Diensten - 15286-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Frankrijk-Nîmes: Fietsen

2019/S 008-015286

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
CA Nîmes Métropole
Colisée 2 — 1er étage, 1 rue du Colisée Cedex 9
Nîmes
30947
Frankrijk
Telefoon: +33 434035700
E-mail: commande-publique-agglo@nimes-metropole.fr
NUTS-code: FRJ12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-securises.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de service pour la gestion et l'animation de l'espace Vélotango de Nîmes Métropole

Referentienummer: 18S001CR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34430000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Service pour la gestion, l'animation et la promotion de l'espace Vélotango et plus particulièrement la location, le prêt, l'entretien et la réparation d'une flotte de vélos, la vente de titres d'accès aux consignes sécurisées et l'information et la promotion des mobilités alternatives par l'animation et la formation.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 571 485.11 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service pour la gestion, l'animation et la promotion de l'espace Vélotango et plus particulièrement la location, le prêt, l'entretien et la réparation d'une flotte de vélos, la vente de titre d'accès aux consignes sécurisées, et l'information et la promotion des mobilités alternatives par l'animation et la formation.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 151-347894
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 180323
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cycleo
20 rue Hector Malot
Paris
75012
Frankrijk
NUTS-code: FR101
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 571 458.11 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nîmes
16 av Feuchères, CS 88010, Cedex 9
Nîmes
30941
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nimes@juradm.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Nîmes
16 av Feuchères, CS 88010, Cedex 9
Nîmes
30941
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nimes@juradm.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019