Diensten - 15312-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Diensten voor ophalen van vuilnis

2019/S 008-015312

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 233-533459)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
PGE Energia Ciepła S.A., Organizator postępowania: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów
ul. Złota 59
Warszawa
00-120
Polen
Contactpersoon: Julita Zatorska
Telefoon: +48 447377336
E-mail: Julita.Zatorska@gkpge.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pgegiek.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów po procesowych powstających w wyniku procesu termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii

Referentienummer: POST/GEK/GEK/PMR-ECR/01527/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem Zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów poprocesowych powstających w wyniku procesu termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia określony jest w SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 233-533459

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nazwa i adresy
In plaats van:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

ul. Węglowa 5

Bełchatów

97-400

Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Dec-Doroba

Tel.: +48 178756719

E-mail: Malgorzata.Dec-Doroba@gkpge.pl

Te lezen:

PGE Energia Ciepła S.A., Organizator postępowania: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów

ul. Złota 59

Warszawa

00-120

Polska

Osoba do kontaktów: Julita Zatorska

Tel.: +48 447377336

E-mail: Julita.Zatorska@gkpge.pl

Afdelingsnummer: II.1.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Krótki opis
In plaats van:

Przedmiotem Zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów poprocesowych powstających w wyniku procesu termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia określony jest w SIWZ.

Te lezen:

Przedmiotem Zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów poprocesowych powstających w wyniku procesu termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia określony jest w SIWZ.

Afdelingsnummer: II.2.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Miejsce świadczenia usług
In plaats van:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

Te lezen:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 14/01/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 16/01/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 14/01/2019
Plaatselijke tijd: 13:30
Te lezen:
Datum: 16/01/2019
Plaatselijke tijd: 13:30
Afdelingsnummer: Nagłówek
In plaats van:

Polska-Bełchatów: Usługi wywozu odpadów

Te lezen:

Polska-Warszawa: Usługi wywozu odpadów

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

W związku z podziałem spółki PGE GiEK S.A. w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. część majątku PGE GiEK w postaci 6 Oddziałów (Oddziału Elektrociepłownia Zgierz, Oddziału Elektrociepłownia Kielce, Oddziału Elektrociepłownia Rzeszów, Oddziału Elektrociepłownia Gorzów, Oddziału Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, Oddziału Elektrociepłownia Lublin Wrotków) wraz z wszystkim prawami (wierzytelnościami) i obowiązkami (długami) do nich przypisanymi została przeniesiona do PGE Energia Ciepła S.A. Przeniesienie nastąpiło zgodnie z uzgodnionym i podpisanym w dniu 20.6.2018 r. Planem Podziału PGE GiEK oraz uchwałami Walnych Zgromadzeń spółek PGE GiEK i PGE Energia Ciepła S.A. z dnia 18.10.2018 r. W związku z powyższym począwszy od dnia podziału Zamawiającym w postępowaniu jest PGE Energia Ciepła S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Podmiotem upoważnionym do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu i na rzecz PGE Energia Ciepła S.A. na mocy pełnomocnictwa pozostaje PGE GiEK S.A.