Diensten - 153231-2019

03/04/2019    S66    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Frankfurt-am-Main: XBRL- en DPM-ontwikkelingen.

2019/S 066-153231

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
WesthafenTower, Westhafenplatz 1
Frankfurt-am-Main
60327
Duitsland
Contactpersoon: Finance and Procurement Unit
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu
NUTS-code: DE712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://eiopa.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Europese Autoriteit voor effecten en markten
103 rue de Grenelle
Paris
75007
Frankrijk
E-mail: procurement@esma.europa.eu
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.esma.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Europese Bankautoriteit
One Canada Square (Floor 46), Canary Wharf
London
E14 5AA
Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurement@eba.europa.eu
NUTS-code: UKI42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://eiopa.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
Treurenberg 22
Brussels
1049
België
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://srb.europa.eu/

I.1)Naam en adressen
Europese Commissie, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Rue de Spa 2
Brussels
1049
België
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4438
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4438
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

XBRL- en DPM-ontwikkelingen.

Referentienummer: EIOPA-OP-021-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72314000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Normalisatie, beheer, analyse en verspreiding van gegevens.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 160 300.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72316000
72317000
72330000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
NUTS-code: FR101
NUTS-code: UKI42
NUTS-code: BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:

zie ook het internetadres vermeld in I.3).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 160 300.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

beleidskredieten van de EU.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Kantoor van Eiopa, Westhafen Tower, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt-on-Main, DUITSLAND

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken (met inbegrip van het bestek) en de aanvullende documenten (met inbegrip van vragen en antwoorden) zullen beschikbaar worden gesteld op de volgende website: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4438 Geïnteresseerde partijen wordt verzocht zich in te schrijven via de website. Op deze manier worden zij door het onlinesysteem voor gunning van overheidsopdrachten op de hoogte gebracht van eventuele updates voor onderhavige aanbesteding. Partijen die zich niet inschrijven via de website wordt verzocht deze regelmatig te raadplegen. De Eiopa kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien inschrijvers niet op de hoogte zijn van eventuele nadere inlichtingen op deze website over deze uitnodiging tot inschrijving. De website wordt regelmatig geüpdatet; het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht tijdens de inschrijvingsperiode.

Nadere inlichtingen over opdrachttermijnen, opdrachtverlengingen, voorwaarden voor deelname, minimale vereiste bekwaamheidsniveaus, totale geraamde opdrachtvolume enz., kunnen worden gevonden in de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op voornoemde website. Er wordt geen papieren versie uitgegeven.

Gedurende een periode van 3 jaar na de inwerkingtreding van de initiële opdracht kan de aanbestedende dienst gebruikmaken van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging voor nieuwe diensten, bestaande uit een herhaling van soortgelijke diensten die door de aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de contractant(en) van onderhavige opdracht.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxemburg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 43031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in 1.3).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/03/2019