Építési beruházás - 153713-2018

10/04/2018    S69

Magyarország-Paks: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2018/S 069-153713

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK06068
Postai cím: Pf .: 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi - beszerzési csoportvezető
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506750
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://kozbeszerzesidokumentumok.npp.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK06068
Postai cím: Pf.: 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács István - közbeszerzési szakértő
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75508348
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK06068
Postai cím: Pf.: 71.
Város: Paks
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi -beszerzési csoportvezető
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS-kód: HU233 Tolna
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új Tartalék Vezetési Pont építése

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új Tartalék Vezetési Pont építése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213250 Ipari épületek kivitelezése
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45343200 Tűzvédelmi berendezések szerelése
44212261 Rádióantenna-torony
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, Gesztenyés út, Hrsz.: 5122/222.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Tartalék Vezetési Pont (TVP) a Paksi Atomerőműben kialakuló nukleáris és hagyományos veszélyhelyzetek kezelésére kialakított, tartalék értékelői és irányítói létesítmény, mely az erőmű területén található Védett Vezetési Pont (VVP) használhatatlansága (részleges, vagy teljes funkciósérülés, megközelíthetetlenség, stb.) esetén, a helyszíntől földrajzilag elkülönített helyen biztosítja a hatékony beavatkozást és funkcióját tekintve egyenértékű a VVP-vel.

Az új TVP egy kétszintes, lapostetős épület egy föld feletti operatív beavatkozásra és egy föld alatti, veszélyhelyzet kezelésre kialakított vezetési szinttel. Az épület teljes tartószerkezete földrengésálló, a föld alatti szintjén MSZ 4798-1:2004 szerinti XV3(H) vízzárósági osztálynak megfelelő, mintegy 1600 m3 össztérfogatú, vízzáró vasbeton falakkal és 80 cm vastagságú lemezalappal készül.

Az operatív szint hasznos alapterülete 1 104,8 m2; vészhelyzeti szint hasznos alapterülete: 1400,7 m2.

A létesítmény részben gáztömör kialakítású, szűrt szellőztetés biztosításával készül. A szellőztető rendszer ABOS3 besorolású, légszállítása összesen 30 000 m3/h, a radioaktív szennyeződés szűrésén túl további általános biológiai és vegyi szennyeződések szűrésére is alkalmas (RBV védelem).

A létesítmény vezetési szintjén balesethelyzet esetén lehetséges az elzárkózás, mely időszak alatt a szűrt szellőzés üzemel. A működéshez szükséges feltételeket folyamatosan, minimum 72 órán keresztül külső segítség nélkül, azon túl pedig külső segítséggel hosszú távon is biztosítani kell. Ennek feltételeként a reduncia érdekében az épületben 2 db 220 kW teljesítményű dízelgenerátor és 2 db nagy teljesítményű (10 és 40 kVA) szünetmentes áramforrás kerül telepítésre. Az épület villamos ellátását ABOS4 besorolású, 1 db 400 A névleges gyűjtősín áramú főelosztó és 21 db 16-200 A közötti gyűjtősín áramú kisfeszültségű elosztó biztosítja.

A tervezett épület elégséges műszerezéssel és eszközökkel rendelkezik a veszélyhelyzet során szükséges beavatkozások irányítására, valamint a veszélyhelyzet-elhárításért felelős szervezeti egységekkel, helyszínekkel és a telephelyen kívüli veszélyhelyzet-elhárításért felelős szervezetekkel, valamint az atomerőművel történő kommunikációra. Ennek biztosítására az épületben sugárzás ellenőrző rendszer, tűzjelző és oltásvezérlő rendszer, gázzal oltó rendszer, biztonságtechnikai (beléptető, video megfigyelő, riasztó-behatolás jelző) rendszer, telefon és rádió adó-vevő rendszerek, média rendszer, informatikai és adatátviteli (rádió, mikrohullámú, optikai) rendszerek és technológiai vezérlő rendszerek is készülnek. Az adatátviteli rendszerek antennáinak 20 m magas acél rácsos szerkezetű torony épül a TVP épülete mellett és 6,5 m magas acél antennatartó szerkezet az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. I. kiépítés lokalizációs torony tetején.

