Diensten - 15275-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Połaniec: Reparatie en onderhoud van machines

2019/S 008-015275

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
Zawada 26
Połaniec
28-230
Polen
Contactpersoon: Jarosław Szczepaniak
Telefoon: +48 158656280
E-mail: szczepaniak.jaroslaw@enea.pl
Fax: +48 158656688
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec

Adres van het kopersprofiel: https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea Połaniec S.A. w okresie od 1.1.2019 r. do 31.3.2019 r.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea Połaniec S.A. w okresie od 1.1.2019 r. do 31.3.2019 r., jednakże nie dłużej niż do dnia rozpoczęcia realizacji umowy zawartej w ramach postępowania nr NZ/PZP/66/2018, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, udzielonego w oparciu o ustawę z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Umowa została zawarta w okresie równoległego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o nr NZ/PZP/36/2018 pt. „Wykonanie remontów bieżących i awaryjnych urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea Połaniec S.A. w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji Prac do 30.6.2019”, prowadzonego w trybie

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 4 357 548.75 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42950000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL72
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea Połaniec S.A. w okresie od 1.1.2019 r. do 31.3.2019 r., jednakże nie dłużej niż do dnia rozpoczęcia realizacji umowy zawartej w ramach postępowania nr NZ/PZP/66/2018

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende instantie niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Zaprzestanie działalności Enea Połaniec S.A. na skutek niemożności zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła może w sposób istotny i mocno dotkliwy oddziaływać na krajowy system energetyczny. Wskazać należy, że Enea Elektrownia Połaniec S.A wchodzi w skład Infrastruktury Krytycznej na podstawie §11 pkt3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.4.2010 w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury.

Ze względu na swoje położenie w południowo-wschodniej części Polski Elektrownia jest niezbędna z punktu widzenia operatora sieci do zapewnienia regulacji parametrów sieci przesyłowych, w szczególności pod kątem regulacji mocy biernej oraz przeciwdziałania przeciążeniom linii 220kV sieci przesyłowej z Górnego Śląska w kierunku wschodnim. Bloki 200MW 2*7 pracują jako podstawa w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym i są jednostkami JWCD (Jednostka Wytwórcza Centralnie Dysponowana), podlegającymi centralnemu dysponowaniu przez Operatora Systemu Przesyłowego.

Podkreślić trzeba także, że Enea Elektrownia Połaniec S.A. jest jedyną Elektrownią z otwartym obiegiem wody chłodzącej wyposażoną w próg piętrzący na rzece Wiśle. Rozwiązanie to zapewnia pewność dostaw energii elektrycznej do KSE w czasie niskich stanów wód w rzekach, oraz okresach wysokich temperatur. Podczas kryzysowej sytuacji w sierpniu 2015 Elektrownia Połaniec była w stanie utrzymać w pracy 7 jednostek wytwórczych z pełną mocą.

W ocenie Zamawiającego przedstawione wyżej okoliczności wyczerpują przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 3 Ustawy, upoważniające zamawiającego do udzielenia przedmiotowego zamówienia w trybie z wolnej ręki, gdyż natychmiastowość wykonania zamówienia wynika z konieczności ochrony interesu Zamawiającego jak i interesu publicznego, których naruszenie zagrożone jest wystąpieniem nieprzewidywalnych okoliczności, a które mogą doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na udzielenie zamówienia publicznego.

W niniejszym przypadku konieczność udzielenia zamówienia z wolnej ręki na okres niezbędny do wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego pozwoli uniknąć szeregu negatywnych konsekwencji zarówno dla Zamawiającego jak i całego krajowego system energetycznego, które to skutki szczegółowo zostały wskazane w części technicznej uzasadnienia.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Elporem i Elpoautomatyka Spółka z o.o.
Połaniec
Polen
NUTS-code: PL72
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 357 548.75 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019