Υπηρεσίες - 153244-2019

03/04/2019    S66

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Ενοποιημένες υπηρεσίες οπτικοακουστικής παραγωγής, διάδοσης και αρχειοθέτησης, PO/2019-04/A4

2019/S 066-153244

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Communication, Unit A4, Audiovisual Services
Ταχ. διεύθυνση: Rue de la Loi 200— BERL 4/369
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Simona Pilko
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: COMM-STUDIO-TENDER@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4639
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ενοποιημένες υπηρεσίες οπτικοακουστικής παραγωγής, διάδοσης και αρχειοθέτησης, PO/2019-04/A4

Αριθμός αναφοράς: PO/2019-04/A4
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32000000 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Λειτουργία των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών στούντιο της Επιτροπής, οπτικοακουστική κάλυψη, παραγωγή και διανομή ειδήσεων της ΕΕ, παραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών προϊόντων για το ευρύ κοινό, υπηρεσίες ΤΠ και διαδικτυακές υπηρεσίες, υπηρεσίες διατήρησης και αρχειοθέτησης, παροχή υπηρεσιών μετάδοσης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 34 750 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Οπτικοακουστική παραγωγή, επεξεργασία, μετάδοση και διανομή ειδήσεων της ΕΕ και προϊόντων για το ευρύ κοινό, συντήρηση και υποστήριξη της οπτικοακουστικής υποδομής

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32000000 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός
50340000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οπτικοακουστικού εξοπλισμού
51310000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, ήχου και βίντεο
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
92000000 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βέλγιο

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Μέρος Ι: οπτικοακουστική παραγωγή, επεξεργασία, μετάδοση και διανομή ειδήσεων της ΕΕ και προϊόντων για το ευρύ κοινό

Μέρος ΙΙ: Υπηρεσίες που αφορούν την υποστήριξη και τη συντήρηση ολόκληρης της οπτικοακουστικής υποδομής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 750 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Δυνατή αυτόματη ανανέωση για 5 (πέντε) χρόνια.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ελέγχετε τακτικά την πλατφόρμα E-Tendering στο σύνδεσμο URL που αναφέρεται στο τμήμα Ι.3) της παρούσας προκήρυξης για τυχόν νέες πληροφορίες.

Μια ενημερωτική συνάντηση με επίσκεψη στις τεχνικές εγκαταστάσεις θα λάβει χώρα στις 30.4.2019 στις 10:00. Η παρουσία των υποψηφίων συνιστάται ιδιαίτερα. Η επιβεβαίωση ζητείται μέχρι τις 24.4.2019 στη διεύθυνση comm-studio-tender@ec.europa.eu, 3 άτομα κατ΄ανώτατο όριο ανά διαγωνιζόμενο.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Οπτικοακουστική αρχειοθέτηση, διανομή και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32000000 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
92000000 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βέλγιο

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

— υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση της οπτικοακουστικής βιβλιοθήκης,

— υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, τη συντήρηση και την υποστήριξη του οπτικοακουστικού περιεχομένου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 700 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Αυτόματη ανανέωση για 5 (πέντε) χρόνια.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ελέγχετε τακτικά την πλατφόρμα E-Tendering μέσω του συνδέσμου URL που αναφέρεται στο τμήμα Ι.3) της παρούσας προκήρυξης για τυχόν νέες πληροφορίες.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Συνεχής ροή, διακωδικοποίηση, φιλοξενία και παράδοση περιεχομένου

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32000000 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός
50340000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οπτικοακουστικού εξοπλισμού
51310000 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, ήχου και βίντεο
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βέλγιο

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ψηφιακές υπηρεσίες που καλύπτουν ζωντανή μετάδοση και μετάδοση σε συνεχή ροή, διακωδικοποίηση, φιλοξενία και παροχή οπτικοακουστικού περιεχομένου στους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Αυτόματη ανανέωση για 5 (πέντε) χρόνια.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ελέγχετε τακτικά την πλατφόρμα E-Tendering μέσω του συνδέσμου URL που αναφέρεται στο τμήμα Ι.3) της παρούσας προκήρυξης για τυχόν νέες πληροφορίες.

II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών μετάδοσης.

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
64228100 Υπηρεσίες μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βέλγιο

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παροχή της αναγκαίας τεχνικής υποδομής για τη μετάδοση τηλεοπτικών υπηρεσιών υψηλής ευκρίνειας μέσω δορυφόρου.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Αυτόματη ανανέωση για 5 (πέντε) χρόνια.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ελέγχετε τακτικά την πλατφόρμα E-Tendering στο σύνδεσμο URL που αναφέρεται στο τμήμα Ι.3) της παρούσας προκήρυξης για τυχόν νέες πληροφορίες.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:

Όπως ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 14/05/2019
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 15/05/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Berlaymont building — Rue de la Loi 200 — 1040 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ — Aquarium 7

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Κατ' ανώτατο όριο 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο και εκπρόσωποι των αναθετουσών αρχών.

Παρακαλείσθε να αποστείλετε ονοματεπώνυμα, τίτλους, αριθμό ταυτότητας και ιθαγένεια στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στο σημείο I.1),τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι υποψήφιοι καλούνται να επισκέπτονται τακτικά τη διεύθυνση URL: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4639 για πιθανές ενημερώσεις, διευκρινίσεις και ερωτήσεις/απαντήσεις.

Μπορείτε να υποβάλετε τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διαδικασία διαγωνισμού στην αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο τμήμα I. Εάν πιστεύετε πως υπήρξε ζήτημα κακής διοίκησης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή εντός 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζεται η καταγγελία (βλέπε http://www.ombudsman.europa.eu).

Μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή για ακύρωση της απόφασης ανάθεσης εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Η υποβολή αιτημάτων και οι απαντήσεις εκ μέρους μας ή τυχόν καταγγελίες για κακή διοίκηση, δεν θα έχουν ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα την αναστολή της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή προσφυγών για ακύρωση ή για έναρξη νέας περιόδου υποβολής προσφυγών για ακύρωση. Ο αρμόδιος φορέας για την εκδίκαση διαδικασιών ακύρωσης ορίζεται στο τμήμα VI.4.1).

Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου κυρίως στα εξής:

— 32bis της 7.6.1985 (συμβατική μεταφορά επιχείρησης) — βλ. δικτυακός τόπος του Εθνικού Συμβουλίου Εργασίας του Βελγίου (http://www.cnt-nar.be/Home-FR.htm),

— στην οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου της 12.3.2001 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων,

— στο θέμα της τήρησης, με την ιδιότητα του εργοδότη, των υποχρεώσεων έναντι των εργαζομένων του που επιβάλλει η βελγική νομοθεσία γενικά και, ειδικότερα, ο βελγικός νόμος της 4.8.1996 σχετικά με την ευημερία των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους,

— στο θέμα της τήρησης, με την ιδιότητα του εργοδότη, των διατάξεων για την προστασία της εργασίας που εφαρμόζονται στο Βέλγιο,

— στο θέμα της τήρησης, με την ιδιότητα του εργοδότη, των διατάξεων σε θέματα κοινωνικής ασφάλειας που εφαρμόζονται στο Βέλγιο.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Brussels
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/03/2019