Az épület közúti és gyalogos megközelítéséhez 1475 m2 aszfaltozott utat és 307 m2 térburkolatot is el kell készíteni.

A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótálás / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 26
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.5) és II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket az adott pontba.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

Előzetes igazolás az ajánlatban:

Az (közös) ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: formanyomtatvány, ESPD) foglalt és a megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozatát benyújtani.

Az ESPD-ben az (közös) ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Ha (közös) ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet ESPD-ben tett nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. [Kbt. 67. § (3) bekezdése].

Azon alvállalkozó vonatkozásában, amely nem vesz részt alkalmasság igazolásában az (közös) ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése].

Utólagos igazolás:

A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1)-(2) bekezdése szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.

Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már az ajánlat bírálati szakaszában is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását.

A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-ára.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

NY.1.) Alkalmatlan az építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.).

Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alk. igazolására a Kbt. 65. § (7), (9) és 69. § (11) bek. is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes igazolása.

Az (közös) ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (formanyomtatvány) benyújtásával, azon belül a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében a magas- és mélyépítésből származó árbevételről szóló nyilatkozattal kell igazolnia az alkalmasságát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés esetében a(z) (közös) ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az eredménykimutatás benyújtása nem lehetséges.

Az (közös) ajánlattevő az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtania. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt köteles benyújtani.

Ha az (közös) ajánlattevő igazolást nyújt be az ajánlattal együtt, annak az értékelését ajánlatkérő az utólagos igazolási kötelezettség keretében benyújtott dokumentumokkal együtt végzi el.

Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett gazdasági szereplőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság utólagos igazolása:

A gazdasági és pénzügyi alkalmasság utólagos igazolásának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az (közös) ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében, ha a pénzügyi-gazdasági alkalmasságának igazolására benyújtott számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatása alapján, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számított utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában megállapítható, hogy bármelyik kettő évben az adózás előtti eredménye negatív volt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alapján, ha az (közös) ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által kért teljes időszakban a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló részét képező eredménykimutatással, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének a teljes ideje alatt, magas- és mélyépítésből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összességében el kell, hogy érje legalább a 2 000 000 000 HUF értéket.

Közös ajánlattétel esetén, a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy teljes mértékben megfelel az adott követelményeknek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása.

Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek.-nek és az 5. § (1) bek.-nek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (formanyomtatvány) benyújtásával, azon belül a formanyomtatvány IV. részében szereplő, az ajánlatkérő által előírt részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.

Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolás: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7), valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3)-(5) bekezdés alapján.

Ha a(z) (közös) ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva felel meg, akkor a Kbt. 67. § (3) és (7) bekezdései irányadóak.

A műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolásának részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Műszaki és szakmai alkalmasság:

M.1. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja tekintetében, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban nem végzett el legalább

M.1/1 1 db, új építésű, legalább földszint +1 terepszint alatti szinttel együtt készült, legalább 1800 m2 hasznos alapterületű, vasbeton szerkezetű épület teljes körű kivitelezési munkát,

M.1/2 1 db MSZ 4798-1:2004 szerinti XV3 (H) vízzárósági osztálynak megfelelő, vízzáró munkahézagokkal készült vasbeton szerkezet építését, mely elérte a 1200 m3 betonmennyiséget és a 60 cm szerkezeti vastagságot,

M.1/3 1 db ABOS3 besorolású légtechnikai rendszer létesítését, vagy átalakítását, mely rendszerben legalább 1 db 10 000 m3/h légszállítású légkezelő, speciális szűrők (HEPA szűrő vagy jódszűrő vagy biológiai szűrő vagy steril szűrő) vannak,

M.1/4 1 db ABOS4 besorolású, legalább 100 A névleges gyűjtősín áramú kisfeszültségű elosztó, valamint legalább 1 db 10 kVA teljesítményű szünetmentes berendezés telepítést, szerelést, üzembe helyezést,

Továbbá, ha ezeknek a munkáknak a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

M.2. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik:

M.2/1 1-1 szakemberrel, akinek felelős műszaki vezetői jogosultsága van, vagy annak megszerzésére benyújtott kérelemmel rendelkezik a 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján az alábbi területekre:

— AT-ÉFMV-MA-0000 (magasépítési),

— AT-ÉFMV-MÉ-0000 (mélyépítési),

— AT-ÉFMV-ÉG-0000 (épületgépészeti),

— AT-ÉFMV-ÉV-0000 (épületvillamossági).

