Usługi - 153244-2019

03/04/2019    S66

Belgia-Bruksela: Zintegrowane usługi produkcji audiowizualnej, dystrybucji i archiwizacji — PO/2019-04/A4

2019/S 066-153244

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General Communication, Unit A4 — Audiovisual Services
Adres pocztowy: Rue de la Loi 200— BERL 4/369
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Simona Pilko
E-mail: COMM-STUDIO-TENDER@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4639
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zintegrowane usługi produkcji audiowizualnej, dystrybucji i archiwizacji — PO/2019-04/A4

Numer referencyjny: PO/2019-04/A4
II.1.2)Główny kod CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Obsługa studia telewizyjnego i studia radiowego Komisji Europejskiej, dokumentacja audiowizualna, produkcja i transmisja wiadomości UE; produkcja i upowszechnianie materiałów audiowizualnych dla ogółu społeczeństwa; usługi informatyczne i internetowe; usługi zabezpieczenia i archiwizacji materiałów; świadczenie usług transmisji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 34 750 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Produkcja audiowizualna, redakcja, transmisja i upowszechnianie wiadomości oraz materiałów UE dla ogółu społeczeństwa, konserwacja i wsparcie infrastruktury audiowizualnej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
50340000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
51310000 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
92000000 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Belgia

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: produkcja audiowizualna, redakcja, transmisja i upowszechnianie wiadomości oraz materiałów UE dla ogółu społeczeństwa;

Część 2: usługi związane ze wsparciem i konserwacją całej infrastruktury audiowizualnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 750 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Automatyczne wznowienie możliwe w okresie 5 lat.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Należy sprawdzać witrynę internetową e-tendering, korzystając z adresu URL podanego w punkcie I.3 niniejszego zawiadomienia, czy nie pojawiły się nowe informacje.

Spotkanie informacyjne z wizytacją instalacji technicznych odbędzie się dnia 30.4.2019 o godzinie 10:00. Zaleca się, by oferenci wzięli udział w wizycie. Potwierdzenie należy przesłać do dnia 24.4.2019, na adres comm-studio-tender@ec.europa.eu, maksymalnie 3 osoby na oferenta.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Archiwizacja audiowizualna, dystrybucja i tworzenie aplikacji internetowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
92000000 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Belgia

II.2.4)Opis zamówienia:

— usługi związane z zarządzaniem biblioteką materiałów audiowizualnych,

– usługi związane z tworzeniem aplikacji internetowych, konserwacja i wsparcie treści audiowizualnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 700 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Automatyczne wznowienie w okresie 5 lat.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Należy sprawdzać witrynę internetową e-tendering, korzystając z adresu URL podanego w punkcie I.3) niniejszego zawiadomienia, czy nie pojawiły się nowe informacje.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Streaming, transkodowanie, hosting i realizacja treści

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
50340000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń audiowizualnych i optycznych
51310000 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

BELGIA

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi cyfrowe obejmujące streaming na żywo i na żądanie, transkodowanie, hosting i realizacja treści audiowizualnych na rzecz profesjonalistów w dziedzinie mediów i publiki.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 300 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Automatyczne wznowienie w okresie 5 lat.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Należy sprawdzać witrynę internetową e-tendering, korzystając z adresu URL podanego w punkcie I.3) niniejszego zawiadomienia, czy nie pojawiły się nowe informacje.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług transmisji

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64228100 Usługi transmisji sygnału telewizyjnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

BELGIA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zapewnienie infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia usług transmisji telewizyjnej w wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem satelity.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Automatyczne wznowienie w okresie 5 lat.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Należy sprawdzać witrynę internetową e-tendering, korzystając z adresu URL podanego w punkcie I.3) niniejszego zawiadomienia, czy nie pojawiły się nowe informacje.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

zgodnie z dokumentacją przetargową.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/05/2019
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Berlaymont building — Rue de la Loi 200 — 1040 Brussels — Aquarium 7, BELGIA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Nie więcej niż 2 przedstawicieli każdego oferenta oraz przedstawiciele instytucji zamawiających.

Należy podać nazwisko, stanowisko, datę urodzenia, numer dowodu tożsamości i narodowość każdego przedstawiciela, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres podany w pkt I.1) co najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferenci są proszeni o regularne sprawdzanie adresu URL: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4639 w celu zapoznania się z ewentualnymi aktualizacjami, wyjaśnieniami oraz pytaniami i odpowiedziami.

Uwagi dotyczące procedury udzielenia zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w sekcji I. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu).

Termin wnoszenia skarg o stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu zamówienia wynosi 2 miesiące od daty ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Wnioski składane przez stronę oraz wszelkie odpowiedzi instytucji zamawiającej, jak również wszelkie wnoszone skargi dotyczące niewłaściwego administrowania, nie powodują zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu na wniesienie skargi o unieważnienie decyzji. Organem właściwym do rozpoznania skargi o unieważnienie jest organ wskazany w pkt VI.4.1).

Zwraca się uwagę wykonawców przede wszystkim na:

— zbiorowy układ pracy nr 32bis z 7.6.1985 (umowny transfer przedsiębiorstwa) — zob. witryna internetowa Krajowej Rady Pracy w Belgii (http://www.cnt-nar.be/Home-FR.htm),

— dyrektywę Rady 2001/23/WE z 12.3.2001 w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów,

— przestrzeganie przez oferenta występującego o charakterze pracodawcy, w odniesieniu do swoich pracowników, obowiązków nałożonych przez prawo belgijskie w ujęciu ogólnym, a w szczególności przez belgijską ustawę z 4.8.1996 dotyczącą dobrych warunków pracy wykonywanej przez pracowników,

— przestrzeganie przez oferenta występującego w charakterze pracodawcy przepisów w sprawie ochrony pracy obowiązujących na terytorium Belgii,

— przestrzeganie przez oferenta występującego w charakterze pracodawcy przepisów w sprawie zabezpieczenia społecznego obowiązujących na terytorium Belgii.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Brussels
Państwo: Belgia
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2019