Diensten - 15270-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Toezicht op uitvoering van de bouw

2019/S 008-015270

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Krucza 6/14
Warszawa
00-537
Polen
Contactpersoon: Marzena Żelichowska, Agnieszka Jaworska-Bogulak
Telefoon: +48 413494122 / +48 413494346
E-mail: przetargi.kielce@psgaz.pl
Fax: +48 413685126
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.psgaz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce”- zamówienie sektorowe

Referentienummer: PSGKI.ZZSP.901.011.18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71520000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce” (dalej: „Inwestycji”). Zamawiający szacuje wartość Inwestycji na około 90 mln. zł netto.

Uwaga: Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 3 420 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71520000
71247000
71248000
71313450
71351914
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce” (dalej: „Inwestycji”).

2. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.1. pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane;

2.1. sprawowanie nadzoru spawalniczego;

2.2. sprawowanie kompleksowego nadzoru przyrodniczego nad realizacją przez Wykonawców robót budowlanych wszelkich prac i czynności w ramach wykonywanego przez nich nadzoru przyrodniczego;

2.3. sprawowanie nadzoru BHP;

2.4. sprawowanie nadzoru archeologicznego;

2.5. sprawowanie nadzoru saperskiego

3. Zakres Inwestycji objęty nadzorem określony jest:

3.1. dla zadań nr 2, 3, 4 i 5 w dokumentacji projektowej składającej się z projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wyszczególnionych w Załączniku nr 3 do SIWZ, stanowiąc tym samym integralną część SIWZ.

3.2. dla zadania nr 1:

3.2.1. dla Etapów I, IA, IIA, IIB i III w dokumentacji projektowej składającej się z projektów wykonawczych, w podziale na zadania wraz z przewidywanym terminem ich realizacji, opisie szczegółowym zadań, wykazie pozwoleń na budowę, zbiorczym zestawieniu elementów objętych nadzorem, wykazie dokumentów posiadanych przez Zamawiającego.

3.2.2. dla Etapów IIC, IV, V, VI i VII w podziale na zadania wraz z przewidywanym terminem ich realizacji, opisie szczegółowym zadań, wykazie pozwoleń na budowę, zbiorczym zestawieniu elementów objętych nadzorem, wykazie dokumentów posiadanych przez Zamawiającego. Projekt wykonawczy dla przedmiotowych etapów jest w trakcie opracowywania.

4. Realizacja Inwestycji odbywać się będzie etapowo. Zamawiający przewiduje realizację 5 zadań na podstawie 32 decyzji o pozwoleniu na budowę (planowana liczba decyzji).

5. Wykonawca powoła zespół nadzoru inwestorskiego składającego się z:

5.1. Inspektora nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji gazowych – 2 osoby;

5.2. Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba;

5.3. Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych – 1 osoba;

5.4. Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych – 1 osoba;

5.5. Osób sprawujących nadzór spawalniczy – 2 osoby;

5.6. Osób sprawujących nadzór przyrodniczy – 2 osoby;

5.7. Osoby sprawującej nadzór ds. BHP – 1 osoba;

5.8. Osoby sprawującej nadzór archeologiczny – 1 osoba;

5.9. Osoby sprawującej nadzór saperski – 1 osoba.

Wykonawca powoła osobę pełniącą obowiązki Inspektora Koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego. Zamawiający wymaga, aby tę funkcję pełnił inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci i instalacji gazowych. Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną funkcję opisaną powyżej, z wyjątkiem funkcji Inspektora Koordynatora.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.5.2022 roku. Wskazany w sekcji II.2.7) ogłoszenia początkowy okres obowiązywania zamówienia jest okresem orientacyjnym, koniecznym do wypełnienia pola sekcji.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego na warunkach określonych w SIWZ przez cały okres trwania budowy, od podpisania Umowy do momentu podpisania ostatniego odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce” z wykonawcą robót budowlanych.

9. Z uwagi na ograniczenia techniczne, nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do informacji zawartych w SIWZ można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl postępowanie publiczne nr PSGKI.ZZSP.901.011.18.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie Inspektora Koordynatora / Weging: 12
Prijs - Weging: 88
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.07.01.00-00-0012/16

II.2.14)Nadere inlichtingen

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, umowa o dofinansowanie Nr POIS.07.01.00-00-0012/16-00 z dnia 29.3.2018 r.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 120-274666
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce”- zamówienie sektorowe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
Tarnów
33-100
Polen
NUTS-code: PL217
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 860 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800 / +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800 / +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019