Služby - 152523-2016

03/05/2016    S86    - - Služby - Předběžné oznámení bez výzvy k účasti v soutěži - Nehodící se 

Česká republika-Praha: Energetické a související služby

2016/S 086-152523

Předběžné oznámení

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Městská část Praha 9
00063894
Sokolovská 14/324
Kontaktní místo: Úřad městské části části Praha 9
K rukám: Kamil Matuszny
180 49 Praha 9
Česká republika
Tel.: +420 283091111
E-mail: posta@praha9.cz

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.praha9.cz

Adresa profilu kupujícího: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/481d7a41-8176-4a42-9f2d-23d1a76134f5

Další informace lze získat: na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Energetické služby se zaručeným výsledkem v objektech MČ Praha 9.
II.2)Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Kategorie služeb č. 12: Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
Praha 9.

Kód NUTS CZ010

II.3)Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmětem veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření metodou EPC (Energy Performance Contracting) u vybraných objektů MČ Prahy 9 (předpokládaný rozsah 14 až 15 budov), jako jsou zejména střediska sociálních služeb, mateřské a základní školy, gymnázium a ubytovna.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 48 000 000 CZK

Části zakázky

Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

71314000

II.6)Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
2.6.2016
II.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)Další informace:
Zakázka se týká realizace energetický úsporných opatření metodou Energy Performance Contracting (dále také „EPC“) ve vybraných objektech spravovaných městskou částí. Dodavatel navrhne vhodná energeticky úsporná opatření, kterými dojde k úspoře nákladů na teplo, elektřinu nebo vodu, případně ostatních provozních nákladů. Dodavatel zajistí dodávku a instalaci energeticky úsporných opatření, financování a zlepšení ekonomiky energetického provozu zadavatele. Metoda EPC umožňuje dosahovat bez přímých jednorázových výdajů zadavatele snížení nákladů na paliva a energii v příslušných objektech. Úspory dosažené realizací projektu EPC jsou dodavatelem garantovány, po realizaci úsporných opatření jsou dosažené úspory sledovány a vyhodnocovány. Možná energeticky úsporná opatření zahrnují zejména regulace vytápění a IRC, úsporná osvětlení, úsporné výtokové armatury, úspory na vodě a osvětlení. Vybraný dodavatel tak navrhne a realizuje ve vybraných objektech takový soubor energeticky úsporných opatření tak, aby cena projektu byla zadavatelem splácena po dobu smluvního vztahu převážně z investicí dosažených a dodavatelem garantovaných úspor nákladů na médiích, případně z úspor ostatních provozních nákladů. Realizací zakázky bude docházet ke zvýšení tepelného a uživatelského komfortu ve všech zařízeních zadavatele. Bez realizace předmětu plnění veřejné zakázky nemůže dojít ke snížení provozních nákladů zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky se předpokládá v rozmezí 10 až 12 letech po podpisu smlouvy.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Informace o vyhrazených zakázkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
VI.3)Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace

Daňové právní předpisy http://www.mfcr.cz

Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí http://www.mzp.cz

Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky http://www.mpsv.cz

VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
28.4.2016