A felelős műszaki vezetőknek a szakági kivitelezések lényeges munkafolyamatainak időszakában a helyszínen kell tartózkodniuk.

M.2/2 1-1 szakemberrel, aki tűzjelző/oltóberendezés kivitelezéséhez szükséges tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet szerint az alábbi területeken:

— „Beépített tűzjelző berendezések kivitelezése, telepítése”,

— „Beépített tűzoltó berendezések kivitelezése, telepítése”,

— Beépített tűzjelző berendezések kivitelezéséért felelős műszaki vezető, valamint az üzembe helyező mérnök, aki szerepel az OKF által vezetett szakértői névjegyzékben,

— Beépített tűzoltó berendezéseket kivitelezéséért felelős műszaki vezető, valamint az üzembe helyező mérnök, aki szerepel az OKF által vezetett szakértői névjegyzékben.

M.2/3 legalább 1 fő, minőségirányítás területen jártas, minimum középfokú végzettségű szakemberrel,

M.2/4 legalább1 fő betontechnológus szakmérnökkel,

M.2/5 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítésére vonatkozó tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.

M.2/2-5 alkalmassági követelmények esetében az elvárt gyakorlati idő minimum 36 hónap.

M.3. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, közös ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. j) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik MVM PA Zrt. nukleáris minősítéssel vagy a minősítési eljárás megindítására vonatkozó kérelemmel:

— építész területre vonatkozóan („Atomerőművel összefüggő építmények, épületszerkezetek átalakításával összefüggően építési-szerelési munkák vagy építési-kivitelezési munkák végzése”) tárgyú minősítéssel,,

— ABOS 3 szintű gépész, épületgépész területre vonatkozóan,

— ABOS 3 szintű villamos területre vonatkozóan,

— ABOS 3 szintű nukleáris gyártói minősítéssel a beépítendő ABOS3-ba sorolt gépészeti és villamos berendezések, valamint építészeti elemek gyártására vonatkozóan.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Teljesítési biztosíték 5 %, jóteljesítési biztosíték 5 %.

Késedelmi, hibás teljesítési, nemteljesítési és szabályszegési kötbér.

Jótállási kötelezettség.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik és a szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlákat, végszámlát átutalással egyenlíti ki, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 32/A. és 32/B. §-ok figyelembevételével. A 322/2015. (X.30.) 32. § (3) bekezdése szerint ajánlatkérő legalább hat részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az áfát az ajánlatkérőként szerződő fél fizeti.

Ajánlatkérő előleget a Kbt. 135. § (7) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint biztosít.

Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a kifizetés során a Kbt. 135. § (3) bekezdése előírásait is figyelembe kell venni.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1. A szerződéskötés feltétele

− Ajánlattevőnek rendelkeznie kell építész, épületgépész és épületvillamossági szakterületen egy-egy fő felelős munkavezetői megbízással (MVM PA Zrt. TLF004_M02 című szabályozás szerint) rendelkező szakemberrel.

− a nyertes (közös) ajánlattevő M.2/1. alkalmassági feltétel igazolására megnevezett szakemberei rendelkezzenek magyar kamarai nyilvántartásba vétellel és a184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétellel.

− a III.1.3) M.3 alkalmasságként előírt, az MVM PA Zrt. által kiállított Atomerőművi Rendszerek Biztonsági Osztályba Sorolása 3 (ABOS3) minősítések megléte.

− az építési kivitelezést végző gazdálkodó szervezetek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján a jelen felhívás VI.3.4) 10. pontjában meghatározott biztosításokkal.

