Diensten - 15326-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Concessie voor diensten - Procedure voor de gunning van een concessie 

België-Luik: Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel

2019/S 008-015326

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Centre culturel de Liège — Les Chiroux
0412.484.679_572758
place des Carmes 8
Liège
4000
België
Telefoon: +32 490428979
E-mail: barel@chiroux.be
NUTS-code: BE332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.chiroux.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326034

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326034
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Chiroux-20181119-F24
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend het volgende adres:
Centre culturel de Liège «Les Chiroux»
0412
place des Carmes 8, 4e étage
Liège
4000
België
Contactpersoon: Luciano Barel
E-mail: barel@chiroux.be
NUTS-code: BE332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.chiroux.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=307463

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: ASBL
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concession relative à l'exploitation de la Brasserie «Le Bouquin»

Referentienummer: Chiroux-20181119-F24_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché a pour objet la conclusion d’un contrat de concession relatif à l’exploitation de la brasserie «Le Bouquin», dont les locaux se trouvent au rez-de-chaussée de l’immeuble sis place des Carmes 8 à 4000 Liège.

Ladite exploitation a uniquement pour objet le débit de boissons et de comestibles, dans les locaux susmentionnés, à l’exclusion de tout autre commerce et de toute autre activité, sauf mention expresse prévue aux dispositions du cahier spécial des charges.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332
Voornaamste plaats van uitvoering:

Place des Carmes 8, 4000 Liège, Belgique

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché a pour objet la conclusion d’un contrat de concession relatif à l’exploitation de la brasserie «Le Bouquin», dont les locaux se trouvent au rez-de-chaussée de l’immeuble sis place des Carmes 8 à 4000 Liège.

Ladite exploitation a uniquement pour objet le débit de boissons et de comestibles, dans les locaux susmentionnés, à l’exclusion de tout autre commerce et de toute autre activité, sauf mention expresse prévue aux dispositions du cahier spécial des charges.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 60
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

Les candidats devront joindre à leur offre, sous peine d’irrégularité de celle-ci:

— les documents repris à l’article 5 de l’arrêté royal du 13.6.1984 instaurant les conditions d’exercice de l’activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l’artisanat, en ce compris le document attestant de l’accès à la profession.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden concessieovereenkomsten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de concessieovereenkomst
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de concessieovereenkomst:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de concessieovereenkomst
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de concessieovereenkomst wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 08/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de 1re instance de Liège
Liège
4000
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019