Diensten - 15280-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Frankrijk-Parijs: Diensten voor industriële kwaliteitscontrole

2019/S 008-015280

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
GRDF
444786511
6 rue Condorcet
Paris
75009
Frankrijk
Contactpersoon: EL Karkoub Abdessamad
Telefoon: +33 171262336
E-mail: abdessamad.elkarkoub@grdf.fr
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.grdf.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestation de mesures de protection cathodique

Referentienummer: GRDF-187-003570
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71731000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestation complète de campagnes de mesures de protection cathodique, évaluation générale et évaluation complète et détaillée.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NO- Normandie

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71731000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD
Voornaamste plaats van uitvoering:

Normandie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestation complète de campagnes de mesures de protection cathodique, évaluation générale et évaluation complète et détaillée

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: note technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NO- Haut de France

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71731000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haut de France

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestation complète de campagnes de mesures de protection cathodique, évaluation générale et évaluation complète et détaillée

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: note technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IDF

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71731000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ile de France

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestation complète de campagnes de mesures de protection cathodique, évaluation générale et évaluation complète et détaillée

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: note technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EST -

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71731000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF
NUTS-code: FRC
Voornaamste plaats van uitvoering:

Région Grand EST et Bourgogne-Franche-Comté

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestation complète de campagnes de mesures de protection cathodique, évaluation générale et évaluation complète et détaillée

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: note technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rhône-Alpes

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71731000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK2
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rhône-Alpes

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestation complète de campagnes de mesures de protection cathodique, évaluation générale et évaluation complète et détaillée

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: note technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PACA

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71731000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Provence Alpes côte d'Azur

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestation complète de campagnes de mesures de protection cathodique, évaluation générale et évaluation complète et détaillée

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: note technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LARO

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71731000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ1
Voornaamste plaats van uitvoering:

Languedoc-Roussillon

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestation complète de campagnes de mesures de protection cathodique, évaluation générale et évaluation complète et détaillée

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: note technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 204-466603
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

NO — Normandie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Proteca
Orthez
Frankrijk
NUTS-code: FRI15
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

NO — Haut-de-France

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Euro Anticorrosion Services
Carquefou
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Contrôle chantier & Technique anti-corrosion
L’Union
Frankrijk
NUTS-code: FRJ23
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

IDF

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Atlantic Ingénierie
Saint-Herblain
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Est

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Contrôle et Maintenance
Sens
Frankrijk
NUTS-code: FRC14
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Rhône-Alpes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Corrosion Monitoring
Meyzieu
Frankrijk
NUTS-code: FRK26
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

PACA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Contrôle et Maintenance
Sens
Frankrijk
NUTS-code: FRC14
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Laro

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Contrôle et Maintenance
Sens
Frankrijk
NUTS-code: FRC14
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 4
Benaming:

Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Atlantic Ingénierie
Saint-Herblain
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 5
Benaming:

Rhône-Alpes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Beprol Service
Malay-le-Grand
Frankrijk
NUTS-code: FRC14
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 6
Benaming:

PACA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Atlantic Ingénierie
Saint-Herblain
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le candidat souhaitant participer devra envoyer un courriel à l'acheteur (abdessamad.elkarkoub@grdf.fr) avant le lundi 5.11.2018 à 8:00 (heure locale).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
Paris
75055
Frankrijk
Telefoon: +33 144325151
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019