Lieferungen - 152417-2023

Submission deadline has been amended by:  196081-2023
14/03/2023    S52

Polen-Danzig: Schienenfahrzeuge

2023/S 052-152417

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Pomorskie
Nationale Identifikationsnummer: 191674836
Postanschrift: ul. Okopowa 21/27
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 80-810
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Adamski
E-Mail: zamowienia@pomorskie.eu
Telefon: +48 583268710
Fax: +48 583268557
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.pomorskie.eu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup czterech wieloczłonowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim

Referenznummer der Bekanntmachung: DAZ-Z.272.22.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34620000 Schienenfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 (słownie: czterech) sztuk fabrycznie nowych wieloczłonowych pojazdów kolejowych o napędzie hybrydowym (elektryczno-spalinowych) zwanych dalej pojazdami do obsługi linii kolejowych na terenie woj. pomorskiego w związku z planowanymi i prowadzonymi robotami inwestycyjnymi i pojawiającymi się w związku z tym trudnościami inwestorów dot. terminowej realizacji harmonogramów zamknięć torowych, a w szczególności linii kolejowych nr 201, 214 i 229 oraz elektryfikacji linii nr 201, 214, 229, 248 i 253, które są ściśle związane z obsługą pasażerów na trasach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wraz z:

- udzieleniem instruktaży technicznych w zakresie obsługi i utrzymania pojazdów osobom wskazanym przez Zamawiającego;

- udzieleniem gwarancji i rozszerzonej rękojmi na dostarczone pojazdy;

- opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej;

- udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie;

- odbiorami komisarycznymi.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34622200 Eisenbahnpersonenwagen
34631000 Teile für Lokomotiven oder rollendes Material
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Województwo Pomorskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego 4 (słownie: czterech) sztuk fabrycznie nowych wieloczłonowych pojazdów kolejowych o napędzie hybrydowym (elektryczno-spalinowych) zwanych dalej pojazdami do obsługi linii kolejowych na terenie województwa pomorskiego w związku z planowanymi i prowadzonymi robotami inwestycyjnymi i pojawiającymi się w związku z tym trudnościami inwestorów dot. terminowej realizacji harmonogramów zamknięć torowych, a w szczególności linii kolejowych nr 201, 214 i 229 oraz elektryfikacji linii nr 201, 214, 229, 248 i 253, które są ściśle związane z obsługą pasażerów na trasach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wraz z:

- udzieleniem instruktaży technicznych w zakresie obsługi i utrzymania pojazdów osobom wskazanym przez Zamawiającego;

- udzieleniem gwarancji i rozszerzonej rękojmi na dostarczone pojazdy;

- opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej;

- udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie;

- odbiorami komisarycznymi.

2. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu podzespoły, sprzęt komputerowy i tablicę informacyjną („Wyprawka do kontraktu”).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ i w załącznikach do OPZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

4. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach prowadzonego postępowania z uwagi na charakter zamówienia polegający na dostawie 4 pojazdów, który ze względów technicznych (tożsamość wszystkich parametrów technicznych i pełna kompatybilność) musi być dostarczony przez jednego wykonawcę. Wykonanie całego zamówienia przez jednego Wykonawcę spowoduje obniżenie ceny poprzez rozłożenie stałych kosztów produkcji na większą liczbę pojazdów, ułatwi egzekwowanie odpowiedzialności gwarancyjnej od Wykonawcy, zapewni pełną kompatybilność pojazdów w trakcji wielokrotnej oraz ułatwi Zamawiającemu kontrolę postępów prac i dokonywanie odbiorów pojazdów (produkcja wszystkich pojazdów w jednej lokalizacji).

Należy dodać, iż podział zamówienia na części powinien odbywać się przy zachowaniu swobody autonomicznego podejmowania decyzji, na każdej podstawie jaką Zamawiający uzna za stosowną. Zamawiający podejmując decyzję nie podzielenia przedmiotowego zamówienia na dalsze części, uwzględniając swoje potrzeby, zachował zasady uczciwej konkurencji. Staranie się przez Wykonawców o zdobycie przedmiotowego zamówienia, w żaden sposób nie zostało ograniczone, a zasada uczciwej konkurencji została zachowana.

5. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Tytuł projektu: „Zakup czterech wieloczłonowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim”

Zamawiający informuje, że otrzymał wstępną Promesę dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (o ile są znane).

7. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

8. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady na każdy z 4 pojazdów oraz dokumentację techniczną / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy pojazdów w ramach zamówienia / Gewichtung: 24%
Qualitätskriterium - Name: Zewnętrzne drzwi do kabiny maszynisty w pojazdach / Gewichtung: 5%
Preis - Gewichtung: 61%
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 32
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie:

- maksymalnie do 31 miesięcy od dnia podpisania umowy - w zakresie dostawy pierwszego i drugiego pojazdu;

- maksymalnie do 32 miesięcy od dnia podpisania umowy - w zakresie dostawy trzeciego i czwartego pojazdu.

Zamawiający nie żąda złożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie wskazanym w art. 111 ustawy Pzp. W zakresie art. 108 ust. 2 ustawy Pzp: Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla dostaw - 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.).

