Доставки - 153634-2022

25/03/2022    S60

Итaлия-Испра: Доставка на лазерни скенери Velodyne Ultrapuck

2022/S 060-153634

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Доставки

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.II.7 — Nuclear Security
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-g-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10528
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лазерни скенери Velodyne Ultrapuck

Референтен номер: JRC/IPR/2022/OP/0854-PIN
II.1.2)Основен CPV код
35125100 Датчици
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Десет Velodyne Ultrapuck 3D лазерни скенери за разработването на система за наблюдение на защитните механизми в ядрени съоръжения.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 330 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
35125100 Датчици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Десет Velodyne Ultrapuck 3D лазерни скенери за разработването на система за наблюдение на защитните механизми в ядрени съоръжения.

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
08/04/2022

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С това обявление за предварителна информация се обявява намерението на възлагащия орган да публикува бъдеща покана за участие в търг. На този етап няма налична друга информация или документи. Заинтересованите икономически оператори се приканват да се регистрират на адреса в раздел I.3), за да могат да бъдат уведомени, когато обявлението за поръчка и всички документи за обществената поръчка, включително тръжните спецификации, са публикувани.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/03/2022