Werken - 15320-2018

13/01/2018    S9    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Herstellen van wegen

2018/S 009-015320

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 216-448217)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ředitelství silnic a dálnic ČR
65993390
Na Pankráci 546/56
Praha
14000
Tsjechische Republiek
Contactpersoon: Bc. Eva Ročková
Telefoon: +420 284009400
E-mail: eva.rockova@rsd.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rsd.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

D1 modernizace - úsek 23, exit 168 Devět křížů – exit 178 Ostrovačice

Referentienummer: 02PT-005367
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233142
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 216-448217

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 13/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 13/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: