We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 153206-2022

23/03/2022    S58

Romania-București: Electricity

2022/S 058-153206

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: METROREX S.A.
National registration number: RO 13863739
Postal address: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 010873
Country: Romania
Contact person: Ștefan Cristian Adrian
E-mail: alexandru.fieraru@metrorex.ro
Telephone: +40 0213193601
Fax: +40 0213125149
Internet address(es):
Main address: www.metrorex.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100139135
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Energie electrică pentru o perioadă de 6 luni

Reference number: 13863739_2022_PAAPD1345974
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare de energie electrică pentru o perioadă de 6 luni, conform specificaţiilor din Caietul de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20

Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 142 813 038.90 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Romania, Bucuresti – franco puncte de racordare

II.2.4)Description of the procurement:

Încheierea unui contract de furnizare energie electrică pentru o perioadă de 6 luni, pentru necesarul Metrorex, aferent sistemului de alimentare ce include 36 locuri de consum, evidențiate în ANEXA 2-C.S. (81 de puncte de măsurare a energiei electrice alimentate la medie tensiune (10 kV și 20 kV).

Cantitatea totală de energie electrică estimată pentru 6 luni este de 96.700 MWh. Cantitatea de energie electrică livrată profilat la medie tensiune, care face obiectul contractului de furnizare este evidențiată în ANEXA 1 și este defalcată pe zile standard și intervale bază de decontare, respectiv ANEXA 2 energia și puterea electrică lunară.

Cantitatea de energie electrică livrată profilat la medie tensiune, care face obiectul contractului de furnizare este evidențiată în ANEXA 1 – C.S. și este defalcată pe zile standard și intervale bază de decontare, respectiv ANEXA 2 – C.S. energia și puterea electrică lunară.

Cantitatea totală de energie electrică activă și reactivă consumată este cea rezultată din datele de măsurare transmise furnizorului de către operatorul care asigură serviciul de distribuție (în format electronic), în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Furnizorul de energie va încheia contractele aferente activității de transport, servicii de sistem și distribuție a energiei electrice incluzând în prețul de livrare costurile aferente tarifelor reglementate de ANRE, pe baza deciziilor sau ordinelor emise.

Prețul energiei electrice este format din :

- preț energie electrică activă (lei/MWh) la medie tensiune, cu dezechilibre incluse (componenta fixă);

- tarife reglementate ANRE, valabile la data încheierii contractului, inclusiv contribuția pentru cogenerare și valoarea certificatelor verzi (componenta variabilă), compusă din :

a) tarif mediu pentru serviciul de transport, componentele tarifului de transport de introducerea energiei electrice în rețea (TG) și de extragerea energiei electrice din rețea (TL) și tariful pentru sistem (TSS) – Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. (lei/ MWh);

b) tarif specific pentru serviciul de distribuția energiei electrice (TD_MT), pentru Societatea E-Distribuție Muntenia (lei/MWh);

c) contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență (lei/MWh);

d) contravaloarea Certificate verzi, specificată explicit (lei/MWh);

- acciza comercială

- Prețul nu include valoarea energiei reactive si nici TVA.

Contravaloarea energiei electrice livrată consumatorului de către furnizor se calculează lunar, pe baza cantităţii totale de energie electrică consumată, a preţului unitar de contract şi a tarifelor reglementate pentru activităţile de transport, serviciile de sistem, decontare pe piaţa angro de energie şi distribuţie.

Cantitatea totală de energie electrică activă și reactivă consumată este cea rezultată din datele de măsurare transmise furnizorului de catre operatorul de distribuţie (în format electronic), în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

La valoarea energiei electrice furnizate, se adaugă, după caz, valoarea energiei reactive înregistrată în punctul de delimitare, care se va plăti la prețuri reglementate de A.N.R.E. pentru distribuitorul concesionar E Distribuție Muntenia S.A., conform Ordinului ANRE nr 33 /2014, modificat și completat prin Ordinul A.N.R.E. 76/2016.

Elementele componentei variabile rămân neschimbate până la modificarea acestora prin reglementări specifice.

Pe parcursul derulării contractului, valoarea certificatelor verzi prevăzută în facturi va fi calculată în confomitate cu prevederile art.8, alin. (4) din Legea 220/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dar și reglementărilor Ordinului A.N.R.E. nr. 187/7 noiembrie 2018.

Prețul contractului, calculat conform prezentului capitol se aplică și pentru noile locuri de consum avizate conform art. 3.5.3., lit.k) din Caietul de Sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ponderea energiei electrice obținută din surse de energie regenerabile (SER-E)-%, în totalul cantității de energie electrică ce va ofertată/furnizată / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinţa nr. 1 – Ofertanții şi terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa un DUAE integrat în SEAP în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE-ului integrat în SEAP și care urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentării, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat pentru sediul principal (buget local, buget de stat etc.);

- pentru sediile secundare / puncte de lucru, se va prezenta o declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia (pentru toate persoanele împuternicite înscrise în documentele de înregistrare);

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile publice sectoriale ;

- alte documente edificatoare, după caz.

Toate documentele justificative privind îndeplinirea declarațiilor din DUAE, care vor fi prezentate la solicitarea entității contractante, vor fi valabile la data prezentării acestora.

Ofertanţii persoane juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorităţi competente din ţara în care aceştia sunt rezidenţi, prin care să dovedească îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor / taxelor / contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, în conformitate cu legislaţia din ţara de rezidenţă.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Atenţionări speciale:

• Nedepunerea unui DUAE întegrat în SEAP (inclusiv pentru asociat/terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

• Odată cu depunerea ofertei și a unui DUAE integrat în SEAP, ofertantul are obligaţia depunerii angajamentului ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a acordului de asociere.

În cazul persoanelor juridice străine documentele vor fi însoţite de traducere autorizată în limba română.

Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi, în sensul prevederilor alin. (3) al art. 184 din Legea 99/2016, care să arate că

măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (4) și (5) ale aceluiaşi articol.

Ofertanţii pot ridica certificatele și pot obţine informații cu privire la impozite și taxe către bugetul de stat consolidat/bugetul local de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice și respectiv de la Primăriile de care aparţin.

Cerinţa nr. 2 – În scopul efectuării verificărilor prevăzute la art. 71, art. 72 şi art. 73 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 73 litera d) şi e) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire:

Se completează Formularul declarației prevăzută în Secțiunea Formulare (Formular 3).

Declaraţia va fi completată de fiecare ofertant / ofertant asociat / terţ susţinător și se va prezenta odată cu oferta.

Persoanele care deţin funcţii de decizie la nivelul METROREX S.A., corespunzător organizării prezentei proceduri, sunt următoarele:

1. Director General – ec. Mariana Miclăuș

2. Director Economic – ec. Angela Leancă

3. Director Achiziții Publice – ing. Constantin-Marius Rudniţchi

4. Director Juridic – cons. jur. Sorin Cristea

5. Director Tehnic și Investiții – ing. Constantin Mustățea

6. Director Comercial – ing. Cristian Alexandru Micu

7. Şef Serviciu Achiziții Publice – ing. Emilia Săbău

8. Şef Serviciu Urmarire Contracte Exploatare – ing. Ramona-Carmen Paveliu

9. Şef Serviciu Contractare – cons. jur. Valentina Icleanu

10. Șef Serviciu Asistență Juridică și Avize – cons. jur. Eduard Safciu

11. Şef Birou Achiziţii Produse – ing. Emil Şerbănescu

12. Șef Birou Contracte și Avize – cons. jur. Nina Dobre

13. Șef Birou Mecano-Energetic – ing. Ionel Truică

14. Şef Laborator Electroenergetică – ing. Mihai Marinescu

15. Biroul Mecano-Energetic – manager energetic Rodica Vintilescu

16. Biroul Contracte şi Avize - cons. jr. cons. Giusepina Georgescu

17. Biroul Control Financiar Preventiv – controlor financiar Angela Popoviciu

18. Biroul Achiziții Produse – exp. achiz. publ. Bianca Liana Militaru

19. Biroul Achiziţii Produse – exp. achiz. publ. Cristian Adrian Ștefan

20. Serviciul Contractare – cons. jur. Viorel Alexandru Ion

21. Serviciul Contractare – ec. Nicolae Vlad

22. Secția Electroenergetică – ing. Eduard-Cristian Cardamisa

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE integrat în SEAP de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică / sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea / entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Nota: Referitor la completarea DUAE, entitatea contractanta a activat optiunea A: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, din sectiunea criterii de selectie, astfel incat operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a acestui camp, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta parte din sectiunea Criterii de selectie. In ceea ce priveste criteriile de selectie, entitatea contractantă cere operatorului economic sa declare ca acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mentionate în anunt.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Cerinţa 1a Pentru persoane juridice române – Se solicită prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sau Tribunalul teritorial din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de obiectul de activitate principal şi obiectele de activitate secundare autorizate, situaţia juridică a societăţii, organul de administrare, de conducere, de supraveghere al respectivului operator economic, persoane ce au putere de reprezentare, de decizie, de control în cadrul acestuia etc.

Cerinţa 1b – Pentru persoane juridice străine – Operatorii economici nerezidenţi (străini) vor prezenta documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit operatorul economic.

Documentele se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Note:

1. Documentele prezentate trebuie să menţioneze: datele de identificare, acţionarii / asociaţii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare. Informaţiile cuprinse în Certificatul Constatator trebuie sa fie reale / actuale la data la care acestea se prezintă (document valabil la data prezentării).

2. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o îndeplineşte.

Cerinţa 2 – Atestări – Pentru îndeplinirea cerinţei privind atestarea conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, operatorii economici participanţi vor completa DUAE cu informaţiile aferente situaţiei acestora. La solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.

Nota: Referitor la completarea DUAE, entitatea contractanta a activat optiunea A: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, din sectiunea criterii de selectie, astfel incat operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a aces... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractare Informaţii privind asociații

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Experiența similară: Cerința nr. 1 Ofertanții vor prezenta o listă a principalelor livrări de produse similare (produse de o complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul contractului de achiziţie publică din domeniul electricitate) din ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, în valoare cumulată de cel puțin 60.000.000 lei fără T.V.A. la nivelul unui contract sau mai multor contracte. Ultimii 3 ani sunt calculați retroactiv de la data limită de depunere a ofertelor. În situația în care se decalează termenul limită de depunere a ofertelor, perioada aferentă experienței similare se va extinde corespunzător cu zilele de decalare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Instrucțiunea A.N.A.P. nr. 2/2017. Cerința nr. 2 Capacitatea tehnică şi profesională a unui ofertant sau a unui grup de ofertanţi, poate fi susţinută de o terţă persoană, fizică sau juridică, indiferent de relaţiile juridice existente între aceasta şi ofertant. În acest caz, ofertantul are obligaţia de a dovedi că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând în acest sens un angajament ferm al terţului/terţilor susţinător/susţinători, în sensul art. 196 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 si art. 55 din HG nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin care se confirmă că acesta va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele invocate. Pentru a fi luată în considerare susținerea trebuie demonstrată îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: Terțul/terții susținători pot dovedi că dețin resursele invocate ca element de susținere a ofertantului; Ofertantul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terțul susținător nu este declarat subcontractant; Angajamentul ferm prezentat de ofertant privind acordarea susţinerii trebuie să precizeze modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura susţinerea şi se constituie ca instrument juridic care să asigure dreptul entităţii contractante de a solicita în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare, entitatea contractantă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului în cazul în care se produc prejudicii ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. La solicitarea entităţii contractante, ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire are obligaţia de a prezenta documente puse la dispoziţie de către terţul/terţii susţinător/susţinători din care să rezulte modul efectiv prin care acesta/aceştia va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la angajament. În conformitate cu prevederile art. 199 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, răspunderea solidară a terţului / terţilor susţinător / susţinători pentru executarea contractului se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. Persoana care asigură susţinerea nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 73 alin. (d), art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Ofertanţii vor face dovada implementării sistemului de management al calităţii. În acest sens, ofertanţii vor prezenta documente emise de organisme acreditate privind atestarea sistemului de management al calităţii ISO 9001 sau echivalent, corespunzător activităţii care face obiectul prezentei proceduri. Acestea se vor raporta la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standard europene relevante certificate de organisme acreditate. În cazul în care ofertantul nu deţine un certificat care să ateste implementarea sistemului de management al calităţii, cerinţa exprimată se va considera îndeplinită prin prezentarea oricăror documente echivalente/probe sau dovezi, certificate echivalente cu cele prevăzute mai sus, emise de organisme de certificare acreditate stabilite în alte state membre în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat sau nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, se acceptă orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat.

Minimum level(s) of standards possibly required:

În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta un DUAE, distinct, integrat în SEAP. Nota: Referitor la completarea DUAE, entitatea contractanta a activat optiunea A: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, din sectiunea criterii de selectie, astfel incat operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a acestui camp, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta parte din sectiunea Criterii de selectie. In ceea ce priveste criteriile de selectie, entitatea contractantă cere operatorului economic sa declare ca acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mentionate în anunt. La solicitarea entității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerințelor de calificare.

Cerința nr. 1 Pentru îndeplinirea cerinţei privind experiența similară se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE, completat direct în SEAP, în conformitate cu prevederile art. 202 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare. Nota: Referitor la completarea DUAE, entitatea contractanta a activat optiunea A: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, din sectiunea criterii de selectie, astfel incat operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a acestui camp, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta parte din sectiunea Criterii de selectie. In ceea ce priveste criteriile de selectie, entitatea contractantă cere operatorului economic sa declare ca acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mentionate în anunt. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE integrat în SEAP în care se vor cuprinde informațiile solicitate. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei minime privind experienţa similară, ofertanţii vor prezenta documente emise de beneficiarii menţionaţi în DUAE sau de autorităţi/entităţi după caz, din care să rezulte derularea în mod corespunzator a contractelor prezentate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție, recomandări/ documente constatatoare, alte documente echivalente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea, perioada și locul livrării; Valorile vor fi exprimate în lei, la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, după cum urmează: Anul 2019: 1 euro = 4,7452 lei Anul 2020: 1 euro = 4,8371 lei Anul 2021: 1 euro = 4,9204 lei Pentru alte monede decât Euro, mai întâi se face conversia în Euro, utilizându-se cursurile medii pentru anii respectivi, comunicate de Banca Centrală Europeană (publicate pe site-ul http://www.ecb.europa.eu), apoi se va face conversia Euro – Lei, conform indicaţiilor de mai sus. Cerința nr. 2 În cazul terțului susținător: DUAE integrat în SEAP completat de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare; Nota: Referitor la completarea DUAE, entitatea contractanta a activat optiunea A: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, din sectiunea criterii de selectie, astfel incat operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a acestui camp, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta parte din sectiunea Criterii de selectie. In ceea ce priveste criteriile de selectie, entitatea contractantă cere operatorului economic sa declare ca acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mentionate în anunt. - angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice şi profesionale pe care le va pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Entitatea contractantă respinge terţul susţinător propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal.

Pentru îndeplinirea cerinţei privind implementarea sistemului de management al calităţii, operatorii economici participanţi vor completa DUAE. Nota: Referitor la completarea DUAE, entitatea contractanta a activat optiunea A: Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, din sectiunea criterii de selectie, astfel incat operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a acestui camp, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta parte din sectiunea Criterii de selectie. In ceea ce priveste criteriile de selectie, entitatea contractantă cere operatorului economic sa declare ca acesta îndeplineste toate criteriile de selectie impuse indicate în anuntul relevant sau în documentele achizitiei mentionate în anunt. La solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Cuantumul garanţiei de participare este: 714.065,00 lei

Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 4 luni de la data limită de primire a ofertelor.

