Werken - 153363-2019

03/04/2019    S66    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Alfortville: Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen

2019/S 066-153363

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Logial-OPH
38895630200029
86 bis quai Blanqui
Alfortville
94146
Frankrijk
Telefoon: +33 145182086
E-mail: service.marche@logial-oph.fr
Fax: +33 145182072
NUTS-code: FR107

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de construction de 19 logements (Résidence de la Doloire) Sis 173 rue Étienne Dolet 94140 Alfortville

Referentienummer: T/2019/02/Dev
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gros œuvre étendu

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sols souples — carrelages — faïences — peinture

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Électricité CFO CFA

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/03/2019