowaniem aktualnego poziomu funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz odtworzyć wszystkie funkcjonalności interfejsów wymiany danych oraz SAD (Systemów Akwizycji Danych) przekazujących dane produkcyjne do sieci zakładowej IT. Odtworzenie wszystkich funkcjonalności dotyczy m.in. grafik procesowych, raportów, alarmowania w warstwie operatorskiej oraz algorytmów sterowania, blokad i zabezpieczeń w warstwie procesowej, połączeń do istniejących i niepodlegających wymianie/modernizacji sterowników PLC, w tym do regulatorów turbin Unimat.

Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań opierających się o PLC oraz systemy SCADA.

Podstawowe założenia

1. Należy zachować istniejący system archiwizacji długoterminowej zintegrowany w ramach warstwy operatorskiej,

2. Należy zachować istniejące połączenie do ogólnozakładowego systemu raportowego PGIM,

3. Lokalizacja systemu:

a. W warstwie procesowej należy zachować istniejącą lokalizację szaf systemowych tj. w istniejących pomieszczeniach elektroniki bloków 2 oraz 5,

b. Elementy zmodernizowanego systemu należy zabudować w nowych szafach zabudowanych w miejscu istniejących szaf,

c. Serwery oraz stacje operatorskie klient S+Operation pozostają bez zmian,

d. Nie dopuszcza się lokalizacji jakichkolwiek elementów warstwy procesowej poza wskazanymi powyżej lokalizacjami,

e. Wykonawca na etapie oferty przedstawi plan zabudowy istniejących/nowych szaf w pomieszczeniach elektroniki dla obu bloków,

4. Należy wykorzystać istniejące szafy krosowo-przekaźnikowe oraz wykonać ich remont w zakresie zamków, zawiasów, naprawy uszczelek itp,

5. Należy wymienić istniejące połączenia na odcinku szafy krosowe do/z kart wej/wyj,

6. Całe oprogramowanie technologiczne komputerowego systemu sterowania dla bloku nr 2 oraz na bloku nr 5 należy zmigrować do poziomu Composer 6.x. i musi zostać wykonane na bazie bibliotek zgodnych w zakresie funkcjonalnym z bibliotekami systemu Symphony Plus na blokach nr 3 oraz 4,

7. Stacje procesowe oprogramowane będą z istniejącej, podlegającej niezbędnym modyfikacjom w zakresie licencji, stacji inżynierskiej S+Engineering Composer. Wykonawca przygotuje stosowne połączenia gwarantujące komunikację stacji inżynierskiej ze zmodernizowaną warstwą procesową,

8. W ramach zadania należy zmigrować istniejące karty wej/wyj, zarówno w zakresie sprzętowym oraz firmware do wersji gwarantującej, zgodnie z aktualnie pracującym systemem,

9. Dla synchronizacji czasu należy wykorzystać istniejący, wspólny dla wszystkich czterech bloków zegar czasu rzeczywistego pracujący w oparciu o system GPS,

10. W ramach zadania należy zweryfikować sygnalizację alarmową na wszystkich blokach

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Cena
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Sākuma datums: 18/04/2019
Beigu datums: 27/08/2020
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp.

3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt.3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających m.in. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w tym:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w związku z art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w związku z art.24 ust. 1 pkt 22 Pzp);

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

6. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie warunku dotyczącego prowadzenia określonej działalności zawodowej.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej w tym:

1) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

1) przedstawi dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Z przedstawionych dokumentów musi wynikać, iż Wykonawca dokonał opłacenia polisy OC.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w tym:

1) posiadają doświadczenie w realizacji minimum 2 zadań porównywalnych z przedmiotem zamówienia na obiektach branży energetycznej zakończonych wynikiem pozytywnym w okresie ostatnich 5 lat. Zakres prac powinien być porównywalny z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, a w szczególności obejmować prace polegające na migracji systemów DCS na blokach energetycznych klasy co najmniej 50 MWe lub więcej;

2) dysponują personelem technicznym posiadającym uprawnienia energetyczne eksploatacayjne Gr. I, przynajmniej punkty 2 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV) i 10 (aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9). Personel musi posiadać, oprócz kwalifikacji i doświadczenia, ważne świadectwa kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci w zakresie właściwym dla realizowanych prac.

Świadectwa muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

3) dysponują urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zadania.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie - zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca przedstawi wykaz usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) Wykonawca złoży oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego;

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
Noteikumu un kritēriju saraksts un īss apraksts:

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą, Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zgodnego z rozp. Komisji Europejskiej (Dz.U. UE L3/16).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek opisanych w pkt III.1.1) niniejszego ogłoszenia zawarto w SIWZ część I rozdział 5.

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN zgodnie z zapisami które zostały określone w SIWZ.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Warunki finansowe zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym jeden z elementów SIWZ.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne (jednolity europejski dokument zamówienia) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw ich wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Szczegółowe wymagania określone zostały w SIWZ.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Zamawiający oczekuje zawarcia umowy zgodnie z wzorem określonym w SIWZ.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 19/02/2019
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Poļu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 2 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 19/02/2019
Vietējais laiks: 13:00
Vieta:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.2.2019 r. o godzinie 13:00.

2. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Portalu Zakupowym informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wskaże firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz poda: ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

Publiczna sesja otwarcia Ofert na Portalu Zakupowym odbędzie się online pod adresem https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl oraz w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie Departament Zakupów, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1, POLSKA w dniu 19.2.2019 o godzinie 13:00.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „Pzp”.

2. PGE Energia Ciepła S.A., jest podmiotem upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa Pzp, tzw. procedury odwróconej (tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu).

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ) dostępna jest bezpłatnie na stronie: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

5. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany Umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych we wzorze Umowy w SIWZ.

6. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) sekcji III.1.1 pkt 5.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp,

2) sekcji III.1.1 pkt 5.2.-5.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 1) i 6 ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

8. W zakresie nie określonym w pkt 6-7 powyżej oraz w zakresie dokumentów (oraz ich formy) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

9. Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż złoty polski (PLN), Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

10. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, iż szczegółowe postanowienia w tym zakresie zawarto we wzorze Umowy w SIWZ oraz na stronie https://pgeenergiaciepla.pl/Ochrona-Danych-Osobowych/Informacja-w-sprawie-przetwarzania-danych-osobowych-dla-naszych-partnerow2.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 20.7. i 20.8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/01/2019