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

2. Ponadto zgodnie z art. 5k Rozporządzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 8 kwietnia 2022 r. zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

CIĄG DALSZY W SEKCJI III. 1.2)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

CIĄG DALSZY Z SEKCJI III. 1.1)

3. Zamawiający dokona weryfikacji czy podmioty o których mowa powyżej podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz czy podlegają zakazowi zamówień o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 8 kwietnia 2022 r.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.

2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę co najmniej jednego fabrycznie nowego wieloczłonowego pasażerskiego pojazdu kolejowego z własnym napędem* lub co najmniej jednego zmodernizowanego elektrycznego zespołu trakcyjnego** - o łącznej wartości nie mniejszej niż 20 000 000,00 zł brutto.

* Za wieloczłonowy pasażerski pojazd kolejowy z własnym napędem w rozumieniu niniejszego warunku przyjmuje się co najmniej dwuczłonowy pojazd kolejowy z własnym napędem.

** Za zmodernizowany elektryczny zespół trakcyjny w rozumieniu niniejszego warunku uznaje się pojazd, który w wyniku przeprowadzonej modernizacji uzyskał nowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego.

Ocena wykazania spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. X ust. 1 pkt 5 SWZ (wzór wykazu należycie wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ).

Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot.

UWAGA:

W przypadku, gdy rozliczenie za zrealizowane (wykonane) przez Wykonawcę dostawy nastąpiło w innej niż w PLN walucie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych dostaw przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, może wykazać jego spełnienie na podstawie jednej bądź wielu zrealizowanych lub realizowanych umów. Zamawiający dopuszcza wykazanie dostaw wykonanych w ramach jednej umowy, jeżeli poszczególne dostawy spełniają warunek określony w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ.

W przypadku umów wykonywanych, tj. takich, których realizacja nie zakończyła się przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko te dostawy zrealizowane w ramach takiej umowy, które na dzień upływu terminu składania ofert spełniają warunki określone w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ.

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

CIĄG DALSZY W SEKCJI III. 1.3)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

CIĄG DALSZY Z SEKCJI III. 1.2)

4. Odnośnie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tego z wykonawców, który wykona dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane, przy czym powyższy warunek zostanie uznany za spełniony,

5. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem (podmiot trzeci), wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy Pzp informuje, iż w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Dokumenty składane razem z ofertą:

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

2. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – JEDZ (Załącznik nr 4 do SWZ);

3. Pełnomocnictwo, w przypadkach i formie określonej w Rozdziale IX SWZ;

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - w przypadkach i formie określonej w Rozdziale IX SWZ.

5. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - w przypadkach i formie określonej w Rozdziale IX SWZ.

6. Oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – Wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu ofertowym lub też w odrębnym dokumencie.

7. Oświadczenie, iż nie istnieją wobec Wykonawcy okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

Ww. oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy pod rygorem nieważności.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców.

2. Zamawiający wskazuje, że w zakresie przesłanki wykluczenia w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), Wykonawca składa oświadczenie w Części III Sekcja D JEDZ „Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym”.

Dokumenty składane na wezwanie, podmiotowe środki dowodowe:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego - na zasadach i formie określonej w Rozdziale X SWZ.

2. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - na zasadach i formie określonej w Rozdziale X SWZ.

3. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ) - na zasadach i formie określonej w Rozdziale X SWZ.

4. Dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

CIĄG DALSZY Z SEKCJI III. 1.3):

5. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VIII ust. 2 SWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (wg wzoru wskazanego w załączniku nr 5 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:

a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane;

b) a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

UWAGA:

W przypadku świadczeń powtarzający się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dotyczy tylko tych dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

6. Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składa się w formie elektronicznej.

4. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Projektowane postanowienia umowy wskazano w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy wskazanych w projekcie umowy, o której mowa w ust. 1

3. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

4. Wykonawca, w dniu podpisania umowy, złoży aktualne na dzień składania oświadczenia, że:

- nie podlega wykluczeniu w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.),

- nie istnieją wobec Wykonawcy okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/04/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/08/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/04/2023
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

W przypadku awarii Platformy zakupowej (systemu teleinformatycznego), która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Paweł Adamski – pracownik Departamentu Zamówień Publicznych i Administracji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Szczegółowe informacje dotyczące opisu kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zostały określone w Rozdziale XX SWZ.

2. Sposób oraz termin składania ofert został określony w Rozdziale XVII SWZ.

3. Termin otwarcia ofert został określony w Rozdziale XVIII SWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia dokonywane jest w PLN.

1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 1 000 000,00 złotych (słownie: milion złotych 00/100),

2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i winno być utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp, tj.:

1) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;

3) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b) którego oferta została odrzucona

c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

4) Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, pkt 3, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy pzp.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone się w Rozdziale XI SWZ.

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dalej zwanego zabezpieczeniem, w wysokości 4 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) w pieniądzu;

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) w gwarancjach bankowych;

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia wykonania umowy zostały określone się w Rozdziale XXIII SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej (Rozdział XXIV SWZ)

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/03/2023