Szöveg folytatása a VI.3.4. pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/05/2018
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/05/2018
Helyi idő: 14:00
Hely:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 7030 Paks, Hrsz.: 8803/17., 357. sz. épület 12. sz. helyiség (tárgyaló).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (3) bekezdés szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Közbeszerzési dokumentum (KD) rendelkezésre bocsátása

A gazdasági szereplők a KD-t az ajánlattételi határidő lejártáig tölthetik le az ajánlatkérő https://kozbeszerzesidokumentumok.npp.hu web oldaláról.

A letöltés feltétele a cégszerű aláírással ellátott Titoktartási nyilatkozat (TNy) és a KD kiváltási lap megküldése az ajánlatkérő részére pdf formában a kozbeszerzes@npp.hu címre, melynek kézhezvétele után az ajánlatkérő megküldi a KD letöltéséhez a felhasználónevet és jelszót a gazdasági szereplő címére.

Az ajánlatkérő TNy-t és a KD kiváltási lapot a kozbeszerzes@npp.hu címre érkezett kérésre küld, a gazdasági szereplő által megadott címre. Az e-mail cím a felhívás I.3) pont alatt található.

A KD átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

— A kieg. tájékoztatás: Kbt. 56. §-a irányadó,

— A verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek.-e irányadó,

— Az ajánlatnak tartalmaznia kell a(z) (közös) ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra. [Kbt. 66. § (2) bek.] A Kbt. 47. § (2) bek. értelmében, a(z) (közös) ajánlattevőnek a nyilatkozat eredeti cégszerűen aláírt példányát kell benyújtania,

— Igazolások: Kbt. 47. § (3) bek. irányadó,

— A Kbt. 66. § (6) bek. alapján az ajánlatban meg kell jelölni.

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

2. A műszaki-szakmai ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

— nyilatkozatot a műszaki terjedelem megismeréséről,

— a beárazott költségvetést,

— organizációs tervet mindkét 2 munkaterületre,

— teljesítési ütemtervet.

3. Értékelési szempont

Legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok.

Részszempont, súlyszám:

— nettó ajánlati ár (mely a tartalékkeret összegét is tartalmazza) forintban: 95.

Értékelési módszer: fordított arányosítás.

— jótállás: 5.

Értékelési módszer: hasznossági függvény.

Adható pontszám: 1-100.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

5. Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4) bekezdésben foglaltak szerint kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bek. b) pontjának hatálya alá. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmasság körében szigorúbban határozta meg a követelményeket a 321/2015. (XII. 30.)Korm. rend. 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

6. Hiánypótlás és felvilágosítás: a Kbt. 71. § (1)-(12) bek.i irányadóak.

7. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (1), (4) bek. szerint.

8. A közös ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai KD-ba foglalt nyilatkozatát - képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által cégszerűen aláírva - benyújtani.

9. Felelősségbiztosítás

Az ajánlattevőként szerződő fél köteles felmérni a szerződéskötést megelőzően a szerződéses tevékenységével kapcsolatos kockázatokat, melyek kezelése az ajánlattevőként szerződő fél kizárólagos felelőssége. Az Általános felelősségbiztosítás kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint 100 M HUF/kár/év.

10. Ajánlatkérő a Kbt 81. § (4) bek. szerint a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

11. Tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek.-ei irányadóak.

12. Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.

13. Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2018/06/11

14. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018/06/30

15. FAKSZ: Bakó Györgyi, lajstromszáma: 00601

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

A jelen felhívás III.2.2) pontjának folytatása:

Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a fenti követelmények teljesítésével a szerződés megkötése előtt rendelkezni fog és tudomásul veszi, hogy ennek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő ez esetben a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben ezt a szervezetet az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

A fenti követelmények teljesítését az ajánlatkérő a szerződés megkötése előtt ellenőrzi.

2. Szerződéses feltétel lesz, hogy a teljesítésben részt vevő összes vállalkozónak/alvállalkozónak rendelkeznie kell érvényes

— ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási intézkedés meglétét igazoló dokumentummal,

— ISO 14001:2004 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszerek tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű környezetközpontú irányítási intézkedés meglétét igazoló dokumentummal.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/04/2018