Pakalpojumi - 15270-2019

11/01/2019    S8    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Polija-Varšava: Celtniecības uzraudzības pakalpojumi

2019/S 008-015270

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Krucza 6/14
Warszawa
00-537
Polija
Kontaktpersona: Marzena Żelichowska, Agnieszka Jaworska-Bogulak
Tālrunis: +48 413494122 / +48 413494346
E-pasts: przetargi.kielce@psgaz.pl
Fakss: +48 413685126
NUTS kods: PL911

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.psgaz.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.6)Galvenā darbības joma
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce”- zamówienie sektorowe

Atsauces numurs: PSGKI.ZZSP.901.011.18
II.1.2)Galvenās CPV kods
71520000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce” (dalej: „Inwestycji”). Zamawiający szacuje wartość Inwestycji na około 90 mln. zł netto.

Uwaga: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Vērtība bez PVN: 3 420 000.00 PLN
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71520000
71247000
71248000
71313450
71351914
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL72
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce” (dalej: „Inwestycji”).

2. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.1. pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane;

2.1. sprawowanie nadzoru spawalniczego;

2.2. sprawowanie kompleksowego nadzoru przyrodniczego nad realizacją przez Wykonawców robót budowlanych wszelkich prac i czynności w ramach wykonywanego przez nich nadzoru przyrodniczego;

2.3. sprawowanie nadzoru BHP;

2.4. sprawowanie nadzoru archeologicznego;

2.5. sprawowanie nadzoru saperskiego

3. Zakres Inwestycji objęty nadzorem określony jest:

3.1. dla zadań nr 2, 3, 4 i 5 w dokumentacji projektowej składającej się z projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wyszczególnionych w Załączniku nr 3 do SIWZ, stanowiąc tym samym integralną część SIWZ.

3.2. dla zadania nr 1:

3.2.1. dla Etapów I, IA, IIA, IIB i III w dokumentacji projektowej składającej się z projektów wykonawczych, w podziale na zadania wraz z przewidywanym terminem ich realizacji, opisie szczegółowym zadań, wykazie pozwoleń na budowę, zbiorczym zestawieniu elementów objętych nadzorem, wykazie dokumentów posiadanych przez Zamawiającego.

3.2.2. dla Etapów IIC, IV, V, VI i VII w podziale na zadania wraz z przewidywanym terminem ich realizacji, opisie szczegółowym zadań, wykazie pozwoleń na budowę, zbiorczym zestawieniu elementów objętych nadzorem, wykazie dokumentów posiadanych przez Zamawiającego. Projekt wykonawczy dla przedmiotowych etapów jest w trakcie opracowywania.

4. Realizacja Inwestycji odbywać się będzie etapowo. Zamawiający przewiduje realizację 5 zadań na podstawie 32 decyzji o pozwoleniu na budowę (planowana liczba decyzji).

5. Wykonawca powoła zespół nadzoru inwestorskiego składającego się z:

5.1. Inspektora nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji gazowych – 2 osoby;

5.2. Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba;

5.3. Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych – 1 osoba;

5.4. Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – 1 osoba;

5.5. Osób sprawujących nadzór spawalniczy – 2 osoby;

5.6. Osób sprawujących nadzór przyrodniczy – 2 osoby;

5.7. Osoby sprawującej nadzór ds. BHP – 1 osoba;

5.8. Osoby sprawującej nadzór archeologiczny – 1 osoba;

5.9. Osoby sprawującej nadzór saperski – 1 osoba.

Wykonawca powoła osobę pełniącą obowiązki Inspektora Koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego. Zamawiający wymaga, aby tę funkcję pełnił inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji gazowych. Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję opisaną powyżej, z wyjątkiem funkcji Inspektora Koordynatora.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.5.2022 roku. Wskazany w sekcji II.2.7) ogłoszenia początkowy okres obowiązywania zamówienia jest okresem orientacyjnym, koniecznym do wypełnienia pola sekcji.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego na warunkach określonych w SIWZ przez cały okres trwania budowy, od podpisania Umowy do momentu podpisania ostatniego odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce” z wykonawcą robót budowlanych.

9. Z uwagi na ograniczenia techniczne, nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do informacji zawartych w SIWZ można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl postępowanie publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.011.18.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Doświadczenie Inspektora Koordynatora / Svērums: 12
Cena - Svērums: 88
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

POIS.07.01.00-00-0012/16

II.2.14)Papildu informācija

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, umowa o dofinansowanie Nr POIS.07.01.00-00-0012/16-00 z dnia 29.3.2018 r.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 120-274666
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Nosaukums:

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce”- zamówienie sektorowe

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
28/12/2018
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 4
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
Tarnów
33-100
Polija
NUTS kods: PL217
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 3 860 000.00 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587800 / +48 224587803

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587801
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587800 / +48 224587803

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/01/2019