De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 152585-2022

23/03/2022    S58

België-Brussel: Vertaaldiensten

2022/S 058-152585

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap Integratie en Inburgering
Nationaal identificatienummer: 0543.307.391_516824
Postadres: Havenlaan 86 C bus 212
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Bart Goderis
E-mail: bart.goderis@integratie-inburgering.be
Telefoon: +32 27017104
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.integratie-inburgering.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=440464
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=440464
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Agentschap Integratie en Inburgering
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Integratie en Inburgering

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanstellen van een externe partner voor vertaalopdrachten online les-materiaal MO

Referentienummer: Agentschap Integratie en Inburgering-2022001_AGII_VERTAALOPDRACHTEN-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79530000 Vertaaldiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht heeft betrekking op vertaalopdrachten (24 talen) van leermiddelen voor Online leren in de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 417 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht heeft betrekking op vertaalopdrachten (24 talen) van leermiddelen voor Online leren in de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 417 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/05/2022
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

AMIF-project 420 7495 "online leren binnen Maatschappelijke Oriëntatie (MO)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/04/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/04/2022
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/? lang=nl&page=about_organisation_graft_administration
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/03/2022