Služby - 153231-2019

03/04/2019    S66    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Nemecko-Frankfurt-am-Main: Vývoj XBRL a DPM

2019/S 066-153231

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov
WesthafenTower, Westhafenplatz 1
Frankfurt-am-Main
60327
Nemecko
Kontaktná osoba: Finance and Procurement Unit
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu
Kód NUTS: DE712

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://eiopa.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
103 rue de Grenelle
Paris
75007
Francúzsko
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Kód NUTS: FR101

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.esma.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Európsky orgán pre bankovníctvo
One Canada Square (Floor 46), Canary Wharf
London
E14 5AA
Spojené kráľovstvo
E-mail: procurement@eba.europa.eu
Kód NUTS: UKI42

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://eiopa.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Jednotná rada pre riešenie krízových situácií
Treurenberg 22
Brussels
1049
Belgicko
E-mail: SRB-PROCUREMENT@srb.europa.eu
Kód NUTS: BE100

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://srb.europa.eu/

I.1)Názov a adresy
Európska komisia, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Rue de Spa 2
Brussels
1049
Belgicko
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE100

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4438
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4438
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Vývoj XBRL a DPM

Referenčné číslo: EIOPA-OP-021-2018
II.1.2)Hlavný kód CPV
72314000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Štandardizácia údajov, správa údajov a analýza a šírenie údajov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 160 300.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72316000
72317000
72330000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DE712
Kód NUTS: FR101
Kód NUTS: UKI42
Kód NUTS: BE100
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Pozri aj internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 160 300.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

operačné rozpočtové prostriedky EÚ

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 5
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/05/2019
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 15/05/2019
Miestny čas: 14:00
Miesto:

Kancelária EIOPA, Westhafen Tower, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt-on-Main, NEMECKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Súťažné podklady (vrátane špecifikácií obstarávania) a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na nasledujúcej webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4438 Zainteresované strany vyzývame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom webovej stránky. Prostredníctvom on-line systému verejného obstarávania budú potom informovaní o všetkých aktualizáciách týkajúcich sa tejto výzvy na súťaž. Záujemcom nezaregistrovaným na tejto stránke odporúčame, aby ju pravidelne sledovali. EIOPA nenesie zodpovednosť, ak si uchádzači nevšimnú akúkoľvek dodatočnú informáciu zverejnenú na tejto webovej stránke v súvislosti s výzvou na súťaž. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali všetky aktualizácie a úpravy počas obdobia na predkladanie ponúk.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok zákazky, predĺžení zákazky, podmienok účasti, minimálnych požadovaných úrovní spôsobilosti, celkového odhadovaného objemu zákazky atď. je možné nájsť v súťažných špecifikáciách dostupných na vyššie uvedenej webovej stránke. Nebude vydaná žiadna tlačená verzia.

Počas 3 rokov nasledujúcich po uzatvorení pôvodnej zmluvy môže verejný obstarávateľ použiť rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na nové služby zahŕňajúce opakované poskytovanie služieb podobných tým, ktorými obstarávateľ poveril stranu/strany, ktorej/ktorým pridelil túto zákazku.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Všeobecný súd
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxemburg
L-2925
Luxembursko
Telefón: +352 43031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele 1.3).

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
27/03/2019