We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 152453-2020

Submission deadline has been amended by:  188613-2020
31/03/2020    S64

România-Bucureşti: Toner pentru imprimantele laser/faxuri

2020/S 064-152453

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Asigurare Logistică Integrată
Număr naţional de înregistrare: 4267060
Adresă: Str. Eforie nr. 3
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050035
Țară: România
Persoană de contact: Ion Constantin Horatiu
E-mail: cristina.medrut@mai.gov.ro
Telefon: +40 213037080
Fax: +40 213156468
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mai.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091619
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare consumabile pentru multifuncționalele/imprimantele/faxurile din cadrul DALI

Număr de referinţă: 4267060_2020_PAAPD1126701
II.1.2)Cod CPV principal
30125110 Toner pentru imprimantele laser/faxuri
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru furnizare consumabile pentru multifunctionalele/imprimantele/faxurile din cadrul DALI.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 336 134,45 RON fără TVA.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, o singura data, in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru clarificarile solicitate in termenul precizat la sectiunea I.3) „Comunicare” din fisa de date.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 236 970.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Str. Eforie nr. 3, sector 5, București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord-cadru furnizare consumabile pentru multifunctionalele/imprimantele/faxurile din cadrul DALI.

Cantitățile minime și maxime ale acordului-cadru sunt prevăzute în anexa la caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 336 134,45 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Motive de excludere:

Ofertantul, membrul/membrii asocierii, subcontractantul/subcontractanţii, terţul/terţii susţinător(i). nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum şi o declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese, prevăzute la art. 60 din Legea nr.98/2016 – Formular 5.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de ofertantii semnatari ai acordului-cadru.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; documentul va fi prezentat doar de catre sediul central al ofertantului;

— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte prezenta procedura: Bunghiuz Florin Nicolae, Mihai Negrilă, Marian Dascălu, Mihaela Verzeş, Alina Carmen Zaharia, Baciu Florin, Raluca Pavel.

Notă: nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 60, 164, 165 şi 167 Legea nr. 98/2016: ofertantul, membrul/membrii asocierii, subcontractantul/subcontractanţii, terţul/terţii susţinător(i).

Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) se va completa conform art. 193 din Legea 98/2016.

— Toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice in SICAP, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 republicata, privind semnatura electronica;

— Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.

Criterii privind capacitatea:

— capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

1. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în tara de rezidenţă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Pentru persoane juridice/fizice străine documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate în traducere autorizata în limba română.

Nota: formularul DUAE (Document Unic de Achiziţie European) va fi completat în mod distinct şi furnizat exclusiv în format electronic, de către ofertant/asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători. Dacă un grup de operatori economici depune oferta comună, aceste cerinţe trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 27/04/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 27/07/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 27/04/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Solicitarile de clarificări în legatura cu documentația de atribuire se vor transmite doar prin intermediul SEAP, prin accesarea sectiunii dedicate „Întrebari”. Pe parcursul evaluării AC poate transmite ofertanților solicitări de clarificări utilizând SEAP. Răspunsul ofertantului trebuie sa fie încărcat în SEAP în format electronic în aceeași secțiune, înainte de termenul-limită stabilit de AC, semnat cu semnătură electronica extinsa, bazată pe un certificat calificat, emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. În cazul în care AC solicită unui ofertant clarif. și/sau completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei, iar ofertantul nu transmite în termenul precizat clarif./compl. solicitate sau clarif./compl transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă;

2. În cazul în care se constata ca exista oferte admisibile cu prețuri egale, AC va solicita reluarea competiției prin transmiterea unor propuneri financiare imbunatatite, offline, prin e-mail;

3. Pentru informatiile privind asociații și subcontrantanți., terti sustinatori se va completa DUAE;

4. In cazul unei asocieri, la momentul depunerii ofertei, se va prezenta un acord sau o scrisoare de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contr., ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea contr.;

5. În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontr. pe ale caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile. mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, din perspectiva capacitatilor subcontr. pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontr. pe ale caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informațiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016;

6. Pentru info privind tertii sustinatori, se va completa DUAE. La momentul depunerii ofertei, se va prezenta angajamentul ferm de sustinere din partea tertului;

7. Acordul-cadru va fi semnat cu trei operatori economici, dacă acest lucru este posibil.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

10 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul juridic – DALI
Adresă: Str. Eforie nr. 3, sector 5
Localitate: București
Țară: România
E-mail: juridic.dgl@mai.gov.ro
Telefon: +40 213037080
Adresă internet: www.mai.gov.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27/03/2020