Werken - 15251-2018

13/01/2018    S9    - - Werken - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Duitsland-Rostock: Metaalbewerking

2018/S 009-015251

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
Wallstraße 2
Rostock
18055
Duitsland
E-mail: zvs@bbl-mv.de
Fax: +49 38146987441
NUTS-code: DE803

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.rib.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.rib.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Metallbauarbeiten

Referentienummer: 17E0344S
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262670
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

ca. 120 m2 verglaste Alu-Pfosten-Riegel-Konstruktion

ca. 420 m2 Alufenster

ca. 35 m Stahlgeländer

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 558 473.35 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ca. 120 m2 verglaste Alu-Pfosten-Riegel-Konstruktion

ca. 420 m2 Alufenster

ca. 35 m Stahlgeländer

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 200-410788
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 17E0344S
Benaming:

10437 E7 0002 Polizeizentrum Schwerin Metallbauarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ALMEG GmbH
Pampower Straße 70
Schwerin
19063
Duitsland
NUTS-code: DE8
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 558 473.35 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer beim Wirtschaftsministerium Mecklenburg Vorpommern
Mecklenburg Vorpommern
Schwerin
19053
Duitsland
Telefoon: +49 3855885814
Fax: +49 3855885847
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
Wallstraße 2
Rostock
18055
Duitsland
Fax: +49 38146987441
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018