1. Garanţia de participare se va prezenta entităţii contractante conform art. 42 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, în SEAP, în format electronic, semnată cu semnătura electronică, până la data limita stabilită pentru depunerea ofertelor, conform anunţului de participare.

2. Garanţia pentru participare se poate constitui prin virament bancar în contul RO29BTRLRONCRT00U4637101 deschis la Banca Transilvania – Sucursala Victoriei/Agenția Gara de Nord, sector 1 sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Aceasta trebuie să prevadă în mod expres dreptul achizitorului de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare din următoarele situaţii:

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.

3. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

4. Garanţia de participare trebuie să fie irevocabilă.

5. În cazul unei asocieri, instrumentul de garantare trebuie să nominalizeze toţi membrii asocierii.

Echivalenţa pentru o garanţie de participare depusă în altă valută se va face la cursul comunicat de BNR cu 5 zile anterior datei limită de depunere a ofertelor.

1. Promitentul-furni... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Asociere legalizată conform art. 67, alin. 2 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/04/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/08/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/04/2022
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1)Ofertantul depune oferta elaborata în conformitate cu informaţiile şi cerinţele prevăzute în documentele achiziţiei, însoţită de garanţia de participare şi de documentele sau de documentul unic de achiziţie european. Autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii ofertelor “Documentul unic de achiziţie european” (DUAE) integrat în SEAP, care constă într-o declaraţie pe propria raspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi care confirmă că operatorul economic în cauza îndeplineşte următoarele condiţii: a) nu se află în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, b) îndeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta.

DUAE integrat în SEAP este atasat la anuntul de participare impreuna cu celelalte documente ale achizitiei şi poate fi accesat in vederea completarii de catre operatorii economici interesati conform instrucțiunilor detaliate care se regăsesc în notificările ANAP din 08.04.2020 privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv din 02.07.2020, referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP);

In cazul in care, două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În cazul în care egalitatea se menține, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și ofertele câștigătoare vor fi desemnate cele cu propunerea financiară cea mai mică, în ordinea descrescătoare a noului punctaj obținut.

În cazul unei asocieri, oferta trebuie să cuprindă un acord preliminar de asociere. Prin acordul de asociere se va menţiona că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului, că liderul asocierii este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni de la şi în numele tuturor asociaţilor, individual şi colectiv, şi că liderul asocierii este responsabil pentru execuţia contractului, inclusiv plăţile. Înţelegerea trebuie să stipuleze, de asemenea, că toţi asociaţii sunt obligaţi să rămână în asociere pe întreaga durată a contractului. Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociere la care participă mai mulţi operatori economici, va semna o declaraţie prin care se obligă că în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat achizitorului, în original, înainte de data semnării contractului. Modelul Acordului de asociere este prezentat în Secţiunea Formulare (Formular nr. 5).

2)Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri:

- Să depună două sau mai multe oferte individuale şi/ sau comune sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză;

- Să depună ofertă individuală/ comună şi să fie nominalizat ca ofertant asociat în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

Solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentaţie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în S.E.A.P. la Secţiunea “Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în S.E.A.P. la Secţiunea “Documentaţie şi Clarificări” din cadrul anunţului de participare, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită prin documentaţia de atribuire. Prin urmare, pentru transmiterea solicitărilor de clarificări în legătură cu Documentaţia de atribuire, operatorii economici trebuie să se înregistreze în S.E.A.P.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: METROREX S.A., Direcția Juridică
Postal address: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1
Town: Bucuresti
Postal code: 010873
Country: Romania
E-mail: contact@metrorex.ro
Telephone: +40 213193601/5389
Fax: +40 0213125149
Internet address: www.metrorex.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/03/2022