Werken - 15350-2018

13/01/2018    S9    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2018/S 009-015350

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 246-513786)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów
PL
ul. Żeromskiego 113
Łódź
90-549
Polen
Contactpersoon: Marzena Serwach
Telefoon: +48 426393621
E-mail: m.serwach@skwam.lodz.pl
Fax: +48 426393458
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://uskwam.umed.lodz.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa Ponadregionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego z zapleczem łóżkowym i diagnostycznym oraz całodobowym lądowiskiem dla śmigłowców

Referentienummer: 506/PN/ZP/RB/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Budowa Ponadregionalnego Zintegrowanego Centrum Zabiegowego z zapleczem łóżkowym i diagnostycznym oraz całodobowym lądowiskiem dla śmigłowców, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącymi załącznik do SIWZ).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 246-513786

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
In plaats van:

C.d. A: c) W ramach warunku określonego w punkcie 1.2.2, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył oraz uzyskał pozwolenie na użytkowanie, co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie / rozbudowie / przebudowie budynku szpitala (z wyłączeniem systemu kontenerowego), w tym z blokiem operacyjnym z minimum trzema salami operacyjnymi, o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 000,00 PLN każda oraz co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych.

Te lezen:

C.d. A: c) W ramach warunku określonego w punkcie 1.2.2, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył oraz uzyskał pozwolenie na użytkowanie, co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda polegała na budowie / rozbudowie / przebudowie budynku szpitala (z wyłączeniem systemu kontenerowego), w tym z blokiem operacyjnym z minimum 3 salami operacyjnymi, o wartości brutto nie mniejszej niż 20 000 000 PLN każda oraz co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: