Dienstleistungen - 15358-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Staroźreby: Kreditgewährung

2019/S 008-015358

Gmina Staroźreby, ul. Płocka 18, www.bip.starozreby.pl, Zu Händen von: Urszula Ziarko, Staroźreby 09-440, Polen. Telefon: +48 242663080. Fax: +48 242663099. E-Mail: gmina@starozreby.pl

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 10.11.2018, 2018/S 217-497717)

Betr.:
CPV:66113000

Kreditgewährung

Nichtabgeschlossenes Verfahren
Der Auftrag wurde nicht vergeben

Weitere zusätzliche Informationen

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018) Gmina Staroźreby zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 15 654 869,00 PLN”, unieważnia z uwagi na fakt, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający, Gmina Staroźreby w dniu 27.7.2018 roku wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi pn.: „Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 15 654 869,00 PLN” (ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 1.8.2018 i opublikowane pod numerem 2018/S 146-335478 oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.starozreby.pl w zakładce przetargi aktualne). Zamawiający wyznaczył termin na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 7.9.2018 roku, godzina 09:00. Do upływu ww. terminu do Zamawiającego nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018).